tabletova-ucebna 2% dane

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole
darovaním 2% z dane. Viac informácií nájdete v článku 2% z dane.

Faktúry 2018

 

 

Číslo faktúry podľa číselníka faktúr OA Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia v  € s DPH Dátum doručenia faktúry Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy/objednávky, s ktorou faktúra súvisí podľa číselníka OA Dátum zaplatenia faktúry
1/2018 Záloha za plyn 1/2018 1 949,00 08.01.2018 SPP a.s.,        Mlynské nivy 44/a,         825 11  Bratislava,    IČO 35815256 zmluva č.2/09-17 10.1.2018
2/2018 dobitie stravných poukážok na karty GGFS 422,50 09.01.2018 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690 obj.č.1/2018 10.1.2018
3/2018 dobitie stravných poukážok na karty GGFS 36,00 09.01.2018 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690 obj.č. 2/2018 10.1.2018
4/2018 seminár eGovernment 3 účastníci 70,00 10.01.2018 KANTORKA, n.o., Bazalková 7,            040 17  Košice,         IČO: 45740313 obj.č.3/2018 12.1.2018
5/2018 Prihláška na seminár Účtovníctvo a rozpočtovníctvo RO v roku 2018 39,00 11.1.2018 RVC Martin, Nám. S.H. Vajanského 1, 036 01  Martin,     IČO: 31938434 obj.č.4/2018 12.1.2018
6/2018 Mesačný poplatok 1/2018 22,92 12.1.2018 Žilinský samosprávny kraj,  ul. Komenského č. 48,   011 09  Žilina, IČO: 37808427 zmluva č. 14 16.1.2018
7/2018 Vyúčtovanie predplatného za rok 2017 Finančný spravodajca 7,45 19.01.2018 Poradca podnikateľa, s.r.o., M.Rázusa 23A, 010 01  Žilina 1, IČO: 31592503 predplatné 2017 23.01.2018
8/2018 Vyúčtovanie predplatného za rok 2017 Zbierka zákonov 172,42 22.01.2018 Poradca podnikateľa, s.r.o., M.Rázusa 23A, 010 01  Žilina 1, IČO: 31592503 predplatné 2017 23.01.2018
9/2018 nedoplatok za elektrickú energiu HB,VB 2017 164,34 23.01.2018 Stredoslovenská energetika, a.s.,      Pri Rajčianke 8591/4B,                010 47  Žilina,                  IČO: 36403008 zmluva č. 1/12-17 24.1.2018
10/2018 predplatné časopisu Geografia 10,00 23.01.2018 EPL s.r.o.,              Bystrická 5899/3,       841 07  Bratislava,               IČO: 46724605 predplatné 25.01.2018
11/2018 Predplatné časopisu škola 2018 25,00 06.02.2018 JurisDat – M.Medlen, Redakcia Škola – MEL, Ondavská 8, 821 08  Bratislava 2, IČO: 11821973 predplatné 2018 12.2.2018
12/2018 PO a BP za 1/2018 55,00 06.02.2018 Mgr. Darina Žipaj – Mišková.,             Martinská 1618/6,             010 08  Žilina,             IČO: 47979747 zmluva č. 13/06-17 12.2.2018
13/2018 Servisný prenájom rohoží za obdobie 01.01.-28.01.2018 110,09 06.02.2018 Lindstrom s.r.o., Orešianská ulica č.3, 917 01 Trnava,       IČO 35742364 zmluva č. 15/07-17 12.2.2018
14/2018 členský poplatok na rok 2018 33,00 06.02.2018 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET,                       Vazovova 5,           811 07  Bratislava, IČO: 17055270 zmluva 48/14-16 12.2.2018
15/2018 zabezpečenie lyžiarskeho výcviku v čase 21.01.18-26.01.18 pre 39 žiakov OA Žilina 5 850,00 06.02.2018 DOMPARK, s.r.o., Pánonská cesta 34,            851 04  Bratislava,         IČO: 35721995 obj.č.5/2018 12.2.2018
16/2018 zabezpečenie ubytovania a stravy+vlek pre 3 inštruktorov+lekár (2+2gratis)  lyžiarskeho výcviku v čase 21.01.18-26.01.18  400,00 06.02.2018 DOMPARK, s.r.o., Pánonská cesta 34,            851 04  Bratislava,         IČO: 35721995 obj.č.7/2018 12.2.2018
