Domov KONTAKTY

Projekt Chyť ma, Ty to dokážeš!

V uplynulých dňoch realizačný tím, zložený z vybraných učiteľov a žiakov Obchodnej akadémie Žilina, uskutočnil  projekt s názvom ‚Chyť ma, Ty to dokážeš‘, ktorý bol financovaný z prostriedkov Európskej únie, OP Vzdelávanie. Prostriedky boli poskytnuté cez Národný projekt – KomPrax-kompetencie pre prax, ktorý realizuje Slovenský  inštitút mládeže  Iuventa.

Zameriava sa na podporu kvality práce s mládežou, ktorá má pomôcť pri výchove mladej aktívnej generácie. Jedným z výstupov tohto Národného projektu boli popri školeniach pre  vybraných účtovníkov aj tzv. ‚malé projektové zámery‘.

Cieľom práve  tohto malého projektu  s názvom ‚Chyť ma, Ty to dokážeš‘, bolo zmeniť vnímanie ľudí so zdravotným postihnutím a predovšetkým rozvoj sebaúcty a prehlbovanie empatie voči sebe samému, ako aj voči zdravotne postihnutým. Zážitkovou formou, prostredníctvom osobného prežívania, svojimi aktivitami a diskusiami si mohli žiaci tejto strednej školy prežiť, vyskúšať a pocítiť,  ako svet vníma handikepovaný, resp. zranený človek. Cieľom bolo tiež šírenie skúseností ďalším vrstovníkom a uvedomenie si, aké je zdravie pre človeka nesmierne dôležité.

Petra Gavláková, III.E