Domov KONTAKTY

Prečo študovať na Obchodnej akadémii v Žiline…

Pretože škola má tradíciu v poskytovaní stredoškolského odborného vzdelávania a prípravy – škola začala písať svoju históriu pred viac ako sedemdesiatimi rokmi. Od roku 1938 ukončili štúdium všeobecnej ekonomiky, bankovníctva, obchodnej akadémie a ďalších študijných odborov tisícky absolventov, ktorí sa úspešne uplatnili na trhu práce na Slovensku i v zahraničí. V súčasnosti škola pripravuje žiakov v študijnom odbore  6317 M  obchodná akadémia (dosiahnutý stupeň vzdelania ISCED 3A – úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou).

Pretože škola poskytuje kvalitné stredoškolského odborné vzdelávanie ekonomického zamerania – škola zabezpečuje vzdelávanie žiakov kvalifikovanými odborníkmi, ktorí aktívne využívajú vo výchovno-vzdelávacom procese moderné formy vyučovania a materiálno-technické prostriedky. V štruktúre odborných vyučovacích predmetov dominujú ekonomika a podnikanie, účtovníctvo, cvičenia z účtovníctva, administratíva a korešpondencia a ďalšie. Vyučovaním v odborných učebniach, ktoré sú vybavené počítačmi s príslušenstvom pre každého žiaka, umožňujeme žiakom overiť si teoretické vedomosti a nadobudnúť praktické zručnosti vo využívaní IKT pri činnostiach v oblasti účtovníctva, štatistiky, bankovníctva, daňovej agendy, získavania a spracovania informácií, sekretárskych a korešpondenčných prácach. V 3. a 4. ročníku štúdia sa realizuje odborná prax žiakov vo vybraných firmách, podnikoch, peňažných ústavoch, v rozpočtových a príspevkových organizáciách. Prostredníctvom vyučovania voliteľných predmetov bankovníctvo, cvičná firma praktikum a daňová sústava v 3. a 4. ročníku majú žiaci možnosť nájsť svoje ďalšie profesionálne smerovanie.

Škola poskytuje rovnakú úroveň vzdelávania aj vo všeobecno-vzdelávacích predmetoch. Kvalitné vyučovanie cudzích jazykov je realizované v dvoch jazykových učebniach a v jazykovom laboratóriu. Benefitom je, že žiak po úspešnom absolvovaní praktickej maturitnej skúšky môže získať  certifikát  na používanie ekonomického systému OMEGA na podvojné účtovníctvo a OLYMP na spracovanie miezd od firmy KROS.

Pretože Obchodná akadémia sa zapája do projektových činností – škola realizovala niekoľko projektových zámerov, napríklad „Otvorená škola – informačná spoločnosť“, „Vybudovanie moderného e-learningového jazykového laboratória“, „Moderné formy vyučovania s orientáciou na prax“, „Modernizácia vzdelávacieho procesu“, „Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť“, „Planéta vedomostí“ a ďalšie. Prostredníctvom uvedených projektov sa podarilo modernizovať výchovno-vzdelávací proces a vybaviť odborné učebne modernou informačno-komunikačnou technikou. Medzinárodná spolupráca školy je realizovaná s partnerskými strednými školami a inštitúciami v Rakúsku a Bulharsku.

Pretože umožňuje žiakom vykonávať mnohé voľno-časové aktivity – záujmová činnosť žiakov je realizovaná prostredníctvom ponuky krúžkov, napríklad Príprava na vysoké školy z matematiky, Príprava na vysoké školy ekonomického zamerania, Internetový krúžok, Plavecký krúžok, Praktikum ALFA, Praktikum OMEGA, Praktikum OLYMP, Zvyšovanie rýchlosti a presnosti písania, Praktikum ochrany spotrebiteľov, Matematika inak, Tvorba projektov, Nemčina s úsmevom.

Súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu sú aj účelové kurzy – Kurz na ochranu života a zdravia, Kurz pohybových aktivít v prírode (plavecký v Chorvátsku, lyžiarsky a turistický kurz), účelové cvičenia a výchovno-preventívne programy realizované počas triednických hodín – Cesta k emocionálnej zrelosti, Program rozvoja osobnosti žiaka so zameraním na drogovú prevenciu, Výchova k partnerstvu, manželstvu a rodičovstvu, Hrou proti AIDS, Prevencia kriminality a zvyšovanie právneho vedomia mladých ľudí, S Tebou o Tebe, výchovné koncerty, návštevy divadelných predstavení v Žiline a v Bratislave, odborné exkurzie na Slovensku i v zahraničí (Poľsko, Rakúsko, Francúzsko, Veľká Británia). Žiaci školy sa pravidelne zapájajú do humanitárnych zbierok a výchovných kampaní.

Cieľom a poslaním našej školy je:  

  • pripraviť absolventov pre ich široké uplatnenie na domácom i medzinárodnom trhu práce, vybaviť ich kompetenciami potrebnými pre výkon povolania v rôznych okruhoch pracovnej činnosti v oblasti ekonomiky, obchodu, peňažníctva, služieb, cestovného ruchu, v štátnej a verejnej správe ako i vo vlastnej podnikateľskej činnosti,
  • vytvoriť podmienky pre možnosť nadväzného štúdia absolventov v ekonomickom vzdelávaní na vysokých školách,
  • poskytnúť všetkým žiakom rovnaké šance a príležitosti, podporovať pozitívnu motiváciu, klásť dôraz na vlastnú aktivitu, snahu, samoštúdium, viesť žiakov k vlastnej zodpovednosti za to, ako umožnené šance využijú,
  • naďalej vytvárať podmienky na rozvíjanie schopností nadaných žiakov a športovo či umelecky talentovaných žiakov, žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a žiakov so špeciálnymi zdravotnými problémami.