17/2018 revízie hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov 187,60 06.02.2018 Mgr. Darina Žipaj – Mišková.,             Martinská 1618/6,             010 08  Žilina,             IČO: 47979747 zmluva č. 13/06-17 12.2.2018
18/2018 Členský príspevok na rok 2018 200,00 06.02.2018 Slovenská obchodná a priemyselná komora, ŽRK, Hálkova 31, 010 01  Žilina, IČO: 30842654 členské 12.2.2018
19/2018 pracovná zdravotná služba za 1/2018 50,40 06.02.2018 KRANKAS s.r.o., Bratislavská 1,      010 01  Žilina,      IČO: 36372111 zmluva č. 7 12.2.2018
20/2018 Pravidelné poplatky – hlasové služby, poplatky za volania 1/2018 67,56 06.02.2018 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava, IČO: 35763469   12.2.2018
21/2018 dobitie stravných poukážok na karty GGFS 513,76 08.02.2018 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690 obj.č.11/2018 12.2.2018
22/2018 dobitie stravných poukážok na karty GGFS 117,00 08.02.2018 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690 obj.č.10/2018 12.2.2018
23/2018 stravovanie zamestnancov za január 2018 príspevok 406,00 08.02.2018 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01  Žilina, IČO: 00160890 zmluva č. 5/02-16 9.2.2018
24/2018 stravovanie zamestnancov za január 2018 príspevok zo SF 49,00 08.02.2018 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01  Žilina, IČO: 00160890 zmluva č. 5/02-16 9.2.2018
25/2018 Mesačný poplatok 2/2018, hovorné 1/18 22,92 9.2.2018 Žilinský samosprávny kraj,  ul. Komenského č. 48,   011 09  Žilina, IČO: 37808427 zmluva č. 14 9.2.2018
26/2018 seminár Ochrana osobných údajov 1 účastník 35,00 13.2.2018 KANTORKA, n.o., Bazalková 7,            040 17  Košice,         IČO: 45740313 obj.č.13/2018 14.2.2018
27/2018 Služba lekára na lyžiarskom kurze žiakov 1. ročníka v čase od 21.01.18 do 26.01.2018 540,00 13.2.2018 ATELAS s.r.o., Vojtecha Spanyola 8633/43 P,                   010 01  Žilina,                   IČO: 46697144 obj.č.6/2018 14.2.2018
28/2018 Záloha za plyn 2/2018 1 949,00 13.2.2018 SPP a.s.,        Mlynské nivy 44/a,         825 11  Bratislava,    IČO 35815256 zmluva č.2/09-17 14.2.2018
29/2018 elektrina 2/18 513,00 13.2.2018 Stredoslovenská energetika, a.s.,                   Pri Rajčianke 8591/4B,      010 47  Žilina,                            IČO: 36403008 zmluva 1/10-17 14.2.2018
30/2018 elektrina 2/18 429,00 13.2.2018 Stredoslovenská energetika, a.s.,                   Pri Rajčianke 8591/4B,      010 47  Žilina,                            IČO: 36403008 zmluva 1/10-17 14.2.2018
31/2018 nedoplatok za elektrickú energiu HB 2018 2,15 13.2.2018 Stredoslovenská energetika, a.s.,                   Pri Rajčianke 8591/4B,      010 47  Žilina,                            IČO: 36403008 zmluva 1/12-17 14.2.2018
32/2018 Prenájom telocvične za 1/2018 240,00 13.2.2018 TJ Sokol, Orolská 2, 010 01  Žilina,        IČO: 14223953 zmluva č. 9/08-17 19.02.2018
33/2018 tlačivá 43,40 21.2.2018 ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09  Bratislava,       IČO: 31331131 obj.č.9/2017 27.2.2018
34/2018 Služby Virtuálnej knižnice za mesiac  1/2018 16,56 21.2.2018 KOMENSKY s.r.o., Park mládeže 1, 040 04  Košice, IČO: 43908977 zmluva č.10 27.2.2018
