Domov KONTAKTY

Profil absolventa

Celková charakteristika absolventa

 • absolvent študijného odboru obchodná akadémia je stredoškolsky vzdelaný pracovník so všeobecným a odborným vzdelaním potrebným na vykonávanie ekonomických činností spojených so získavaním a spracúvaním informácií pre výkon obchodno-podnikateľských funkcií vo výrobných podnikoch, v tuzemskom a medzinárodnom obchode, v peňažníctve, cestovnom ruchu a ďalších službách v štátnej a verejnej správe;
 • absolvent získa schopnosť komunikovať v dvoch cudzích jazykoch, riešiť problémové úlohy a pracovať v skupine. Aktívne sa zapájať do spoločnosti a svoje vedomosti a zručnosti priebežne aktualizovať podľa potrieb a požiadaviek trhu práce. Bude schopný prijímať zodpovednosť za vlastnú prácu a za prácu ostatných. Získa zručnosti pri práci s informačnými a komunikačnými technológiami, naučí sa ich efektívne využívať pre svoj osobný rast a výkonnosť v práci;
 • po zapracovaní je absolvent pripravený na samostatný výkon činností odborného ekonomického pracovníka, na uskutočňovanie rôznych činností súvisiacich s podnikateľskou praxou v rôznych formách podnikateľských subjektov (súkromných, družstevných a štátnych), rozpočtových a príspevkových organizácií a vo vnútropodnikových útvaroch;
 • typickými činnosťami, ktoré vykonáva absolvent obchodnej akadémie, sú ekonomické činnosti podniku (materiálové hospodárstvo, majetok podniku, personálna činnosť, odbytová činnosť), činnosti zabezpečujúce finančné hospodárenie podniku, jeho účtovníctvo, štatistiku, cenovú tvorbu, daňovú agendu, činnosti  spojené so získavaním a spracúvaním informácií, kvalifikované sekretárske a korešpondenčné práce (aj v styku so zahraničím);
 • absolvent študijného odboru  je pripravený na vstup do praxe, dosiahnuté vzdelanie mu vytvára podmienky pre získanie oprávnenia v podnikateľskej činnosti a zároveň má predpoklady pokračovať v štúdiu na vysokej škole;
 • žiak po úspešnom absolvovaní praktickej maturitnej skúšky môže získať certifikát na využívanie ekonomického systému OMEGA na podvojné účtovníctvo a OLYMP na spracovanie miezd (od firmy KROS);
 • žiak môže získať Štátnu skúšku z písania na počítači a korešpondencie;
 • žiak môže získať certifikát Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory za výborné výsledky na maturitnej skúške a počas štúdia (certifikát je platný aj v zahraničí)..

Kompetencie absolventa

Absolvent študijného odboru 6317 M obchodná akadémia po absolvovaní vzdelávacieho programu disponuje týmito kompetenciami:

Kľúčové kompetencie

a) Spôsobilosti konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote

Absolvent má:

 • logicky a reálne zdôvodňovať svoje názory, konania a rozhodnutia;
 • porovnať formálne a neformálne pravidlá, zákonitosti, predpisy, sociálne normy, morálne zásady, vlastné a celospoločenské očakávania v systéme, v ktorom existuje;
 • identifikovať priame a nepriame dôsledky svojej činnosti;
 • vybrať si správne rozhodnutie a cieľ z rôznych možností;
 • vysvetliť svoje životné plány, záujmy a predsavzatia;
 • popísať svoje ľudské práva, popísať svoje povinnosti, záujmy, obmedzenia a potreby;
 • definovať svoje ciele a prognózy;
 • zdôvodňovať svoje argumenty, riešenia, potreby, práva, povinnosti a konanie.

b) Spôsobilosti interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné technológie, komunikovať v materinskom a cudzom jazyku

Absolvent má:

 • vyjadrovať sa správne v materinskom jazyku v písomnej a hovorenej forme;
 • vyjadrovať sa spoľahlivo v dvoch cudzích jazykoch v písomnej a hovorenej forme;
 • riešiť matematické príklady a rôzne situácie;
 • identifikovať, vyhľadávať triediť a spracovať rôzne informácie a informačné zdroje;
 • posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov;
 • hodnotiť kriticky získané informácie;
 • formulovať, pozorovať, triediť a merať hypotézy;
 • overovať a interpretovať získané údaje;
 • pracovať s elektronickou poštou;
 • pracovať s rôznymi pokročilejšími informačnými a komunikačnými technológiami.

c) Schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách

Absolvent má:

 • prejaviť empatiu a sebareflexiu;
 • vyjadriť svoje pocity a korigovať negativitu;
 • motivovať pozitívne seba a druhých;
 • ovplyvňovať ľudí (prehováranie, presvedčovanie);
 • stanoviť priority cieľov;
 • predkladať primerané návrhy na rozdelenie jednotlivých kompetencií a úloh pre ostatných členov tímu a posudzovať spoločne s učiteľom a s ostatnými, či sú schopní určené kompetencie zvládnuť;
 • prezentovať svoje myšlienky, návrhy a postoje;
 • diskutovať konštruktívne, aktívne predkladať progresívne návrhy a pozorne počúvať  druhých;
 • budovať a organizovať vyrovnanú a udržateľnú spoluprácu;
 • uzatvárať jasné dohody;
 • rozhodnúť o výbere správneho názoru z rôznych možností;
 • analyzovať hranice problému;
 • identifikovať oblasť dohody a rozporu;
 • určovať najzávažnejšie rysy problému, rôzne možnosti riešenia, ich klady a zápory v danom kontexte aj v dlhodobejších súvislostiach, kritériá pre voľbu konečného optimálneho riešenia;
 • spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi;
 • pracovať samostatne a riadiť práce v menšom kolektíve;
 • určovať vážne nedostatky a kvality vo vlastnom učení, pracovných výkonoch a osobnostnom raste;
 • predkladať spolupracovníkom vlastné návrhy na zlepšenie práce, bez zaujatosti posudzovať návrhy druhých;
 • prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať osobným konfliktom, nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým.

