Domov KONTAKTY

Prijímacie skúšky z matematiky

Prijímacie skúšky z MAT – ukážkové testy:

Tematické okruhy – prijímacie skúšky na Obchodnú akadémiu

 • Stredná priečka
 • Kombinatorika, pravdepodobnosť
 • Základné počtové operácie, zlomky
 • Percentá
 • Mierka mapy, pomery
 • Obvody a obsahy štvorca, trojuholníka, obdĺžnika, lichobežníka a kruhu
 • Spoločná práca
 • Rovnice a nerovnice
 • Uhly v trojuholníku
 • Priama a nepriama úmernosť
 • Osová a stredová súmernosť

Tematické okruhy – prijímacie skúšky na Obchodnú akadémiu – bilingválne štúdium

 • Premeny jednotiek
 • Deliteľnosť
 • Kombinatorika
 • Základné počtové operácie
 • Zlomky, usporiadanie na číselnej osi
 • Základný fyzikálny vzťah na výpočet dráhy
 • Percentá
 • Mierky mapy, pomery
 • Obvody a obsahy štvorca, obdĺžnika a trojuholníka
 • Objemy a povrchy kocky, kvádra + ich siete
 • Uhly v trojuholníku
 • Aritmetický priemer
 • Osová a stredová súmernosť
 • Trojuholníková nerovnosť
 • Priama a nepriama úmernosť

Pripravte sa na prijímacie skúšky aj na Testovanie 9 pomocou stránky https://pohodovamatematika.sk/priprava-na-monitor-testovanie-9-z-matematiky.