Domov KONTAKTY

Projekt akademického partnerstva so strednými školami v rokoch 2012 – 2015

Katolícka univerzita v Ružomberku je verejnou vysokou školou s konfesijným charakterom. Svoju činnosť uskutočňuje najmä v oblasti historických, humanitných, pedagogických, prírodných, sociálnych a zdravotníckych vied, ale aj v oblasti umenia, ekonómie, manažmentu a práva. V akademickom roku 2012/2013 študuje na štyroch fakultách univerzity (filozofickej, pedagogickej, teologickej a fakulte zdravotníctva) viac ako 7 000 študentov.

Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku je treťou najlepšou fakultou z deviatich fakúlt v Slovenskej republike, hodnotených v kategórii humanitného a filozofického zamerania. Vyplýva to z aktuálne zverejneného Rankingu fakúlt vysokých škôl v Slovenskej republike na základe porovnania ukazovateľov kvantity a kvality vzdelávania a výskumu, ktorý vypracovala Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) pre rok 2012.

Obchodná akadémia v Žiline privítala dňa 14. januára 2013 zástupkyňu Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku – Mgr. Gabrielu Martiškovú, ktorá v rámci „Projektu akademického partnerstva so strednými školami v rokoch 2012 – 2015“ predstavila žiakom 4. ročníka informácie o možnostiach štúdia na filozofických a humanitných fakultách vysokých škôl v Slovenskej republike.

Na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku je možné študovať okrem jazykov  (anglický, nemecký a slovenský jazyk) aj filozofiu, históriu, politológiu, psychológiu, religionistiku a žurnalistiku. Fakulta sa zameriava na kvalitné jednoodborové štúdium, ale ponúka aj učiteľské dvojkombinácie. Úspešnosť uplatnenia absolventov fakulty v praxi potvrdzuje hodnotenie podľa kritéria SV10 (Podiel nezamestnaných absolventov na všetkých absolventoch škôl z roku 2011), ktoré bolo súčasťou posudzovania ARRA 2012 – Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku evidovala 3,05 % nezamestnaných absolventov (priemerná nezamestnanosť  absolventov vysokých škôl na Slovensku presahuje 4,5 %). Záujemcovia Obchodnej akadémie v Žiline o štúdium na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku sa zúčastnia Dňa otvorených dverí, ktorý organizuje fakulta dňa 20. februára 2013.