Domov KONTAKTY

Situačná metóda na OA

Žiaci II. B triedy hrajú role. Situácia je daná – HRAJTE PROCES PLATENIA DOKUMENTÁRNYM AKREDITÍVOM! Ty si kupujúci /príkazca, platiteľ, dovozca, importér, odberateľ/ – ty predávajúci, ty zahráš banku platiteľa, ty banku príjemcu platby, ty budeš prepravca. Predávajúci a kupujúci sa stretnú – podajú si ruky, uzatvoria kúpnu zmluvu s tým, že v platobných podmienkach dohodnú platbu prostredníctvom dokumentárneho akreditívu. Kupujúci hrá Slováka, ktorý chce kúpiť kabáty od talianskeho výrobcu. Zájde do svojej banky /žiak, ktorý drží kartu banka platiteľa/, dá príkaz na otvorenie dokumentárneho akreditívu.  Banka na Slovensku akreditív otvorí a oznámi banke príjemcu /banke beneficienta v Taliansku/, že otvorila akreditív s dohodnutými akreditívnymi podmienkami. Banka príjemcu platby v Taliansku podľa toho, akú rolu hrá – či banku avizujúcu alebo potvrdzujúcu, urobí ďalší krok smerom ku svojmu klientovi – príjemcovi platby /talianskemu výrobcovi kabátov/. Ten, keď sa dozvie, že akreditív na Slovensku bol otvorený, tak dá kabáty prepravcovi a dokumenty predloží svojej banke. Banka ich skontroluje a predloží banke platiteľa na Slovensko, od ktorej oproti predloženým dokumentom očakáva platbu, ak sú teda dodržané všetky akreditívne podmienky. Banka platiteľa pozve svojho klienta /Slováka/, aby mu odovzdala dokumenty a oznámila, že z účtu mu odpísala platbu za kabáty. Klient dokumenty predloží prepravcovi, aby získal objednaný tovar – kabáty. Situácia sa končí. Karty s názvami „role“ si žiaci vymenia a zahrajú daný proces platenie ešte niekoľkokrát. Pevne verím, že sa prostredníctvom tejto inovatívnej vyučovacej metódy, nadobudnuté vedomosti upevnia.

Ing. Renáta Fojcíková