Kontakty

Predstavenie zamestnancov Obchodnej akadémie

Vedenie školy Riaditeľka školy: JUDr. Jana Tomaníčková – riaditelka@oavoza.sk Zástupkyne riaditeľky: pre technicko-ekonomické činnosti: Ing. Marta Berešíková – beresikova@oavoza.sk pre všeobecnovzdelávacie predmety a bilingválne vzdelávanie: Mgr. Monika Ďuríková – durikova@oavoza.sk pre odborné predmety a duálne vzdelávanie: Ing. Darina Kolmanová – kolmanova@oavoza.sk Výchovný poradca: Mgr. Martin Rožek Koordinátor prevencie: Mgr. Martin Rožek Kariérový poradca: Ing. Darina

Kontaktujte nás

Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, 011 57 Žilina tel: 041 / 7075 910 email: oa@oavoza.sk