Domov KONTAKTY

Kam po strednej škole – masmediálne štúdiá

Masmediálne štúdiá predstavujú súhrn akademických študijných programov, ktoré sa zaoberajú históriou, významom a dopadom masovokomunikačných prostriedkov na politiku, kultúru a ekonomiku.

Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave patrí podľa Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry (ARRA) pre rok 2012 medzi desať najlepších spoločenskovedných fakúlt vysokých škôl v Slovenskej republike. O štúdium na uvedenej fakulte prejavili záujem i žiaci Obchodnej akadémie v Žiline.

Dňa 9. apríla 2013 sme privítali zástupcu Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave – Mgr. Igora Lakatoša, ktorý predstavil žiakom 4. ročníka informácie o možnostiach vysokoškolského štúdia v študijnom odbore „masmediálne štúdia“ a jeho programoch – masmediálna komunikácia, marketingová komunikácia, media relations (štúdium v anglickom jazyku) a aplikované mediálne štúdiá.

Absolventi masmediálnych štúdií získajú poznatky z viacerých vedeckých disciplín, napr. žurnalistika, filozofia, estetika, dejiny kultúry, ekonomika, manažment, marketing a mediálne informačné systémy. Študenti sa môžu aktívne zapojiť do tvorby televíznych programov, propagačných materiálov, do organizácie eventov a workshopov a vyskúšať si prácu v HD štúdiu, v časopise Atteliér a rádiu Aetter.

Možnosti uplatnenia žiakov študijného odboru 6317 M obchodná akadémia na trhu práce sú širokospektrálne. Zameranie vysokoškolského študijného odboru „masmediálne štúdiá“ potvrdzuje, že poznatky našich žiakov zo spoločenskovedných disciplín a štúdia cudzích jazykov sú prakticky využiteľné aj pri štúdiu žurnalistiky a masmediálnej komunikácie.