Faktúry 2018

 

 

Číslo faktúry podľa číselníka faktúr OA Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia v  € s DPH Dátum doručenia faktúry Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy/objednávky, s ktorou faktúra súvisí podľa číselníka OA Dátum zaplatenia faktúry
1/2018 Záloha za plyn 1/2018 1 949,00 08.01.2018 SPP a.s.,        Mlynské nivy 44/a,         825 11  Bratislava,    IČO 35815256 zmluva č.2/09-17 10.1.2018
2/2018 dobitie stravných poukážok na karty GGFS 422,50 09.01.2018 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690 obj.č.1/2018 10.1.2018
3/2018 dobitie stravných poukážok na karty GGFS 36,00 09.01.2018 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690 obj.č. 2/2018 10.1.2018
4/2018 seminár eGovernment 3 účastníci 70,00 10.01.2018 KANTORKA, n.o., Bazalková 7,            040 17  Košice,         IČO: 45740313 obj.č.3/2018 12.1.2018
5/2018 Prihláška na seminár Účtovníctvo a rozpočtovníctvo RO v roku 2018 39,00 11.1.2018 RVC Martin, Nám. S.H. Vajanského 1, 036 01  Martin,     IČO: 31938434 obj.č.4/2018 12.1.2018
6/2018 Mesačný poplatok 1/2018 22,92 12.1.2018 Žilinský samosprávny kraj,  ul. Komenského č. 48,   011 09  Žilina, IČO: 37808427 zmluva č. 14 16.1.2018
7/2018 Vyúčtovanie predplatného za rok 2017 Finančný spravodajca 7,45 19.01.2018 Poradca podnikateľa, s.r.o., M.Rázusa 23A, 010 01  Žilina 1, IČO: 31592503 predplatné 2017 23.01.2018
8/2018 Vyúčtovanie predplatného za rok 2017 Zbierka zákonov 172,42 22.01.2018 Poradca podnikateľa, s.r.o., M.Rázusa 23A, 010 01  Žilina 1, IČO: 31592503 predplatné 2017 23.01.2018
9/2018 nedoplatok za elektrickú energiu HB,VB 2017 164,34 23.01.2018 Stredoslovenská energetika, a.s.,      Pri Rajčianke 8591/4B,                010 47  Žilina,                  IČO: 36403008 zmluva č. 1/12-17 24.1.2018
10/2018 predplatné časopisu Geografia 10,00 23.01.2018 EPL s.r.o.,              Bystrická 5899/3,       841 07  Bratislava,               IČO: 46724605 predplatné 25.01.2018
11/2018 Predplatné časopisu škola 2018 25,00 06.02.2018 JurisDat – M.Medlen, Redakcia Škola – MEL, Ondavská 8, 821 08  Bratislava 2, IČO: 11821973 predplatné 2018 12.2.2018
12/2018 PO a BP za 1/2018 55,00 06.02.2018 Mgr. Darina Žipaj – Mišková.,             Martinská 1618/6,             010 08  Žilina,             IČO: 47979747 zmluva č. 13/06-17 12.2.2018
13/2018 Servisný prenájom rohoží za obdobie 01.01.-28.01.2018 110,09 06.02.2018 Lindstrom s.r.o., Orešianská ulica č.3, 917 01 Trnava,       IČO 35742364 zmluva č. 15/07-17 12.2.2018
14/2018 členský poplatok na rok 2018 33,00 06.02.2018 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET,                       Vazovova 5,           811 07  Bratislava, IČO: 17055270 zmluva 48/14-16 12.2.2018
15/2018 zabezpečenie lyžiarskeho výcviku v čase 21.01.18-26.01.18 pre 39 žiakov OA Žilina 5 850,00 06.02.2018 DOMPARK, s.r.o., Pánonská cesta 34,            851 04  Bratislava,         IČO: 35721995 obj.č.5/2018 12.2.2018
16/2018 zabezpečenie ubytovania a stravy+vlek pre 3 inštruktorov+lekár (2+2gratis)  lyžiarskeho výcviku v čase 21.01.18-26.01.18  400,00 06.02.2018 DOMPARK, s.r.o., Pánonská cesta 34,            851 04  Bratislava,         IČO: 35721995 obj.č.7/2018 12.2.2018
17/2018 revízie hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov 187,60 06.02.2018 Mgr. Darina Žipaj – Mišková.,             Martinská 1618/6,             010 08  Žilina,             IČO: 47979747 zmluva č. 13/06-17 12.2.2018
18/2018 Členský príspevok na rok 2018 200,00 06.02.2018 Slovenská obchodná a priemyselná komora, ŽRK, Hálkova 31, 010 01  Žilina, IČO: 30842654 členské 12.2.2018
19/2018 pracovná zdravotná služba za 1/2018 50,40 06.02.2018 KRANKAS s.r.o., Bratislavská 1,      010 01  Žilina,      IČO: 36372111 zmluva č. 7 12.2.2018
20/2018 Pravidelné poplatky – hlasové služby, poplatky za volania 1/2018 67,56 06.02.2018 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava, IČO: 35763469   12.2.2018
21/2018 dobitie stravných poukážok na karty GGFS 513,76 08.02.2018 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690 obj.č.11/2018 12.2.2018
22/2018 dobitie stravných poukážok na karty GGFS 117,00 08.02.2018 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690 obj.č.10/2018 12.2.2018
23/2018 stravovanie zamestnancov za január 2018 príspevok 406,00 08.02.2018 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01  Žilina, IČO: 00160890 zmluva č. 5/02-16 9.2.2018
24/2018 stravovanie zamestnancov za január 2018 príspevok zo SF 49,00 08.02.2018 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01  Žilina, IČO: 00160890 zmluva č. 5/02-16 9.2.2018
