Ocenená OA Žilina

Práca s mládežou je práca náročná. Neformálne vzdelávanie je cesta, ktorá nadchne. Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, 011 57  Žilina patrí medzi 3 najlepšie stredné školy v rámci Žilinského kraja a získala

cenu VÚC Žilina
 a Čestné uznanie za aktívnu podporu
neformálneho vzdelávania. 

Toto ocenenie získala pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu a IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže.

Hodnotili sa aktívne stredné školy, ktoré svojou činnosťou podporujú oblasť neformálneho vzdelávania. Naši žiaci sa zapojili do viacerých projektov, napr.

„Zamestnaj ma, nediskriminuj!“,
„Chyť ma, ty to dokážeš“,
„Etiketou proti diskriminácii“ a ďalšie.

Škola je i v súčasnosti zapojená do viacerých projektov a aktívne  spolupracuje s viacerými organizáciami, organizuje pre žiakov prednášky, besedy, workshopy, zapája sa do súťaží. A dokladom, že škola kvalitne podporuje svojich študentov pre ich ďalší pracovný život, je získané ocenenie.

Iuventa_ocenenie_2015

Iuventa_ocenenie_list_2015

ocenena-oavoza