Domov KONTAKTY

Sociálno-psychologická klíma školy

Sociálno-psychologická klíma školy patrí k hlavným ukazovateľom kvality školy. Súčasťou pozitívnej sociálnej klímy je praktické uplatnenie humanistického prístupu vo výchovno-vzdelávacom procese, zvyšovanie sebaúcty žiakov, rozvíjanie emocionálnej inteligencie, pozitívne hodnotenie a poskytovanie pomoci. Sociálno-psychologická klíma je dlhodobo pôsobiaca atmosféra, ktorá je v škole rozšírená.

V mesiaci marec 2013 sme po tretíkrát pristúpili ku meraniu školskej klímy a triednej klímy prostredníctvom výskumnej metódy sémantický diferenciál. Do merania sociálno-psychologickej klímy sa zapojilo 91 žiakov 1. ročníka a 108 žiakov 2. ročníka. Dotazník školskej atmosféry bol orientovaný na hodnotenie organizačného a sociálneho systému školy podľa osemstupňovej hodnotiacej škály. Výsledky dotazníka umožnili vyhodnotiť základné prejavy sociálnej klímy v škole a prevažujúcu klímu v triedach 1. a 2. ročníka.

Hodnotenie sociálno-psychologickej klímy školy je vyjadrené podľa päťstupňovej škály (+ 2 veľmi dobrá úroveň, + 1 dobrá úroveň, 0 priemerná úroveň, – 1 menej vyhovujúca úroveň, – 2 nevyhovujúca úroveň). Výsledné priemerné hodnoty školskej klímy a triednej klímy v triedach 1. a 2. ročníka Obchodnej akadémie v Žiline znázorňuje nasledujúci prehľad.

Školský rok Počet respondentov

Priemerné hodnoty

Školská klíma

Triedna klíma

2010/2011

251

+ 0,70

+ 0,74

2011/2012

242

+ 0,60

+ 0,74

2012/2013

199

+ 0,47

+ 0,61

Žiaci 1. a 2. ročníka hodnotia školskú klímu a triednu klímu v školskom roku 2012/2013 na dobrej úrovni, prevažujú pozitíva nad negatívami. Atmosféra v strednej škole a v triednych kolektívoch je primerane priateľská, akceptujúca, pokojná, podnetná, produktívna, kooperatívna a zaujímavá. V triednych kolektívoch sú rozšírené priateľské vzťahy, žiaci nepoukázali na prejavy diskriminácie alebo intolerancie. Najviac priaznivé podmienky pre vyučovanie sú vytvorené v triedach 1. ročníka.

Školská klíma a triedna klíma sú významnými faktormi, ktoré sa podieľajú na rozvíjaní vzťahov žiakov ku škole. Klíma školy vyjadruje kvalitu interpersonálnych vzťahov a sociálnych procesov, ktoré fungujú v škole. Klíma triedy predstavuje dlhodobejšie sociálno-emocionálne naladenie, zovšeobecnené postoje a vzťahy, emocionálne reakcie žiakov triedy na sociálne situácie, vrátane pedagogického pôsobenia učiteľov.

Z vyhodnotenia dotazníka školskej atmosféry vyplýva, že naša škola vytvára priateľské, nedirektívne a kultúrne prostredie s pozitívnymi medziľudskými vzťahmi medzi žiakmi a pedagogickými zamestnancami. Poznanie a účelné využívanie školskej klímy a triednej klímy je zároveň užitočným nástrojom na zefektívnenie vyučovacieho procesu v nasledujúcom školskom roku.