25/2018 Mesačný poplatok 2/2018, hovorné 1/18 22,92 9.2.2018 Žilinský samosprávny kraj,  ul. Komenského č. 48,   011 09  Žilina, IČO: 37808427 zmluva č. 14 9.2.2018
26/2018 seminár Ochrana osobných údajov 1 účastník 35,00 13.2.2018 KANTORKA, n.o., Bazalková 7,            040 17  Košice,         IČO: 45740313 obj.č.13/2018 14.2.2018
27/2018 Služba lekára na lyžiarskom kurze žiakov 1. ročníka v čase od 21.01.18 do 26.01.2018 540,00 13.2.2018 ATELAS s.r.o., Vojtecha Spanyola 8633/43 P,                   010 01  Žilina,                   IČO: 46697144 obj.č.6/2018 14.2.2018
28/2018 Záloha za plyn 2/2018 1 949,00 13.2.2018 SPP a.s.,        Mlynské nivy 44/a,         825 11  Bratislava,    IČO 35815256 zmluva č.2/09-17 14.2.2018
29/2018 elektrina 2/18 513,00 13.2.2018 Stredoslovenská energetika, a.s.,                   Pri Rajčianke 8591/4B,      010 47  Žilina,                            IČO: 36403008 zmluva 1/10-17 14.2.2018
30/2018 elektrina 2/18 429,00 13.2.2018 Stredoslovenská energetika, a.s.,                   Pri Rajčianke 8591/4B,      010 47  Žilina,                            IČO: 36403008 zmluva 1/10-17 14.2.2018
31/2018 nedoplatok za elektrickú energiu HB 2018 2,15 13.2.2018 Stredoslovenská energetika, a.s.,                   Pri Rajčianke 8591/4B,      010 47  Žilina,                            IČO: 36403008 zmluva 1/12-17 14.2.2018
32/2018 Prenájom telocvične za 1/2018 240,00 13.2.2018 TJ Sokol, Orolská 2, 010 01  Žilina,        IČO: 14223953 zmluva č. 9/08-17 19.02.2018
33/2018 tlačivá 43,40 21.2.2018 ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09  Bratislava,       IČO: 31331131 obj.č.9/2017 27.2.2018
34/2018 Služby Virtuálnej knižnice za mesiac  1/2018 16,56 21.2.2018 KOMENSKY s.r.o., Park mládeže 1, 040 04  Košice, IČO: 43908977 zmluva č.10 27.2.2018
35/2018 Poistenie majetku projekt  180,00 21.2.2018 Generali Slovensko poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04  Bratislava, IČO: 35709332 Poistná zmluva 5230006948 27.2.2018
36/2018 internet 1-3/2018 150,00 21.2.2018 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET,                       Vazovova 5,           811 07  Bratislava, IČO: 17055270 zmluva číslo 48/14-16 27.2.2018
37/2018 inštalatérske práce 1 074,00 26.2.2018 ENERGOTERM s.r.o., Stránske 104,            013 13  Rajecké Teplice,                             IČO: 47551364 obj.č.14/2018 27.2.2018
38/2018 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok 2018 3 168,00 26.2.2018 Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31  Žilina,      IČO: 00321796 ROZHODNUTIE č.1621572964/2018 1. splátka 1584,-EUR uhr. 06.04.2018, 2. splátka 1584,-EUR uhr.07.05.2018- dobropis D97/2018
39/2018 inzercia kombi 180,00 27.02.2018 MEDIATEL s.r.o.,                            Prešovská 38/B,                821 02  Bratislava,               IČO: 35859415 zmluva č. 19/05-18 1.3.2018
40/2018 držiak mopu 4 ks+plochý mop celoslučkový 3 bal (5 ks v bal) 259,20 27.2.2018 B2B Partner s.r.o.,            Šulekova 2,                 811 06  Bratislava,      IČO: 44413467 obj.č.15/2018 1.3.2018
41/2018 zabezpečenie lyžiarskeho výcviku v čase 12.02.18-17.02.18 pre 31 žiakov OA Žilina 4 650,00 28.2.2018 DOMPARK, s.r.o., Pánonská cesta 34,            851 04  Bratislava,         IČO: 35721995 obj.č.8/2018 2.3.2018
42/2018 zabezpečenie ubytovania a stravy+vlek pre 3 inštruktorov (2+1gratis)  lyžiarskeho výcviku v čase 12.02.18-17.02.18  375,00 28.2.2018 DOMPARK, s.r.o., Pánonská cesta 34,            851 04  Bratislava,         IČO: 35721995 obj.č.9/2018 2.3.2018
43/2018 stravovanie zamestnancov za február 2018 príspevok 314,96 28.02.2018 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01  Žilina, IČO: 00160890 zmluva č. 5/02-18 8.3.2018
44/2018 stravovanie zamestnancov za február 2018 príspevok zo SF 34,72 28.02.2018 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01  Žilina, IČO: 00160890 zmluva č. 5/02-18 1.3.2018
45/2018 papier xerox premier A4 60 ks,  obálka B6 DVR OD 400 ks,doska spisová 60 ks, náplň do karisbloku 2 ks, post-it bločky, výkresy 200 ks, zošit 544 10 ks, roller centropen červený 4615 20 ks, záložky eagle k ks, rozraďovač 2 ks, lepidlo tyčinkové 6 ks, blok papiera na flipchart 4 sady, 328,96 1.3.2018 Tibor Varga TSV PAPIER,                             Adyho 14,                           984 01  Lučenec,        IČO: 32627211 obj.č.18/2018 8.3.2018
46/2018 Záloha za plyn 3/2018 1 949,00 1.3.2018 SPP a.s.,        Mlynské nivy 44/a,         825 11  Bratislava,    IČO 35815256 zmluva č.2/09-17 8.3.2018
