Domov KONTAKTY

Učebné štýly žiakov 2. ročníka

Učebný štýl je súhrn postupov, ktoré žiak preferuje v určitom období pri učení. V školskom roku 2012/2013 sme po prvýkrát na hodinách občianskej náuky skúmali preferujúce učebné štýly žiakov 2. ročníka Obchodnej akadémie v Žiline. Typológia učebných štýlov podľa prevažujúcich druhov inteligencie (vytvorená americkým psychológom Howardom Gardnerom) vymedzuje lingvistický, logicko-matematický, priestorový, telesne-kinestický, muzikálny, interpersonálny, intrapersonálny a prírodný učebný štýl.

Z vyhodnotenia dotazníka na zistenie učebných štýlov podľa prevažujúcich druhov inteligencie (spracovaného podľa W. McKenzieho z roku 1999) vyplynulo, že 6,6 % žiakov 2. ročníka preferuje lingvistický učebný štýl, 12,4 % žiakov logicko-matematický učebný štýl, 8,3 % žiakov priestorový učebný štýl, 13,2 % žiakov telesne-kinestetický učebný štýl, 1,6 % interpersonálny učebný štýl a 57,9 % žiakov intrapersonálny učebný štýl. Muzikálny učebný štýl a prírodný učebný štýl nie sú zastúpené.

Učebné štýly žiakov 2. ročníka podľa prevažujúcich druhov inteligencie

Prevažujúci učebný štýl Počet žiakov v triedach 2. ročníka Spolu
II.A II.B II.C II.D II.E
Lingvistický učebný štýl 2 1 2 1 2 8
Logicko-matematický učebný štýl 6 1 1 5 2 15
Priestorový učebný štýl 2 0 2 4 2 10
Telesne-kinestetický učebný štýl 4 0 6 4 2 16
Muzikálny učebný štýl 0 0 0 0 0 0
Interpersonálny učebný štýl 0 1 0 0 1 2
Intrapersonálny učebný štýl 8 22 13 11 16 70
Prírodný učebný štýl 0 0 0 0 0 0
Spolu 22 25 24 25 25 121

Prieskumu učebných štýlov podľa prevažujúcich druhov inteligencie sa zúčastnilo 121 žiakov zo 131 žiakov 2. ročníka. Žiaci sa najefektívnejšie učia v školskom prostredí, preto je v záujme všetkých pedagogických zamestnancov našej školy poznať ich preferujúce učebné štýly.

Žiaci, u ktorých dominuje intrapersonálny učebný štýl (57,9 % žiakov), najradšej pracujú sami, dokážu sa naučiť učivo samostatne, samostatne riešiť úlohy, presadzujú vlastné záujmy, zaujímajú sa o duchovné a existencionálne problémy. Mávajú vyhranené názory a vysokú sebadôveru.

Žiaci, u ktorých dominuje telesne-kinestetický učebný štýl (13,2 % žiakov), obľubujú činnosť a tvorbu vlastnými rukami, neustály pohyb, manipuláciu a experimentovanie. Dosahujú výborné výsledky v telesných aktivitách, športe, manuálnych prácach a pri vyjadrovaní svojich myšlienok a pocitov pohybmi. Dobre a rýchlo si osvojujú psychomotorické zručnosti, bývajú pohybovo nadaní a zruční.

Žiaci, u ktorých dominuje logicko-matematický učebný štýl (12,4 % žiakov), majú radi prácu s číslami, riešenie problémov, experimenty, hľadanie riešení, meranie, kvantifikovanie vecí a javov. Sú zvedaví, hľadajú racionálne vysvetlenia, logiku vecí a vzťahov. Dosahujú výborné výsledky v matematike, logike a pri riešení problémov.