Úspechy školy v oblasti medzinárodnej mobility žiakov

Obchodná akadémia v Žiline pokračuje v školskom roku 2015/2016 v úspešnej realizácii mobilitných projektov. Za posledné tri školské roky sme získali finančné prostriedky vo výške viac ako 125 tis. EUR na realizáciu projektov z Programu celoživotného vzdelávania (podprogram Comenius – školské partnerstvá, podprogram Leonardo da Vinci) a z programu Erasmus+ (kľúčová akcia KA1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov). V súčasnosti realizujeme projekt „Get new skills for better job opportunities“ s rozpočtom vo výške 33 458 EUR.

Hlavným cieľom projektu je umožniť žiakom 3. ročníka získať odborné a jazykové zručnosti v zahraničí, zvýšiť ich motiváciu do práce, flexibilitu a pracovnú mobilitu, plniť pracovné povinnosti a aktívne komunikovať v anglickom jazyku počas výkonu odbornej praxe vo Veľkej Británii. Do projektu mobility bude zapojená skupina 15 žiakov študijného odboru 6317 M obchodná akadémia, ktorí absolvujú prípravný jazykový a kultúrny kurz a štrnásťdňovú odbornú stáž vo vybraných firmách a podnikoch vo Veľkej Británii so zameraním na oblasť ekonomiky a organizácie. Výkon odbornej praxe v Londýne sa uskutoční v termíne od 16. 05. 2016 do 27. 05. 2016.

PaedDr. Peter Majer

Prehľad úspešne realizovaných mobilitných projektov od roku 2013:

Program celoživotného vzdelávania – Young economists and the European labour market

Program Erasmus+ – Improve your chance at European job market