47/2018 elektrina 3/18 942,00 1.3.2018 Stredoslovenská energetika, a.s.,                   Pri Rajčianke 8591/4B,      010 47  Žilina,                            IČO: 36403008 zmluva 1/10-17 8.3.2018
48/2018 dobitie stravných poukážok na karty GGFS 419,12 01.03.2018 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690 obj.č.19/2018 8.3.2018
49/2018 dobitie stravných poukážok na karty GGFS 220,50 01.03.2018 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690 obj.č.20/2018 8.3.2018
50/2018 zabezpečenie ubytovania a stravy+vlek pre 1 lekára  lyžiarskeho výcviku v čase 12.02.18-17.02.18  175,00 01.03.2018 DOMPARK, s.r.o., Pánonská cesta 34,            851 04  Bratislava,         IČO: 35721995 obj.č.12/2018 5.3.2018
51/2018 Prihláška na školenie – Efektívne vedenie školskej administratívy 30,00 02.03.2018 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice n.o., Družstevná 232/2,              040 01  Košice,     IČO: 51424266 obj.č.21/2018 8.3.2018
52/2018 Servisný prenájom rohoží za obdobie 29.01.-25.02.2018 96,78 05.03.2018 Lindstrom s.r.o., Orešianská ulica č.3, 917 01 Trnava,       IČO 35742364 zmluva č. 15/07-17 8.3.2018
53/2018 Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 01.01.2018 26,00 07.03.2018 RVC Martin, Nám. S.H. Vajanského 1, 036 01  Martin,     IČO: 31938434 obj.č.84/2017 8.3.2018
54/2018 Služby Fabasoft, ISPIN, Magma za obdobie 1-3/2018 698,00 07.03.2018 Žilinský samosprávny kraj, ul. Komenského č. 48,  011 09  Žilina, IČO: 37808427 zmluva č. 12 7.3.2018
55/2018 mesačný poplatok 3/2018, hovorné 2/18 22,92 07.03.2018 Žilinský samosprávny kraj, ul. Komenského č. 48,  011 09  Žilina, IČO: 37808427 zmluva č. 14 7.3.2018
56/2018 pracovná zdravotná služba za 2/2018 50,40 07.03.2018 KRANKAS s.r.o., Bratislavská 1,      010 01  Žilina,      IČO: 36372111 zmluva č. 7 8.3.2018
57/2018 PO a BP za 2/2018 55,00 08.03.2018 Mgr. Darina Žipaj – Mišková.,             Martinská 1618/6,             010 08  Žilina,             IČO: 47979747 zmluva č. 13/06-17 13.3.2018
58/2018 2018 Zbierka zákonov 2. preddavok 72,00 08.03.2018 Poradca podnikateľa, s.r.o., M.Rázusa 23A, 010 01  Žilina 1, IČO: 31592503 predplatné 2018 13.3.2018
59/2018 Pravidelné poplatky – hlasové služby, poplatky za volania 2/2018 69,13 08.03.2018 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava, IČO: 35763469   13.3.2018
60/2018 Služby Virtuálnej knižnice za mesiac  2/2018 16,56 13.3.2018 KOMENSKY s.r.o., Park mládeže 1, 040 04  Košice, IČO: 43908977 zmluva č.10 15.3.2018
61/2018 Daň z nehnuteľností na rok 2018 6,66 13.3.2018 Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31  Žilina,      IČO: 00321796 ROZHODNUTIE 120027982 15.3.2018
62/2018 čistiace prostriedky na základe verejného obstarávania zabezpečeného ŽSK pre OVZP 655,09 13.3.2018 BANCHEM, s.r.o., Rybný trh 332/9, P.O.Box 164,             929 01 Dunajská Streda,     IČO: 36227901 obj.č.16/2018 15.3.2018
63/2018 Prenájom telocvične za 2/2018 240,00 16.3.2018 TJ Sokol, Orolská 2, 010 01  Žilina,        IČO: 14223953 zmluva č. 9/08-17 19.03.2018
64/2018 tlačivá 28,84 19.03.2018 ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09  Bratislava,       IČO: 31331131 zmluva č.53/03-18 20.3.2018
65/2018 tonery+spotrebný materiál na údržbu PC, oprava 5 ks tlačiarní 451,20 22.3.2018 H-TEAM s.r.o.,      Javorová 3072/7,            010 07  Žilina,          IČO: 36408573 obj.č.23/2018 23.3.2018
66/2018 stravovanie zamestnancov za marec 2018 príspevok 473,71 28.03.2018 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01  Žilina, IČO: 00160890 zmluva č. 5/02-18 5.4.2018
67/2018 stravovanie zamestnancov za marec2018 príspevok zo SF 52,22 28.03.2018 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01  Žilina, IČO: 00160890 zmluva č. 5/02-18 5.4.2018
68/2018 Záloha za plyn 4/2018 1 949,00 3.4.2018 SPP a.s.,        Mlynské nivy 44/a,         825 11  Bratislava,    IČO 35815256 zmluva č.2/09-17 6.4.2018
69/2018 elektrina 4/18 942,00 3.4.2018 Stredoslovenská energetika, a.s.,                   Pri Rajčianke 8591/4B,      010 47  Žilina,                            IČO: 36403008 zmluva 1/10-17 6.4.2018
70/2018 Prenájom telocvične za 3/2018 240,00 3.4.2018 TJ Sokol, Orolská 2, 010 01  Žilina,        IČO: 14223953 zmluva č. 9/08-17 06.04.2018
71/2018 Servisný prenájom rohoží za obdobie 26.02.-25.03.2018 134,38 3.4.2018 Lindstrom s.r.o., Orešianská ulica č.3, 917 01 Trnava,       IČO 35742364 zmluva č. 15/07-17 6.4.2018
72/2018 dobitie stravných poukážok na karty GGFS 571,22 04.04.2018 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690 obj.č.24/2018 6.4.2018
