tabletova-ucebna 2% dane

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole
darovaním 2% z dane. Viac informácií nájdete v článku 2% z dane.

Zmluvy 2017

Číslo zmluvy podľa číselníka zmlúv OA Názov zmluvy Identifikácia zmluvných strán Predmet zmluvy (popis) Celková hodnota predmetu zmluvy v € Doba trvania zmluvy (doba neurčitá/určitá – platnost do..) Dátum uzavretia zmluvy Dátum účinnosti zmluvy
22/01-17 Kolektívna zmluva Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Obchodnej akadémii,                                         Veľká okružná 32,                     011 57  Žilina KZ upravuje pracovné podmienky a podmienky zamestnávania, individuálne a kolektívne vzťahy medzi zamestnávateľom a jeho zamestnancami a práva a povinnosti zmluvných strán KZ upravuje pracovné podmienky a podmienky zamestnávania, individuálne a kolektívne vzťahy medzi zamestnávateľom a jeho zamestnancami a práva a povinnosti zmluvných strán určitá do 31.12.2017 9.1.2017 11.01.2017
19/02-17 Zmluva o uverejnení inzercie MEDIATEL spol. s r.o.,    Prešovská 38/B,     821 02  Bratislava,    IČO: 35859415 Inzercia KOMBI 180,00 neurčitá 13.02.2017 17.02.2017
40/03-17 Zmluva o partnerskej spolupráci ADC Technology Training Ltd trading as ADC College,                        Station House,                  11-13 Masons Avenue,             Harrow HA3 5 AD, Middlesex,                   United Kingdom zabezpečenie stáže 15 žiakov a pedagogického dozoru v rámci grantu ERASMUS+ v čase 23.04.-06.05.2017 19254,00 určitá do 06.05.2017 17.2.2017 21.02.2017
49/04-17 Zmluva o prenájme so servisnými službami číslo 00341/16/010 RICOH Slovakia s r.o.,             Vajnorská 100/B,             831 047  Bratislava,             IČO: 31331785 Na základe tejto zmluvy prenechá prenajímateľ nájomcovi k užívaniu predmet prenájmu, zabezpečí prevádzkovanie zariadenia a bude dodávať výrobcom stanovený spotrebný materiál pre zariadenie MP C3001AD RICOH, v.č. V9314200719 0,01 EUR/A4 mesačne ČB,                          0,06 EUR/A4 meačne FAR neurčitá 08.03.2017 16.03.2017
50/05-17 Darovacia zmluva H-TEAM s r.o.,             Javorová 3072/7,             010 07  Žilina,             IČO: 36408573 Darca bezplatne poskytne obdarovanému vecný dar: 1 ks tlačiareň HP Color LaserJet CP3525dn 300,00 neurčitá 06.04.2017 10.04.2017
1/2017 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2017 Prom.ped. Vladimír Ohrádka AUTOŠKOLA,                       Na Šefranici 16,                           010 01  Žilina,              IČO: 17822513 Nájom nebytových priestorov – miestnosť č.42 o výmere 47,30 m² 2xtýždenne v popoludňajších hodinách- štvrtok, piatok 2 hodiny od 16,00 h po skončení vyučovacieho procesu 103,60 €/štvrťrok – nájom,        103,60 €/štvrťrok za služby spojené s nájmom /elektrina, teplo, vodné a stočné/ určitá do 30.06.2018 24.05.2017 26.05.2017
13/06-17 Zmluva o komplexnom poskytovaní prác technika požiarnej ochrany a bezpečnostného technika podľa § 536 a násl. Zák. č. 513/91 zb. Obchodný zákonník Mgr. Darina Žipaj – Mišková.,             Martinská 1618/6,             010 08  Žilina,             IČO: 47979747 Zhotoviteľ vykonáva objednávateľovi služby TPO a BP v rozsahu tejto zmluvy. Komplexné služby na úseku ochrany pred požiarmi /OPP/ v oblasti prevencie a jej súvisiacich činností a to v plnom rozsahu TPO a BP, v zmysle príslušných právnych predpisov, noriem vzťahujúcich sa k subjektu. 55,- EUR za kalendárny mesiac neurčitá 31.08.2017 12.09.2017
15/07-17 Zmluva o prenájme dizajnových rohoží – Dodatok logo Lindstrom s.r.o.,             Orešianska ulica 3,             917 01  Trnava,             IČO: 35742364 Dodatok dopĺňa stav 1,76 € poplatok za výmenu/4,48 € prenájom pranie 1 rohoža frekvencia 2x týžnenne 119×200 rozmer rohože, 2,33 € poplatok za výmenu/6,64 € prenájom pranie 1 rohoža frekvencia 2x týžnenne 200×200 rozmer rohože neurčitá 02.09.2017 19.09.2017