 Všeobecné kompetencie

Absolvent má:
 • znalosť slovenskej a  svetovej literatúry;
 • kultúrny prehľad, ktorý vychádza z poznania rôznych oblastí umenia a kladný vzťah ku kultúrnym a estetickým hodnotám;
 • orientáciu v  dejinách slovenského národa a svetovej histórie;
 • znalosť o hierarchii životných hodnôt vychádzajúcich zo základných princípov demokratickej spoločnosti a je schopný vytvárať si rebríček hodnôt;
 • znalosť základov biológie a ekológie;
 • základy etiky, psychológie a sociológie;
 • vytvoriť si pozitívny vzťah ku kultúrnym hodnotám a prírode, a aktívne sa podieľať na ich ochrane;
 • schopnosť orientácie vo vývoji ľudskej spoločnosti a v ekonomických vzťahoch;
 • znalosť zásad spoločenského správania sa a spoločenského protokolu;
 • rozvinuté pohybové schopnosti, celkovú telesnú zdatnosť a vypestovanú celoživotnú potrebu pohybovej aktivity;
 • ovládať zásady a poskytnúť prvú pomoc pri úraze, zabrániť úrazu, uplatňovať pri športe a pobyte v prírode poznatky z ochrany a tvorby životného prostredia.

Všeobecné kompetencie v oblasti finančnej gramotnosti

Absolvent by mal byť schopný:
 • nájsť, vyhodnotiť a použiť finančné informácie,
 • poznať základné pravidlá riadenia vlastných financií,
 • naučiť sa rozoznávať riziká v riadení vlastných financií,
 • stanoviť si finančné ciele a naplánovať si ich dosiahnutie,
 • rozvinúť potenciál získania vlastného príjmu a schopnosť sporiť,
 • efektívne používať finančné služby,
 • plniť svoje finančné záväzky,
 • zveľaďovať a chrániť svoj majetok,
 • porozumieť a orientovať sa v zabezpečovaní základných ľudských a ekonomických potrieb jednotlivca a rodiny,
 • vedieť a byť schopný hodnotiť úspešnosť vlastnej sebarealizácie,
 • inšpirovať sa príkladmi úspešných osobností,
 • poznať príklady úspešných jednotlivcov v svojej plánovanej profesijnej ceste,
 • poznať podmienky, vylučujúce neúspešnosť jednotlivca a rodiny,
 • porozumieť základným pojmom v oblasti finančníctva a sveta peňazí,
 • orientovať sa v oblasti finančných inštitúcií (NBS, komerčné banky, poisťovne a ostatné finančné inštitúcie),
 • orientovať sa v problematike ochrany práv spotrebiteľa a byť schopný tieto práva uplatňovať.

Odborné kompetencie

a) Požadované vedomosti

Absolvent pozná /má:

 • základné ekonomické pojmy a princípy obchodno-podnikateľských činností v trhovej ekonomike;
 • poznať právne formy podnikania;
 • mať potrebné znalosti o bankovej sústave, daňovej sústave a poisťovníctve;
 • možnosti registrácie a prevádzkovania živností;
 • metodiku a postupy účtovania v sústavy podvojného účtovníctva a vedenie jednoduchého účtovníctva, analyzovať finančnú situáciu účtovnej jednotky na základe podkladov z účtovníctva;
 • základnú odbornú terminológiu z oblasti techniky administratívy a obchodnej a úradnej korešpondencie;
 • orientovať sa v základných predpisoch, ustanoveniach obchodného, živnostenského, občianskeho a pracovného práva;
 • základy ekonomických teórií;
 • základy medzinárodnej deľby práce, základné zahranično-obchodné operácie a techniky uskutočňovania prieskumu trhu;
 • obsah a formy  platobného styku a finančných operácií;
 • vedomosti o ochrane spotrebiteľa a spotrebiteľskej politike;
 • základné vlastnosti vybraných druhov tovaru a spôsoby ich zisťovania;
 • technológie výroby vybraných druhov tovaru, podmienky skladovania a prepravy, poskytujúce vecný základ pre hodnotenie tovaru, pre ekonomické operácie a možnosti posudzovať ich ekonomické dôsledky.

b) Požadované zručnosti

Absolvent vie:

 • aplikovať získané teoretické vedomosti v praktickej činnosti;
 • účtovať v podvojnej a jednoduchej sústave účtovníctva;
 • vypočítať a interpretovať základné ekonomické ukazovatele;
 • uplatňovať  v podnikateľskej činnosti  základné právne normy;
 • aplikovať zručnosti pri spracúvaní a vyhotovovaní prvotných obchodných dokladov;
 • spracúvať vecne, jazykovo a formálne správne písomnosti spojené s podnikateľskou činnosťou v tuzemsku a zahraničí s využitím súčasnej techniky;
 • písať hmatovou metódou, ovládať techniky spracovania textu a dodržiavať normalizovanú úpravu písomností;
 • základné zásady rokovania s klientmi, zákazníkmi a spolupracovníkmi.

c) Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti

Absolvent sa vyznačuje:
 • empatiou, toleranciou;
 • vytrvalosťou, flexibilitou;
 • kreativitou, komunikatívnosťou;
 • spoľahlivosťou, presnosťou, sebadisciplínou;
 • diskrétnosťou a zodpovednosťou;
 • iniciatívnosťou, adaptabilnosťou.