35/2018 Poistenie majetku projekt  180,00 21.2.2018 Generali Slovensko poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04  Bratislava, IČO: 35709332 Poistná zmluva 5230006948 27.2.2018
36/2018 internet 1-3/2018 150,00 21.2.2018 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET,                       Vazovova 5,           811 07  Bratislava, IČO: 17055270 zmluva číslo 48/14-16 27.2.2018
37/2018 inštalatérske práce 1 074,00 26.2.2018 ENERGOTERM s.r.o., Stránske 104,            013 13  Rajecké Teplice,                             IČO: 47551364 obj.č.14/2018 27.2.2018
38/2018 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok 2018 3 168,00 26.2.2018 Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31  Žilina,      IČO: 00321796 ROZHODNUTIE č.1621572964/2018 1. splátka 1584,-EUR uhr. 06.04.2018, 2. splátka 1584,-EUR uhr.07.05.2018- dobropis D97/2018
39/2018 inzercia kombi 180,00 27.02.2018 MEDIATEL s.r.o.,                            Prešovská 38/B,                821 02  Bratislava,               IČO: 35859415 zmluva č. 19/05-18 1.3.2018
40/2018 držiak mopu 4 ks+plochý mop celoslučkový 3 bal (5 ks v bal) 259,20 27.2.2018 B2B Partner s.r.o.,            Šulekova 2,                 811 06  Bratislava,      IČO: 44413467 obj.č.15/2018 1.3.2018
41/2018 zabezpečenie lyžiarskeho výcviku v čase 12.02.18-17.02.18 pre 31 žiakov OA Žilina 4 650,00 28.2.2018 DOMPARK, s.r.o., Pánonská cesta 34,            851 04  Bratislava,         IČO: 35721995 obj.č.8/2018 2.3.2018
42/2018 zabezpečenie ubytovania a stravy+vlek pre 3 inštruktorov (2+1gratis)  lyžiarskeho výcviku v čase 12.02.18-17.02.18  375,00 28.2.2018 DOMPARK, s.r.o., Pánonská cesta 34,            851 04  Bratislava,         IČO: 35721995 obj.č.9/2018 2.3.2018
43/2018 stravovanie zamestnancov za február 2018 príspevok 314,96 28.02.2018 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01  Žilina, IČO: 00160890 zmluva č. 5/02-18 8.3.2018
44/2018 stravovanie zamestnancov za február 2018 príspevok zo SF 34,72 28.02.2018 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01  Žilina, IČO: 00160890 zmluva č. 5/02-18 1.3.2018
45/2018 papier xerox premier A4 60 ks,  obálka B6 DVR OD 400 ks,doska spisová 60 ks, náplň do karisbloku 2 ks, post-it bločky, výkresy 200 ks, zošit 544 10 ks, roller centropen červený 4615 20 ks, záložky eagle k ks, rozraďovač 2 ks, lepidlo tyčinkové 6 ks, blok papiera na flipchart 4 sady, 328,96 1.3.2018 Tibor Varga TSV PAPIER,                             Adyho 14,                           984 01  Lučenec,        IČO: 32627211 obj.č.18/2018 8.3.2018
46/2018 Záloha za plyn 3/2018 1 949,00 1.3.2018 SPP a.s.,        Mlynské nivy 44/a,         825 11  Bratislava,    IČO 35815256 zmluva č.2/09-17 8.3.2018
47/2018 elektrina 3/18 942,00 1.3.2018 Stredoslovenská energetika, a.s.,                   Pri Rajčianke 8591/4B,      010 47  Žilina,                            IČO: 36403008 zmluva 1/10-17 8.3.2018
48/2018 dobitie stravných poukážok na karty GGFS 419,12 01.03.2018 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690 obj.č.19/2018 8.3.2018
49/2018 dobitie stravných poukážok na karty GGFS 220,50 01.03.2018 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690 obj.č.20/2018 8.3.2018