73/2018 dobitie stravných poukážok na karty GGFS 22,50 04.04.2018 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690 obj.č.25/2018 6.4.2018
74/2018 odstránenie stromov 1 011,00 04.04.2018 MACREAL spol. s r.o., U Brány 219, 686 01  Uherské Hradište    IČO: 27723542 obj.č.22/2018 6.4.2018
75/2018 inštalatérske práce 217,20 05.04.2018 ENERGOTERM s.r.o., Stránske 104,            013 13  Rajecké Teplice,                             IČO: 47551364 obj.č.27/2018 6.4.2018
76/2018 pracovná zdravotná služba za 3/2018 50,40 09.04.2018 KRANKAS s.r.o., Bratislavská 1,      010 01  Žilina,      IČO: 36372111 zmluva č. 7 12.4.2018
77/2018 Podnikanie pre SOŠ 5 ks 50,00 09.04.2018 EXPOL PEDAGOGIKA, s.r.o., Heydukova 12-14,            811 08  Bratislava,         IČO: 35711302 obj.č.26/2018 12.4.2018
78/2018 Pravidelné poplatky – hlasové služby, poplatky za volania 3/2018 70,96 11.04.2018 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava, IČO: 35763469   12.4.2018
79/2018 Služby Virtuálnej knižnice za mesiac  3/2018 16,56 11.04.2018 KOMENSKY s.r.o., Park mládeže 1, 040 04  Košice, IČO: 43908977 zmluva č.10 12.4.2018
80/2018 PO a BP za 3/2018 55,00 11.04.2018 Mgr. Darina Žipaj – Mišková.,             Martinská 1618/6,             010 08  Žilina,             IČO: 47979747 zmluva č. 13/06-17 12.4.2018
81/2018 učebnice účtovníctva 106,78 11.04.2018 MARTINUS s.r.o., Gorkého 4,            036 01 Martin,                             IČO: 45 503 249 obj.č.28/2018 12.4.2018
82/2018 prenájom zariadenia + kópie 290,14 11.04.2018 RICOH Slovakia s r.o.,             Vajnorská 100/B,             831 04  Bratislava,             IČO: 31331785 zmluva 49/04-17 12.4.2018
83/2018 2018 Zbierka zákonov 3. preddavok 84,00 12.4.2018 Poradca podnikateľa, s.r.o., M.Rázusa 23A, 010 01  Žilina 1, IČO: 31592503 predplatné 2018 16.4.2018
84/2018 mesačný poplatok 4/2018, hovorné 3/18 22,92 12.4.2018 Žilinský samosprávny kraj, ul. Komenského č. 48,  011 09  Žilina, IČO: 37808427 zmluva č. 14 13.4.2018
85/2018 vodné a stočné od 1.štvrťrok 2018 1 636,16 16.4.2018 Severoslovenské vodárne a kanalizácie,                             Bôrická cesta 1960,                           010 57  Žilina,        IČO: 36672297 zmluva č. 17 19.4.2018
86/2018 Podnikanie pre SOŠ 6 ks+ poštovné 64,00 17.04.2018 EXPOL PEDAGOGIKA, s.r.o., Heydukova 12-14,            811 08  Bratislava,         IČO: 35711302 obj.č.30/2018 24.4.2018
87/2018 knihy – právnický slovník + súdny preklad a tlmočenie 38,95 23.04.2018 MEGAKNIHY, GLS Slovakia s.r.o.
 Internet-Handel, s.r.o.
Náměstí 14. října 1307/2,  150 00  Praha 5
IČO: 24141828
obj.č.29/2018 24.4.2018
88/2018 Dane a účtovníctvo – predplatné 2019 92,98 26.04.2018 Poradca podnikateľa, s.r.o., M.Rázusa 23A, 010 01  Žilina 1, IČO: 31592503 predplatné  27.4.2018
89/2018 Čistenie kanalizácie 797,30 26.04.2018 INSTALA Ďurčo s.r.o., Radôstka 236,            023 04  Stará Bystrica         IČO: 36437158 obj.č.30/2018 27.4.2018
90/2018 Servisný prenájom rohoží za obdobie 28.03.-22.04.2018 110,09 30.04.2018 Lindstrom s.r.o., Orešianská ulica č.3, 917 01 Trnava,       IČO 35742364 zmluva č. 15/07-17 7.5.2018
91/2018 Záloha za plyn 5/2018 1 949,00 2.5.2018 SPP a.s.,        Mlynské nivy 44/a,         825 11  Bratislava,    IČO 35815256 zmluva č.2/09-17 07.05.2018
92/2018 elektrina 5/18 942,00 2.5.2018 Stredoslovenská energetika, a.s.,                   Pri Rajčianke 8591/4B,      010 47  Žilina,                            IČO: 36403008 zmluva 1/10-17 07.05.2018
93/2018 stravovanie zamestnancov za apríl 2018 príspevok 386,08 2.5.2018 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01  Žilina, IČO: 00160890 zmluva č. 5/02-18 4.5.2018
94/2018 stravovanie zamestnancov za apríl 2018 príspevok zo SF 42,56 2.5.2018 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01  Žilina, IČO: 00160890 zmluva č. 5/02-18 4.5.2018
95/2018 dobitie stravných poukážok na karty GGFS 621,92 2.5.2018 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690 obj.č.32/2018 07.05.2018
96/2018 dobitie stravných poukážok na karty GGFS 22,50 2.5.2018 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690 obj.č.33/2018 07.05.2018
97/2018 oprava – Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok 2018 -686,40 3.5.2018 Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31  Žilina,      IČO: 00321796 ROZHODNUTIE č.1621572964/2018 07.05.2018
98/2018 Prenájom telocvične za 4/2018 240,00 4.5.2018 TJ Sokol, Orolská 2, 010 01  Žilina,        IČO: 14223953 zmluva č. 9/08-17 07.05.2018
99/2018 PO a BP za 4/2018 55,00 09.05.2018 Mgr. Darina Žipaj – Mišková.,             Martinská 1618/6,             010 08  Žilina,             IČO: 47979747 zmluva č. 13/06-17 10.5.2018
