Učiteľské noviny č. 34/2013 – London calling

Obchodná akadémia v Žiline nadviazala v aktuálnom školskom roku mediálnu spoluprácu s redakciou Učiteľských novín. Zámerom riaditeľky školy Ing. Ľubice Pevnej je prezentovať širokej verejnosti aktivity školy v oblasti formálneho a neformálneho vzdelávania a realizované projekty. V aktuálnom čísle Učiteľských novín č. 34/2013 zo dňa 21. novembra 2013 nájdete informácie o zahraničnej odbornej praxi žiakov 4. ročníka, realizovanej v rámci mobilitného projektu „Young economists and the European labour market“, na ktorý získala škola nenávratný finančný príspevok z Programu celoživotného vzdelávania, podprogram Leonardo da Vinci.

Ucitelske_noviny_34_2013