UNICEF – Interaktívne workshopy

Obchodná akadémia v Žiline spolupracuje so Slovenským výborom pre UNICEF od školského roku 2013/2014. Žiaci školy sa pravidelne zapájajú do humanitárnych zbierok a aktivít sociálneho a kultúrneho charakteru, ktoré súvisia s ochranou a rešpektovaním ľudských práv. Zámerom školy je rozvíjať aktivitu a participáciu žiakov na veciach verejných aj prostredníctvom programu UNICEF „Škola priateľská k deťom“.

Cieľom programu je vytvoriť v škole prostredie, v ktorom sa žiaci cítia bezpečne, dobre, sebaisto a do ktorého chodia s radosťou. Škola priateľská k deťom nastavuje rámec fungovania pozitívnych vzťahov medzi deťmi, pedagógmi a rodičmi. Súčasťou programu je rovesnícke vzdelávanie, ktoré zabezpečuje Slovenský výbor pre UNICEF prostredníctvom mladých ľudí, ktorí navštevujú školy zapojené do programu a organizujú interaktívne workshopy na témy súvisiace s právami dieťaťa.

Dňa 22. februára 2016 sme privítali na Obchodnej akadémii v Žiline Junior Ambasádora UNICEF – Eduarda Žanonyho, ktorý netradičnou formou a aktivitami zážitkového učenia predstavil žiakom 1. ročníka program „Škola priateľská k deťom“ a aktivity Slovenského výboru pre UNICEF.

Program „Škola priateľská k deťomje odporúčaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako vhodný doplnok ku problematike ochrany ľudských práv vo výchovno-vzdelávacom procese. Obchodná akadémia v Žiline sa zaradila do siete škôl označených logom „Škola priateľská k deťom“ po prvýkrát v júni 2014.

PaedDr. Peter Majer