100/2018 pracovná zdravotná služba za 4/2018 50,40 09.05.2018 KRANKAS s.r.o., Bratislavská 1,      010 01  Žilina,      IČO: 36372111 zmluva č. 7 10.5.2018
101/2018 mesačný poplatok 5/2018, hovorné 4/18 22,92 10.5.2018 Žilinský samosprávny kraj, ul. Komenského č. 48,  011 09  Žilina, IČO: 37808427 zmluva č. 14 10.5.2018
102/2018 Pravidelné poplatky – hlasové služby, poplatky za volania 4/2018 71,46 10.5.2018 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava, IČO: 35763469   11.5.2018
103/2018 Služby Virtuálnej knižnice za mesiac  4/2018 16,56 11.5.2018 KOMENSKY s.r.o., Park mládeže 1, 040 04  Košice, IČO: 43908977 zmluva č.10 16.5.2018
104/2018 prenájom zariadenia 25,20 15.05.2018 DATALAN a.s.,                             Galvaniho 17/A,                            821 04  Bratislava        IČO: 35810734 zmluva č. 42/04-15 a 42/05-15 16.05.2018
105/2018 papier xerox premier A4 60 ks,  obálka B4 250 ks, etikety samolepiace 3 bal., roller centropen červený 4615 20 ks, roller čierny 10 ks. Pero solidly 30 ks, obálka hnedá 50 ks,  obálka C5 50 ks,  odkladacia mapa A4 50 ks,  odkladacia mapa s gumičkou 10 ks,  rýchloviazač obyčajný 50 ks, rýchloviazač závesný 50 ks, spony listové 28 mm 10 krab., spony listové 50 mm 5 bal., spony listové 78 mm 2 bal., strúhadlo dvojité 2 ks, strúhadlo kovové 10 ks, učiteľský zápisník 30 ks 430,64 17.05.2018 Tibor Varga TSV PAPIER,                             Adyho 14,                           984 01  Lučenec,        IČO: 32627211 obj.č.35/2018 18.5.2018
106/2018 internet 4-6/2018 150,00 18.5.2018 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET,                       Vazovova 5,           811 07  Bratislava, IČO: 17055270 zmluva číslo 48/14-16 21.5.2018
107/2018 inzercia 72,00 21.5.2018 Petit Press, a.s., Div. Týždenníkov o.z.,       Sládkovičova 1  ,     949 01  Nitra,                   IČO: 35790253 obj. č. 37/2018 22.5.2018
108/2018 Predplatné na školský rok 2018-2019, počet čísiel za školský rok 10 ks – Freudschaft – nemčina pre pokroč. 1 ks 18,00 22.5.2018 ARES spol. s r.o., Elektrárenská 12091,        831 04  Bratislava 2,        IČO: 31363822 obj.č.36/2018 23.5.2018
109/2018 Prihláška na školenie – Novela Zákonníka práce 30,00 25.05.2018 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice n.o., Družstevná 232/2,              040 01  Košice,     IČO: 51424266 obj.č.38/2018 28.5.2018
110/2018 Servisný prenájom rohoží za obdobie 23.04.-20.05.2018 110,09 28.5.2018 Lindstrom s.r.o., Orešianská ulica č.3, 917 01 Trnava,       IČO 35742364 zmluva č. 15/07-17 30.5.2018
111/2018 poistenie majetku projekt matematika U9,tablety,Zr. 148,00 28.5.2018 Generali Slovensko  poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04  Bratislava, IČO: 35709332 25/11-15 30.5.2018
112/2018 dobitie stravných poukážok na karty GGFS 716,56 31.05.2018 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690 obj.č.39/2018 8.6.2018
113/2018 stravovanie zamestnancov za máj 2018 príspevok 443,23 31.05.2018 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01  Žilina, IČO: 00160890 zmluva č. 5/02-18 7.6.2018
114/2018 stravovanie zamestnancov za máj 2018 príspevok zo SF 48,86 31.05.2018 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01  Žilina, IČO: 00160890 zmluva č. 5/02-18 7.6.2018
115/2018 Záloha za plyn 6/2018 1 949,00 1.6.2018 SPP a.s.,        Mlynské nivy 44/a,         825 11  Bratislava,    IČO 35815256 zmluva č.2/09-17 8.6.2018
116/2018 elektrina 6/18 942,00 1.6.2018 Stredoslovenská energetika, a.s.,                   Pri Rajčianke 8591/4B,      010 47  Žilina,                            IČO: 36403008 zmluva 1/10-17 8.6.2018
117/2018 vypracovanie rozpočtu na rekonštrukciu multifunkčného ihriska 100,00 05.06.2018 Jaromír Kniha – ŽASTAV,                   Radlinského 638/20,           010 01  Žilina  ,         IČO: 36973912 obj.č.40/2018 6.6.2018
118/2018 pracovná zdravotná služba za 5/2018 50,40 07.06.2018 KRANKAS s.r.o., Bratislavská 1,      010 01  Žilina,      IČO: 36372111 zmluva č. 7 8.6.2018
119/2018 Pravidelné poplatky – hlasové služby, poplatky za volania 5/2018 65,98 07.06.2018 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava, IČO: 35763469   8.6.2018
120/2018 Služby Virtuálnej knižnice za mesiac  5/2018 16,56 8.6.2018 KOMENSKY s.r.o., Park mládeže 1, 040 04  Košice, IČO: 43908977 zmluva č.10 11.6.2018
121/2018 PO a BP za 5/2018 55,00 8.6.2018 Mgr. Darina Žipaj – Mišková.,             Martinská 1618/6,             010 08  Žilina,             IČO: 47979747 zmluva č. 13/06-17 11.6.2018
