Domov KONTAKTY

OAVOZA – Škola priateľská k deťom v školskom roku 2015/2016

Obchodná akadémia v Žiline sa v školskom roku 2015/2016 opäť zaradila medzi základné a stredné školy, ktoré získali titul „Škola priateľská k deťom“. Celoročný program organizácie UNICEF „Child Friendly School“ je postavený na myšlienke uplatňovania Dohovoru o právach dieťaťa v školskom prostredí. Cieľom programu je vytvoriť v škole prostredie, v ktorom sa žiaci cítia bezpečne a do ktorého chodia s radosťou.

Program „Škola priateľská k deťom“ je odporúčaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako vhodný doplnok ku problematike ochrany ľudských práv vo výchovno-vzdelávacom procese. Zámerom programu je zvýšiť informovanosť žiakov základných a stredných škôl o uplatňovaní ľudských práv a slobôd v školskom a mimoškolskom prostredí, pochopiť kultúrne rozdiely vo svete, pripraviť žiakov na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti a zvýšiť ich účasť na občianskych aktivitách.

oavoza-skola-priatelska-k-detomNa programe „Škola priateľská k deťom“ v školskom roku 2015/2016 sa podieľala žiacka školská rada, dobrovoľníci, koordinátorka žiackej školskej rady a výchovný poradca. Žiaci 1. ročníka absolvovali v mesiaci február 2016 stretnutie s Junior ambasádorom UNICEF, ktorý im netradičnou formou predstavil aktivity organizácie UNICEF a Dohovor o právach dieťaťa. Súčasťou programu „Škola priateľská k deťom“ boli aktivity humanitárneho a sociálneho charakteru, na ktorých sa podieľala žiacka školská rada a dobrovoľníci z triedy II.C (Natália Bieliková, Alexandra Ďungelová, Natália Michalová, Simona Straková) a z triedy III.B (Natália Hrabošová, Silvia Sobolová a Marianna Turská). Žiaci školy sa zapojili do humanitárnych zbierok a kampaní „Vianočná zbierka UNICEF“ (december 2015, výťažok zo zbierky v sume 105,00 EUR) a „Týždeň modrého gombíka“ (máj 2016, výťažok zo zbierky v sume 105,00 EUR).

Žiaci 1. ročníka študijného odboru 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium (slovensko-anglické) sa zapojili do vedomostnej súťaže „Škola plná UNICEF hlavičiek“. Problematika ochrany ľudských práv a slobôd sa objavila na vyučovacích hodinách občianskej náuky v 2. a 3. ročníku a od školského roku 2013/2014 je súčasťou školského poriadku a Školského vzdelávacieho programu. Žiacka školská rada participovala na viacerých aktivitách kultúrneho a spoločenského charakteru.

Na plnenie kritérií Slovenského výboru pre UNICEF pre udelenie titulu „Škola priateľská k deťom“ dohliadal výchovný poradca. V aktuálnom školskom roku sme splnili kritéria základnej úrovne – informačná kampaň o programe a činnosti organizácie UNICEF, zakomponovanie Dohovoru o právach dieťaťa do základnej pedagogickej dokumentácie, participácia žiakov na chode školy a zapojenie žiakov do aktivít organizácie UNICEF.

Veľké poďakovanie za vytvorenie podmienok pre realizáciu uvedeného programu v školskom roku 2015/2016 patrí Ing. Ľubici Pevnej – riaditeľke školy. Aktuálne informácie o programe sú dostupné na internetovej stránke Slovenského výboru pre UNICEF www.unicef.sk.

PaedDr. Peter Majer