50/2018 zabezpečenie ubytovania a stravy+vlek pre 1 lekára  lyžiarskeho výcviku v čase 12.02.18-17.02.18  175,00 01.03.2018 DOMPARK, s.r.o., Pánonská cesta 34,            851 04  Bratislava,         IČO: 35721995 obj.č.12/2018 5.3.2018
51/2018 Prihláška na školenie – Efektívne vedenie školskej administratívy 30,00 02.03.2018 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice n.o., Družstevná 232/2,              040 01  Košice,     IČO: 51424266 obj.č.21/2018 8.3.2018
52/2018 Servisný prenájom rohoží za obdobie 29.01.-25.02.2018 96,78 05.03.2018 Lindstrom s.r.o., Orešianská ulica č.3, 917 01 Trnava,       IČO 35742364 zmluva č. 15/07-17 8.3.2018
53/2018 Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 01.01.2018 26,00 07.03.2018 RVC Martin, Nám. S.H. Vajanského 1, 036 01  Martin,     IČO: 31938434 obj.č.84/2017 8.3.2018
54/2018 Služby Fabasoft, ISPIN, Magma za obdobie 1-3/2018 698,00 07.03.2018 Žilinský samosprávny kraj, ul. Komenského č. 48,  011 09  Žilina, IČO: 37808427 zmluva č. 12 7.3.2018
55/2018 mesačný poplatok 3/2018, hovorné 2/18 22,92 07.03.2018 Žilinský samosprávny kraj, ul. Komenského č. 48,  011 09  Žilina, IČO: 37808427 zmluva č. 14 7.3.2018
56/2018 pracovná zdravotná služba za 2/2018 50,40 07.03.2018 KRANKAS s.r.o., Bratislavská 1,      010 01  Žilina,      IČO: 36372111 zmluva č. 7 8.3.2018
57/2018 PO a BP za 2/2018 55,00 08.03.2018 Mgr. Darina Žipaj – Mišková.,             Martinská 1618/6,             010 08  Žilina,             IČO: 47979747 zmluva č. 13/06-17 13.3.2018
58/2018 2018 Zbierka zákonov 2. preddavok 72,00 08.03.2018 Poradca podnikateľa, s.r.o., M.Rázusa 23A, 010 01  Žilina 1, IČO: 31592503 predplatné 2018 13.3.2018
59/2018 Pravidelné poplatky – hlasové služby, poplatky za volania 2/2018 69,13 08.03.2018 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava, IČO: 35763469   13.3.2018
60/2018 Služby Virtuálnej knižnice za mesiac  2/2018 16,56 13.3.2018 KOMENSKY s.r.o., Park mládeže 1, 040 04  Košice, IČO: 43908977 zmluva č.10 15.3.2018
61/2018 Daň z nehnuteľností na rok 2018 6,66 13.3.2018 Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31  Žilina,      IČO: 00321796 ROZHODNUTIE 120027982 15.3.2018
62/2018 čistiace prostriedky na základe verejného obstarávania zabezpečeného ŽSK pre OVZP 655,09 13.3.2018 BANCHEM, s.r.o., Rybný trh 332/9, P.O.Box 164,             929 01 Dunajská Streda,     IČO: 36227901 obj.č.16/2018 15.3.2018
63/2018 Prenájom telocvične za 2/2018 240,00 16.3.2018 TJ Sokol, Orolská 2, 010 01  Žilina,        IČO: 14223953 zmluva č. 9/08-17 19.03.2018
64/2018 tlačivá 28,84 19.03.2018 ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09  Bratislava,       IČO: 31331131 zmluva č.53/03-18 20.3.2018
65/2018 tonery+spotrebný materiál na údržbu PC, oprava 5 ks tlačiarní 451,20 22.3.2018 H-TEAM s.r.o.,      Javorová 3072/7,            010 07  Žilina,          IČO: 36408573 obj.č.23/2018 23.3.2018
66/2018 stravovanie zamestnancov za marec 2018 príspevok 473,71 28.03.2018 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01  Žilina, IČO: 00160890 zmluva č. 5/02-18 5.4.2018
67/2018 stravovanie zamestnancov za marec2018 príspevok zo SF 52,22 28.03.2018 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01  Žilina, IČO: 00160890 zmluva č. 5/02-18 5.4.2018
68/2018 Záloha za plyn 4/2018 1 949,00 3.4.2018 SPP a.s.,        Mlynské nivy 44/a,         825 11  Bratislava,    IČO 35815256 zmluva č.2/09-17 6.4.2018