122/2018 predplatné časopisov na rok 2018 102,87 8.6.2018 Slovenská pošta, Partizánska 9,       975 99  Banská Bystrica,                IČO: 36631124 predplatné 11.6.2018
123/2018 mesačný poplatok 6/2018, hovorné 5/18 22,92 11.6.2018 Žilinský samosprávny kraj, ul. Komenského č. 48,  011 09  Žilina, IČO: 37808427 zmluva č. 14 11.6.2018
124/2018 telocvičné náradie 500,00 11.6.2018 PaedDr. Július Kocúr, EKO-SPORT-SCHOOLE,                                                                                         Tolstého 24,                                010 01  Žilina  ,         IČO: 30580099 obj.č.41/2018 12.6.2018
125/2018 Prenájom telocvične za 5/2018 240,00 12.6.2018 TJ Sokol, Orolská 2, 010 01  Žilina,        IČO: 14223953 zmluva č. 9/08-17 14.06.2018
126/2018 2018 Zbierka zákonov 4. preddavok 84,00 12.6.2018 Poradca podnikateľa, s.r.o., M.Rázusa 23A, 010 01  Žilina 1, IČO: 31592503 predplatné 2018 14.06.2018
127/2018 ASC  upgrade SŠ z 2018 na 2019 219,00 13.6.2018 ASC Applied Software Consultants,s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03  Bratislava, IČO: 31361161   14.06.2018
128/2018 telocvičné náradie 1 735,00 13.6.2018 PaedDr. Július Kocúr, EKO-SPORT-SCHOOLE,                                                                                         Tolstého 24,                                010 01  Žilina  ,         IČO: 30580099 obj.č.42/2018 21.6.2018
129/2018 Školské tlačivá na školský rok 2018/2019, hospodárske tlačivá 155,57 19.06.2018 ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09  Bratislava,       IČO: 31331131 obj.č.17/2018 21.6.2018
130/2018 tonery+spotrebný materiál na údržbu PC 658,80 20.06.2018 H-TEAM s.r.o.,      Javorová 3072/7,            010 07  Žilina,          IČO: 36408573 obj.č.47/2018 22.6.2018
131/2018 učebnice literatúry 4 pre SŠ 30 ks,  Sj 4 učebnica pre SŠ  30 ks 354,00 21.06.2018 Orbis Pictus Istropolitana,             Hrachová 34,            821 05  Bratislava,         IČO: 0017323266 obj.č.46/2018 22.6.2018
132/2018 ASC  rozvrhy 2019 63,00 22.06.2018 ASC Applied Software Consultants,s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03  Bratislava, IČO: 31361161 predplatné 25.6.2018
133/2018 vstupy a poukážky 105,00 22.06.2018 Landlord s.r.o.,                  Sládkovičova 6,             010 01  Žilina  ,         IČO: 36775886 obj.č.45/2018 25.6.2018
134/2018 Služby Fabasoft, ISPIN, Magma za obdobie 4-6/2018 698,00 25.6.2018 Žilinský samosprávny kraj, ul. Komenského č. 48,  011 09  Žilina, IČO: 37808427 zmluva č. 12 26.6.2018
135/2018 Servisný prenájom rohoží za obdobie 21.05.-17.06.2018 134,38 25.6.2018 Lindstrom s.r.o., Orešianská ulica č.3, 917 01 Trnava,       IČO 35742364 zmluva č. 15/07-17 27.6.2018
136/2018 letenky pre 15 žiakov ERASMUS+ 2 925,00 26.6.2018 Letecká agentúra Kolumbus s.r.o.,            Tyršovo nábrežie 1,                040 01  Košice,      IČO: 31680356 obj.č.48/2018 27.6.2018
137/2018 letenky pre 2xdoprovod ERASMUS+ 390,00 26.6.2018 Letecká agentúra Kolumbus s.r.o.,            Tyršovo nábrežie 1,                040 01  Košice,      IČO: 31680356 obj.č.48/2018 27.6.2018
138/2018 vstupy  50,00 26.6.2018 Landlord s.r.o.,                  Sládkovičova 6,             010 01  Žilina  ,         IČO: 36775886 obj.č.44/2018 27.6.2018
139/2018 webhosting oavoza.sk 55,99 26.6.2018 WebSupport, s.r.o., Staré Grunty 12,          841 04  Bratislava,         IČO: 36421926   27.6.2018
140/2018 kniha Zverejňovanie v praxi 17,00 28.6.2018 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12-14,          811 08  Bratislava,         IČO: 35908718   29.6.2018
141/2018 príprava a podanie slávnostného obeda pri príležitosti ukončenia školského roku 2017/2018 947,67 30.06.2017 Reštaurácia Kleopatra Milan Kavecký,            Kamená Poruba 497, 013 14  Kamenná Poruba, IČO: 41754549   2.7.2018
142/2018 vybavenie učební ADK 1, Bankovníctvo 309,00 29.06.2018 H-TEAM s.r.o.,      Javorová 3072/7,            010 07  Žilina,          IČO: 36408573 obj.č.49/2018 2.7.2018
143/2018 doprava 3.7.2018 550,00 29.06.2018 CK Trip, s.r.o., Brodno 50,            010 14  Žilina,         IČO: 45890986 obj.č.50/2018 2.7.2018
145/2018 stravovanie zamestnancov za jún 2018 príspevok 401,32 29.06.2018 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01  Žilina, IČO: 00160890 zmluva č. 5/02-18 2.7.2018
146/2018 stravovanie zamestnancov za jún 2018 príspevok zo SF 44,24 29.06.2018 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01  Žilina, IČO: 00160890 zmluva č. 5/02-18 2.7.2018
147/2018 dobitie stravných poukážok na karty GGFS 745,20 29.06.2018 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690 obj.č.50/2018 3.7.2018
