Domov KONTAKTY

Vysokoškolské štúdium v Českej republike

Vysokoškolské štúdium v Českej republike poskytujú verejné, štátne a súkromné vysoké školy. Podmienkou na prijatie študenta v bakalárskom študijnom programe je dosiahnutie úplného stredného odborného vzdelania. Bližšie informácie o podmienkach prijatia na štúdium získajú záujemcovia na študijných oddeleniach vysokých škôl alebo na internetovej stránke www.vysokeskoly.cz.

Štúdium na vysokých školách v Českej republike je trojstupňové – bakalársky, magisterský a doktorandský stupeň. Bakalársky program je zameraný na prípravu na výkon povolania alebo na štúdium magisterského programu (štandardná dĺžka štúdia je 3 až 4 roky). Magisterský program nadväzuje na bakalársky program (štandardná dĺžka štúdia predstavuje 1 až 3 roky). V prípadoch, keď si to vyžaduje charakter študijného programu, nemusí magisterský program nadväzovať na bakalársky. Štandardná dĺžka štúdia je v takom prípade 4 až 6 rokov.

Dňa 19. januára 2016 sme privítali na Obchodnej akadémii v Žiline zástupcov Ekonomickej fakulty Vysokej školy báňskej – Technickej univerzity v Ostrave, ktorí informovali vybraných žiakov 4. ročníka o možnostiach štúdia na uvedenej vysokej škole. Ekonomická fakulta Vysokej školy báňskej – Technickej univerzity v Ostrave ponúka bakalárske a magisterské štúdium v študijných programoch a zameraniach – ekonómia, manažment, marketing a obchod, regionálna a environmentálna ekonomika, právo, európske integrácie, ekonomická žurnalistika, verejná ekonomika, financie, aplikovaná informatika, národohospodárstvo a systémové inžinierstvo.

Absolventi školy sa uplatnia v oblasti manažmentu obchodu, služieb a priemyslu, v európskych inštitúciách, vo finančnom sektore a verejnej správe. Doplňujúce informácie o možnostiach vysokoškolského štúdia na Ekonomickej fakulte Vysokej školy báňskej – Technickej univerzity v Ostrave sú dostupné na internetovej stránke – http://www.ekf.vsb.cz/cs.

PaedDr. Peter Majer

FSCN3151

FSCN3148

DSCN3144