Domov KONTAKTY

Testovanie profesijnej orientácie „Profiorientácia“

Voľba budúceho povolania alebo vysokoškolského štúdia je v živote mladého človeka jedným z najdôležitejších medzníkov. Z voľby profesie sa neskôr buduje profesionálna pozícia v spoločnosti, spoločenská prestíž a životný štýl, ktorý je zvyčajne spojený s preferenciou určitých hodnôt, záujmov a celkového nasmerovania osobnosti.

Dôležitú úlohu v profesijnej príprave žiakov stredných škôl zohrávajú služby kariérového poradenstva a poskytovanie aktuálnych informácií o možnostiach uplatnenia sa na trhu práce a vysokoškolského štúdia. V rámci aktivít výchovného poradenstva sa žiaci 4. ročníka Obchodnej akadémie v Žiline opätovne zúčastnili testovania profesijnej orientácie „Profiorientácia“, ktoré realizovali v 1. polroku školského roka 2012/2013 zamestnanci Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Žiline – PhDr. Lenka Kleskeňová, PhDr. Kristína Zimenová a Mgr. Ivan Moravčík.

Cieľom profesijnej orientácie žiakov stredných škôl je odporučiť žiakom odborné profesijné zameranie alebo zameranie vysokoškolského štúdia, ktoré vzhľadom na osobnostné predpoklady umožní ich profesionálnu sebarealizáciu. Súčasťou profesijnej orientácie je psychologická diagnostika zameraná na zistenie úrovne inteligencie a špeciálnych schopností, kognitívnych funkcií,  osobnostných vlastností, motivácie a profesijných záujmov.

Testovanie profesijnej orientácie žiakov 4. ročníka Obchodnej akadémie v Žiline prispieva ku zvýšeniu úspešnosti uplatnenia absolventov študijného odboru 6317 M obchodná akadémia na trhu práce. Mnohí žiaci po vyhodnotení psychologickej diagnostiky profesijnej orientácie prehodnotili svoj pohľad na voľbu budúceho povolania a zameranie vysokoškolského štúdia. V školskom roku 2012/2013 sa zúčastnilo testovania „Profiorientácie“ 120 žiakov školy.