9/08-17 Zmluva o nájme nebytových priestorov TJ Sokol Žilina, Orolská 2, 010 01  Žilina, IČO: 14223953 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania telocvičňu, náradie telocvične a sociálne zariadenie nachádzajúce sa v TJ Sokol Žilina na Orolskej ul. Č. 2 240,00 EUR/mesiac neurčitá 26.09.2017 29.09.2017
2/2017 Nájomná zmluva č. 2/2017 Júlia Bielečková,                       Jura Hronca 3409/11,                           010 15  Žilina,              IČO: 48270521 Nájom nebytového priestoru – miestnosť BUFET o výmere 36 m² 300 €/mesiac – nájom,        50 €/mesiac za služby spojené s nájmom /elektrina, teplo, vodné a stočné/ určitá do 31.10.2018 11.10.2017 16.10.2017
27/09-17 Zmluva o darovaní Občianske združenie VZDELANIE, Veľká okružná 32, 011 57  Žilina, IČO: 17060478 Predmetom zmluvy o darovaní je vnútorné zariadenie OZ VZDELANIE podľa protokolu o zaradení prostriedkov do majetku Obchodnej akadémie v Žiline.  2919,60 EUR neurčitá 18.10.2017 20.10.2017
1/2017 Zmluva o dielo č. 1/2017 FARWILD s.r.o.,                       Rašov 114,                           013 51  Rašov,              IČO: 50126440 Zhotovenie diela – prác pre objednávateľa – Stavebné úpravy obvodového plášťa na Obchodnej akadémii, Veľká okružná 32, 011 57  Žilina, podľa súťažných podkladov zákazky na uskutočnenie stavebných prác, výkazu výmer a ponukového rozpočtu zhotoviteľa. 9962,88 EUR určitá do 15.12.2017 02.11.2017 06.11.2017
2/1/2017 Dodatok k nájomnej zmluve č. 2/2017 Júlia Bielečková,                       Jura Hronca 3409/11,                           010 15  Žilina,              IČO: 48270521 Dodatkom č. 1 sa dopĺňa Čl. Via – nové znenie: Prenajímateľ zabezpečí pre nájomcu služby spojené s nájmom, t.j. dodávku elektrickej energie, tepla, pitnej a teplej vody a odvoz smetí 300 €/mesiac – nájom,        50 €/mesiac za služby spojené s nájmom /elektrina, teplo, vodné a stočné a odvoz smetí/ určitá do 31.10.2018 02.11.2017 08.11.2017
2/09-17 Dodatok č. 01/2017 ku Kúpnej zmluve uzatvorenej prostredníctvom EKS a trhoviska pod ev.č. Z201760924_Z číslo obchodného partnera 5101586894/1 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,                       Mlynské nivy 44/a,           825 11  Bratislava,            IČO: 35815256 Na základe Kúpnej zmluvy č. Z201760924_Z uzatvorenej dňa 21.11.2017 prostredníctvom EKS a trhoviska bude dodávka plynu do odberných miest špecifikovaných v Prílohe č.1 tohto dodatku ocenená jednotkovou cenou 38,02 €/MWh Preddavok – rovnomerný preddavok vrátane DPH /EUR/ 1949,- určitá do 31.12.2018 21.11.2017 27.11.2017
1/10-17 Dodatok č. 3 k platným Zmluvám o združenej dodávke elektriny + Príloha č.1 – Zoznam zmlúv Stredoslovenská energetika, a.s.,                   Pri Rajčianke 8591/4B,      010 47  Žilina,                            IČO: 36403008 Cena za dodávku elektriny – cena za dodávku VT  57,21 bez DPH/MWh určitá do 31.12.2018 04.12.2017 11.12.2017
51/11-17 Zmluva o spolupráci Žilinská univerzita v Žiline,                           Univerzitná 8215/1,             010 26  Žilina,                            IČO: 00397563 Stanovenie základných podmienok spolupráce medzi zmluvnými stranami pri realizácii všetkých druhov pedagogických praxí študentov FHV UNIZA študijného odboru učiteľstvo akademických, umelecko-výchovných a výchovných predmetov Odmena za pedagogickú prax sa bude realizovať v zmysle platnej Metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na príslušný kalendárny rok určitá do 18.09.2020 19.09.2017 14.12.2017
1/12-17 Zmluva o združenej dodávke elektriny  Stredoslovenská energetika, a.s.,                   Pri Rajčianke 8591/4B,      010 47  Žilina,                            IČO: 36403008 Cena za dodávku elektriny – Aktiv/1TNormál číslo OM 7122076 49,58 bez DPH/MWh určitá do 31.12.2017, zmluva sa automaticky predlžuje o 12 mesiacov a to ja opakovane 02.12.2017 20.12.2017