69/2018 elektrina 4/18 942,00 3.4.2018 Stredoslovenská energetika, a.s.,                   Pri Rajčianke 8591/4B,      010 47  Žilina,                            IČO: 36403008 zmluva 1/10-17 6.4.2018
70/2018 Prenájom telocvične za 3/2018 240,00 3.4.2018 TJ Sokol, Orolská 2, 010 01  Žilina,        IČO: 14223953 zmluva č. 9/08-17 06.04.2018
71/2018 Servisný prenájom rohoží za obdobie 26.02.-25.03.2018 134,38 3.4.2018 Lindstrom s.r.o., Orešianská ulica č.3, 917 01 Trnava,       IČO 35742364 zmluva č. 15/07-17 6.4.2018
72/2018 dobitie stravných poukážok na karty GGFS 571,22 04.04.2018 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690 obj.č.24/2018 6.4.2018
73/2018 dobitie stravných poukážok na karty GGFS 22,50 04.04.2018 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690 obj.č.25/2018 6.4.2018
74/2018 odstránenie stromov 1 011,00 04.04.2018 MACREAL spol. s r.o., U Brány 219, 686 01  Uherské Hradište    IČO: 27723542 obj.č.22/2018 6.4.2018
75/2018 inštalatérske práce 217,20 05.04.2018 ENERGOTERM s.r.o., Stránske 104,            013 13  Rajecké Teplice,                             IČO: 47551364 obj.č.27/2018 6.4.2018
76/2018 pracovná zdravotná služba za 3/2018 50,40 09.04.2018 KRANKAS s.r.o., Bratislavská 1,      010 01  Žilina,      IČO: 36372111 zmluva č. 7 12.4.2018
77/2018 Podnikanie pre SOŠ 5 ks 50,00 09.04.2018 EXPOL PEDAGOGIKA, s.r.o., Heydukova 12-14,            811 08  Bratislava,         IČO: 35711302 obj.č.26/2018 12.4.2018
78/2018 Pravidelné poplatky – hlasové služby, poplatky za volania 3/2018 70,96 11.04.2018 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava, IČO: 35763469   12.4.2018
79/2018 Služby Virtuálnej knižnice za mesiac  3/2018 16,56 11.04.2018 KOMENSKY s.r.o., Park mládeže 1, 040 04  Košice, IČO: 43908977 zmluva č.10 12.4.2018
80/2018 PO a BP za 3/2018 55,00 11.04.2018 Mgr. Darina Žipaj – Mišková.,             Martinská 1618/6,             010 08  Žilina,             IČO: 47979747 zmluva č. 13/06-17 12.4.2018
81/2018 učebnice účtovníctva 106,78 11.04.2018 MARTINUS s.r.o., Gorkého 4,            036 01 Martin,                             IČO: 45 503 249 obj.č.28/2018 12.4.2018
82/2018 prenájom zariadenia + kópie 290,14 11.04.2018 RICOH Slovakia s r.o.,             Vajnorská 100/B,             831 04  Bratislava,             IČO: 31331785 zmluva 49/04-17 12.4.2018
83/2018 2018 Zbierka zákonov 3. preddavok 84,00 12.4.2018 Poradca podnikateľa, s.r.o., M.Rázusa 23A, 010 01  Žilina 1, IČO: 31592503 predplatné 2018 16.4.2018
84/2018 mesačný poplatok 4/2018, hovorné 3/18 22,92 12.4.2018 Žilinský samosprávny kraj, ul. Komenského č. 48,  011 09  Žilina, IČO: 37808427 zmluva č. 14 13.4.2018
85/2018 vodné a stočné od 1.štvrťrok 2018 1 636,16 16.4.2018 Severoslovenské vodárne a kanalizácie,                             Bôrická cesta 1960,                           010 57  Žilina,        IČO: 36672297 zmluva č. 17 19.4.2018
86/2018 Podnikanie pre SOŠ 6 ks+ poštovné 64,00 17.04.2018 EXPOL PEDAGOGIKA, s.r.o., Heydukova 12-14,            811 08  Bratislava,         IČO: 35711302 obj.č.30/2018 24.4.2018
87/2018 knihy – právnický slovník + súdny preklad a tlmočenie 38,95 23.04.2018 MEGAKNIHY, GLS Slovakia s.r.o.
 Internet-Handel, s.r.o.
