Domov KONTAKTY

PRIJÍMACIE KONANIE pre školský rok 2021/2022 – bilingválne štúdium

PROSÍME ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV, ABY PRIORITNE ZASIELALI PRIHLÁŠKY NA ŠTÚDIUM CEZ INFORMAČNÝ SYSTÉM EDUPAGE  (SPRÁVNOSŤ ÚDAJOV MUSÍ POTVRDIŤ ZŠ). TÍ, KTORÍ POSIELAJÚ PRIHLÁŠKY LEN POŠTOU, JE POTREBNÉ PRILOŽIŤ AJ OVERENÚ FOTOKÓPIU VYSVEDČENÍ (známky aj polročné za 7.,8. ročník).

Dôležité upozornenie!!

Na základe nového usmernenia pre výchovných poradcov ZŠ, riaditeľov SŠ a zákonných zástupcov žiaka pre prijímacie skúšky na stredné školy 2021 a v súlade s bodom 5. Kritérií  pre prijatie žiakov do 1. ročníka v školskom roku 2021/2022 v študijnom odbore 6317 M 74 (t.j. V prípade zmeny legislatívy v dôsledku prípadných prijatých opatrení v súvislosti so situáciou spôsobenou Covid-19 budú kritériá upravené.)

mení sa písm. c) bodu 3. nasledovne:

c) po naplnení bodu b/ bude uprednostnený uchádzač, ktorý dosiahol lepšie výsledky na ZŠ, zohľadnené nasledovným spôsobom:

  • v prípade žiaka 8. ročníka, lepšie výsledky na ZŠ (7. ročník, 1. polrok);
    do priemerného prospechu za jednotlivé ročníky sú zahrnuté všetky povinné predmety, okrem výchov a pracovného vyučovania (pozn. informatika áno, správanie nie)
  • v prípade žiaka 9. ročníka, lepšie výsledky na ZŠ (8. ročník, 1. polrok);
    do priemerného prospechu za jednotlivé ročníky sú zahrnuté všetky povinné predmety, okrem výchov a pracovného vyučovania (pozn. informatika áno, správanie nie)

Študijný odbor 6317 M 74 – obchodná akadémia – bilingválne štúdium 5- ročné (slovensko-anglické)

Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, 011 57 Žilina

V súlade s § 65 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po prerokovaní v pedagogickej rade školy a po vyjadrení rady školy, riaditeľka školy určuje kritériá pre prijatie žiakov do 1.ročníka v školskom roku 2021/2022.

View Fullscreen