Domov KONTAKTY

Výchovné poradenstvo

Výchovný poradca:

Výchovný poradca plní úlohy školského poradenstva – popri svojej pedagogickej činnosti – v otázkach výchovy, vzdelávania, profesijnej orientácie a v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu mládeže. Sprostredkúva prepojenie školy s odbornými zariadeniami, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o deti a mládež. Poskytuje metodickú a informačnú pomoc pedagogickým zamestnancom školy a zákonným zástupcom žiakov.

 

Ciele výchovného poradenstva:

  1. dodržiavať ustanovenia zákona NR SR č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  2. poskytovať metodickú a informačnú pomoc žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení osobnostných, výchovných a vzdelávacích problémov,
  3. poskytovať poradenskú činnosť triednym učiteľom (výchovné problémy žiakov, výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, odborná špeciálno-pedagogická a psychologická diagnostika žiakov),
  4. monitorovať výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (telesné, zrakové a sluchové postihnutie, vývinové poruchy učenia a vývinové poruchy správania),
  5. spolupracovať so školskými poradenskými zariadeniami,
  6. zabezpečovať žiakom vzdelávanie v oblasti predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie,
  7. rozvíjať pozitívne medziľudské vzťahy medzi žiakmi školy,
  8. zabezpečovať komplexnú poradenskú službu a informácie z oblasti kariérového poradenstva pre žiakov školy.