148/2018 Záloha za plyn 7/2018 1 949,00 2.7.2018 SPP a.s.,        Mlynské nivy 44/a,         825 11  Bratislava,    IČO 35815256 zmluva č.2/09-17 3.7.2018
149/2018 elektrina 7/18 942,00 2.7.2018 Stredoslovenská energetika, a.s.,                   Pri Rajčianke 8591/4B,      010 47  Žilina,                            IČO: 36403008 zmluva 1/10-17 3.7.2018
150/2018 poistenie pre 15 účastníkov ERASMUS+ – žiaci 285,60 2.7.2018 Letecká agentúra Kolumbus s.r.o.,            Tyršovo nábrežie 1,                040 01  Košice,      IČO: 31680356 obj.č.52/2018 3.7.2018
151/2018 vodné a stočné od 29.03.-22.06.2018 1 425,09 2.7.2018 Severoslovenské vodárne a kanalizácie,                             Bôrická cesta 1960,                           010 57  Žilina,        IČO: 36672297 zmluva č. 17 3.7.2018
152/2018 káble na rozvody internetu po OA 130,00 2.7.2018 H-TEAM s.r.o.,      Javorová 3072/7,            010 07  Žilina,          IČO: 36408573 obj.č.53/2018 3.7.2018
153/2018 autobus na deň 28.06.2018 na trasu Žilina – Kamenná Poruba 100,00 04.07.2018 Ľubomír Líška Autoškola, Oslobodenia 62,        010 01  Žilina,      IČO: 33357676 obj.č.37/2018 10.7.2018
154/2018 stravovanie zamestnancov za júl 2018 príspevok 43,18 09.07.2018 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01  Žilina, IČO: 00160890 zmluva č. 5/02-18 09.07.2018
155/2018 stravovanie zamestnancov za júl 2018 príspevok zo SF 4,76 09.07.2018 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01  Žilina, IČO: 00160890 zmluva č. 5/02-18 09.07.2018
156/2018 Pravidelné poplatky – hlasové služby, poplatky za volania 7/2018 75,52 09.07.2018 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava, IČO: 35763469   10.7.2018
157/2018 pracovná zdravotná služba za 6/2018 50,40 09.07.2018 KRANKAS s.r.o., Bratislavská 1,      010 01  Žilina,      IČO: 36372111 zmluva č. 7 10.7.2018
158/2018 Služby Virtuálnej knižnice za mesiac  6/2018 16,56 09.07.2018 KOMENSKY s.r.o., Park mládeže 1, 040 04  Košice, IČO: 43908977 zmluva č.10 10.7.2018
159/2018 ubytovanie, strava, transfér 15 žiakov 19 110,00 09.07.2018 ADC Technology Training Ltd trading as ADC College,                        Station House,                  11-13 Masons Avenue,             Harrow HA3 5 AD, Middlesex,                   United Kingdom zmluva 40/11-18 16.7.2018
160/2018 mesačný poplatok 7/2018, hovorné 6/18 22,92 12.7.2018 Žilinský samosprávny kraj, ul. Komenského č. 48,  011 09  Žilina, IČO: 37808427 zmluva č. 14 13.7.2018
161/2018 prenájom zariadenia + kópie 204,30 12.7.2018 RICOH Slovakia s r.o.,             Vajnorská 100/B,             831 04  Bratislava,             IČO: 31331785 zmluva 49/04-17 16.7.2018
162/2018 PO a BP za 6/2018 55,00 12.7.2018 Mgr. Darina Žipaj – Mišková.,             Martinská 1618/6,             010 08  Žilina,             IČO: 47979747 zmluva č. 13/06-17 16.7.2018
163/2018 servis 6/2018 45,00 17.7.2018 BESONE, s.r.o.,     Priemyselná 1,               031 01  Liptovský Mikuláš, IČO: 44277971 zmluva č. 54/06-18 18.7.2018
164/2018 Servisný prenájom rohoží za obdobie 18.06.-15.07.2018 59,18 23.7.2018 Lindstrom s.r.o., Orešianská ulica č.3, 917 01 Trnava,       IČO 35742364 zmluva č. 15/07-17 24.7.2018
165/2018 zrkadlo do učebne fitnes 220,00 08.08.2018 Frank Švihálek, Sklenárstvo Švihálek,                  Kuzmányho 101/14,           010 01  Žilina  ,         IČO: 40585549 obj.č.43/2018 9.8.2018
166/2018 2018 Zbierka zákonov 5. preddavok 84,00 08.08.2018 Poradca podnikateľa, s.r.o., M.Rázusa 23A, 010 01  Žilina 1, IČO: 31592503 predplatné 2018 9.8.2018
167/2018 pracovná zdravotná služba za 7/2018 50,40 08.08.2018 KRANKAS s.r.o., Bratislavská 1,      010 01  Žilina,      IČO: 36372111 zmluva č. 7 9.8.2018
168/2018 PO a BP za 7/2018 55,00 08.08.2018 Mgr. Darina Žipaj – Mišková.,             Martinská 1618/6,             010 08  Žilina,             IČO: 47979747 zmluva č. 13/06-17 9.8.2018
169/2018 Pravidelné poplatky – hlasové služby, poplatky za volania 8/2018 60,50 08.08.2018 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava, IČO: 35763469   9.8.2018
170/2018 Záloha za plyn 8/2018 1 949,00 08.08.2018 SPP a.s.,        Mlynské nivy 44/a,         825 11  Bratislava,    IČO 35815256 zmluva č.2/09-17 9.8.2018
171/2018 elektrina 8/18 942,00 08.08.2018 Stredoslovenská energetika, a.s.,                   Pri Rajčianke 8591/4B,      010 47  Žilina,                            IČO: 36403008 zmluva 1/10-17 9.8.2018
172/2018 dobitie stravných poukážok na karty GGFS 129,60 09.08.2018 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690 obj.č.54/2018 15.8.2018
