Domov KONTAKTY

Ponuka študijných odborov pre školský rok 2016/2017

Obchodná akadémia v Žiline je moderná stredná škola ekonomického zamerania, ktorá pripravuje žiakov v štvorročnom študijnom odbore 6317 M obchodná akadémia a v päťročnom študijnom odbore 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium (slovensko-anglické). Škola poskytuje žiakom úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou ISCED 3A.

Študijný odbor: 6317 M obchodná akadémia

Dĺžka štúdia: 4 roky
Forma štúdia: denné štúdium pre žiakov 9. ročníka základnej školy
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk
Dosiahnutý stupeň vzdelania: ISCED 3A – úplné stredné odborné vzdelanie
Vstupné požiadavky na štúdium: nižšie stredné vzdelanie a splnenie podmienok prijímacieho konania
Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška
Doklad o získanom stupni vzdelania: vysvedčenie o maturitnej skúške
Termín podania prihlášky na strednú školu: do 20. 04. 2016
Termín prijímacej skúšky: 09. 05. 2016 a 12. 05. 2016
Predmety prijímacej skúšky: slovenský jazyk a literatúra, matematika
Počet tried: 2 (60 žiakov)

 

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa: – odborný ekonomický a administratívny pracovník v súkromných a štátnych podnikoch a organizáciách,

– odborný ekonomický pracovník v maloobchode a veľkoobchode, v organizáciách poskytujúcich osobné a prevádzkové služby, v štátnej správe a územnej samospráve, v rozpočtových a príspevkových organizáciách,

– výkonný pracovník, manažér strednej úrovne alebo samostatný podnikateľ.

Možnosti ďalšieho štúdia: Pomaturitné štúdium, študijné programy prvého alebo druhého stupňa vysokoškolského štúdia, vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie, jej zmenu alebo zvýšenie.

Študijný odbor: 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium (slovensko-anglické)

Dĺžka štúdia: 5 rokov
Forma štúdia: denné štúdium pre žiakov 8. a 9. ročníka základnej školy
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk/ anglický jazyk
Dosiahnutý stupeň vzdelania: ISCED 3A – úplné stredné odborné vzdelanie
Vstupné požiadavky na štúdium: nižšie stredné vzdelanie a splnenie podmienok prijímacieho konania
Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška
Doklad o získanom stupni vzdelania: vysvedčenie o maturitnej skúške
Termín podania prihlášky na strednú školu: do 28. 02. 2016
Termín prijímacej skúšky: 04. 04. 2016
Forma talentovej skúšky: test z anglického jazyka, test na overenie schopnosti využitia nadobudnutých vedomostí
Počet tried: 1 (24 žiakov)

 

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa: – výkonný ekonomický pracovník, administratívny pracovník, manažér strednej úrovne alebo samostatný podnikateľ v rôznych formách podnikateľských subjektov, v rozpočtových a príspevkových organizáciách s jazykovými zručnosťami z anglického jazyka na úrovni C1 Spoločného európskeho referenčného rámca.
Možnosti ďalšieho štúdia: Pomaturitné štúdium, študijné programy prvého alebo druhého stupňa vysokoškolského štúdia, vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie, jej zmenu alebo zvýšenie.

Ing. Ľubica Pevná