Náměstí 14. října 1307/2,  150 00  Praha 5
IČO: 24141828
obj.č.29/2018 24.4.2018
88/2018 Dane a účtovníctvo – predplatné 2019 92,98 26.04.2018 Poradca podnikateľa, s.r.o., M.Rázusa 23A, 010 01  Žilina 1, IČO: 31592503 predplatné  27.4.2018
89/2018 Čistenie kanalizácie 797,30 26.04.2018 INSTALA Ďurčo s.r.o., Radôstka 236,            023 04  Stará Bystrica         IČO: 36437158 obj.č.30/2018 27.4.2018
90/2018 Servisný prenájom rohoží za obdobie 28.03.-22.04.2018 110,09 30.04.2018 Lindstrom s.r.o., Orešianská ulica č.3, 917 01 Trnava,       IČO 35742364 zmluva č. 15/07-17  
91/2018 Záloha za plyn 5/2018 1 949,00 2.5.2018 SPP a.s.,        Mlynské nivy 44/a,         825 11  Bratislava,    IČO 35815256 zmluva č.2/09-17 07.05.2018
92/2018 elektrina 5/18 942,00 2.5.2018 Stredoslovenská energetika, a.s.,                   Pri Rajčianke 8591/4B,      010 47  Žilina,                            IČO: 36403008 zmluva 1/10-17 07.05.2018
93/2018 stravovanie zamestnancov za apríl 2018 príspevok 386,08 2.5.2018 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01  Žilina, IČO: 00160890 zmluva č. 5/02-18 4.5.2018
94/2018 stravovanie zamestnancov za apríl 2018 príspevok zo SF 42,56 2.5.2018 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01  Žilina, IČO: 00160890 zmluva č. 5/02-18 4.5.2018
95/2018 dobitie stravných poukážok na karty GGFS 621,92 2.5.2018 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690 obj.č.32/2018 07.05.2018
96/2018 dobitie stravných poukážok na karty GGFS 22,50 2.5.2018 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690 obj.č.33/2018 07.05.2018
97/2018 oprava – Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok 2018 -686,40 3.5.2018 Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31  Žilina,      IČO: 00321796 ROZHODNUTIE č.1621572964/2018 07.05.2018
98/2018 Prenájom telocvične za 4/2018 240,00 4.5.2018 TJ Sokol, Orolská 2, 010 01  Žilina,        IČO: 14223953 zmluva č. 9/08-17 07.05.2018
99/2018 PO a BP za 4/2018 55,00 09.05.2018 Mgr. Darina Žipaj – Mišková.,             Martinská 1618/6,             010 08  Žilina,             IČO: 47979747 zmluva č. 13/06-17 10.5.2018
100/2018 pracovná zdravotná služba za 4/2018 50,40 09.05.2018 KRANKAS s.r.o., Bratislavská 1,      010 01  Žilina,      IČO: 36372111 zmluva č. 7 10.5.2018
101/2018 mesačný poplatok 5/2018, hovorné 4/18 22,92 10.5.2018 Žilinský samosprávny kraj, ul. Komenského č. 48,  011 09  Žilina, IČO: 37808427 zmluva č. 14 10.5.2018
102/2018 Pravidelné poplatky – hlasové služby, poplatky za volania 4/2018 71,46 10.5.2018 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava, IČO: 35763469   11.5.2018
103/2018 Služby Virtuálnej knižnice za mesiac  4/2018 16,56 11.5.2018 KOMENSKY s.r.o., Park mládeže 1, 040 04  Košice, IČO: 43908977 zmluva č.10 16.5.2018
104/2018 prenájom zariadenia 25,20 15.05.2018 DATALAN a.s.,                             Galvaniho 17/A,                            821 04  Bratislava        IČO: 35810734 zmluva č. 42/04-15 a 42/05-15 16.05.2018
105/2018 papier xerox premier A4 60 ks,  obálka B4 250 ks, etikety samolepiace 3 bal., roller centropen červený 4615 20 ks, roller čierny 10 ks. Pero solidly 30 ks, obálka hnedá 50 ks,  obálka C5 50 ks,  odkladacia mapa A4 50 ks,  odkladacia mapa s gumičkou 10 ks,  rýchloviazač obyčajný 50 ks, rýchloviazač závesný 50 ks, spony listové 28 mm 10 krab., spony listové 50 mm 5 bal., spony listové 78 mm 2 bal., strúhadlo dvojité 2 ks, strúhadlo kovové 10 ks, učiteľský zápisník 30 ks 430,64 17.05.2018 Tibor Varga TSV PAPIER,                             Adyho 14,                           984 01  Lučenec,        IČO: 32627211 obj.č.35/2018 18.5.2018
106/2018 internet 4-6/2018 150,00 18.5.2018 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET,                       Vazovova 5,           811 07  Bratislava, IČO: 17055270 zmluva číslo 48/14-16 21.5.2018
107/2018 inzercia 72,00 21.5.2018 Petit Press, a.s., Div. Týždenníkov o.z.,       Sládkovičova 1  ,     949 01  Nitra,                   IČO: 35790253 obj. č. 37/2018 22.5.2018
108/2018 Predplatné na školský rok 2018-2019, počet čísiel za školský rok 10 ks – Freudschaft – nemčina pre pokroč. 1 ks 18,00 22.5.2018 ARES spol. s r.o., Elektrárenská 12091,        831 04  Bratislava 2,        IČO: 31363822 obj.č.36/2018 23.5.2018