173/2018 dobitie stravných poukážok na karty GGFS 408,00 09.08.2018 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690 obj.č.55/2018 15.8.2018
174/2018 Služby Virtuálnej knižnice za mesiac 7/2018 16,56 09.08.2018 KOMENSKY s.r.o., Park mládeže 1, 040 04  Košice, IČO: 43908977 zmluva č.10 15.8.2018
175/2018 mesačný poplatok 8/2018, hovorné 7/18 22,92 14.8.2018 Žilinský samosprávny kraj, ul. Komenského č. 48,  011 09  Žilina, IČO: 37808427 zmluva č. 14 14.8.2018
176/2018 Predplatné Finančný spravodaj 2019 26,40 14.8.2018 Poradca podnikateľa, s.r.o., M.Rázusa 23A, 010 01  Žilina 1, IČO: 31592503 predplatné 2018 15.8.2018
177/2018 1 preddavok na Zbierku zákonov SR ročník 2019 124,15 14.8.2018 Poradca podnikateľa, s.r.o., M.Rázusa 23A, 010 01  Žilina 1, IČO: 31592503 predplatné 2018 15.8.2018
178/2018 internet 7-9/2018 150,00 18.8.2018 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET,                       Vazovova 5,           811 07  Bratislava, IČO: 17055270 zmluva číslo 48/14-16 20.8.2018
179/2018 Servisný prenájom rohoží za obdobie 16.07.-12.08.2018 59,18 27.8.2018 Lindstrom s.r.o., Orešianská ulica č.3, 917 01 Trnava,       IČO 35742364 zmluva č. 15/07-17 4.9.2018
180/2018 On-line kniha Nový Zákonník práce v praxi od 24.08.18-30.08.19 207,12 27.8.2018 Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o., Železničiarska 13, 814 99  Bratislava, IČO: 35730129 predplatné 4.9.2018
181/2018 kniha GDPR a ochrana osobných údajov pre školy 31,05 3.9.2018 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12-14,          811 08  Bratislava,         IČO: 35908718 predplatné 4.9.2018
182/2018 Právny kuriér pre školy od 01.10.2018-30.09.2019 119,00 3.9.2018 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12-14,          811 08  Bratislava,         IČO: 35908718 predplatné 4.9.2018
183/2018 stravovanie zamestnancov za august 2018 príspevok 67,31 3.9.2018 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01  Žilina, IČO: 00160890 zmluva č. 5/02-18 3.9.2018
184/2018 stravovanie zamestnancov za august 2018 príspevok zo SF 7,42 3.9.2018 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01  Žilina, IČO: 00160890 zmluva č. 5/02-18 3.9.2018
185/2018 Záloha za plyn 9/2018 1 949,00 3.9.2018 SPP a.s.,        Mlynské nivy 44/a,         825 11  Bratislava,    IČO 35815256 zmluva č.2/09-17 4.9.2018
186/2018 elektrina 9/18 942,00 3.9.2018 Stredoslovenská energetika, a.s.,                   Pri Rajčianke 8591/4B,      010 47  Žilina,                            IČO: 36403008 zmluva 1/10-17 4.9.2018
KV/1/2018 Stavebné úpravy multifunkčného ihriska 27 290,47 3.9.2018 IPSTAV s.r.o. ,  P.O.Hviezdoslava 2925,               024 01  Kysucké Nové Mesto,  IČO: 36371157 zmluva 59/11-18 7.9.2018
187/2018 pracovná zdravotná služba za 8/2018 50,40 05.09.2018 KRANKAS s.r.o., Bratislavská 1,      010 01  Žilina,      IČO: 36372111 zmluva č. 7 7.9.2018
188/2018 časopis FRIENDSHIP 183,50 6.9.2018 FLP, P.O.Box 32, 810 00  Bratislava,      IČO: 35814594 obj.č.59/2018 7.9.2018
189/2018 dobitie stravných poukážok na karty GGFS 782,40 6.9.2018 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690 obj.č.60/2018 7.9.2018
190/2018 dobitie stravných poukážok na karty GGFS 86,40 6.9.2018 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690 obj.č.61/2018 7.9.2018
191/2018 Pravidelné poplatky – hlasové služby, poplatky za volania 8/2018 60,46 10.09.2018 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava, IČO: 35763469   11.9.2018
192/2018 PO a BP za 8/2018 55,00 10.09.2018 Mgr. Darina Žipaj – Mišková.,             Martinská 1618/6,             010 08  Žilina,             IČO: 47979747 zmluva č. 13/06-17 11.9.2018
193/2018 Služby Virtuálnej knižnice za mesiac 8/2018 16,56 10.09.2018 KOMENSKY s.r.o., Park mládeže 1, 040 04  Košice, IČO: 43908977 zmluva č.10 11.9.2018
194/2018 Dodanie 17 ks tašiek pre účastníkov projektu ERASMUS+ 493,00 10.09.2018 Peter Ivanič,                 Černovská 6,              010 08  Žilina,      IČO: 33864861 obj.č.62/2018 11.9.2018
195/2018 Dodanie 17 ks dáždnikov pre účastníkov projektu ERASMUS+ 275,40 11.09.2018 Peter Ivanič,                 Černovská 6,              010 08  Žilina,      IČO: 33864861 obj.č.63/2018 12.9.2018
196/2018 školenie – Personálne činnosti a odmeňovanie  60,00 11.09.2018 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice n.o., Družstevná 232/2,              040 01  Košice,     IČO: 51424266 obj.č.66/2018 12.9.2018
197/2018 zápisníky a perá pre 17 účastníkov projektu ERASMUS+ 91,80 14.09.2018 Tibor Varga TSV PAPIER,                             Adyho 14,                           984 01  Lučenec,        IČO: 32627211 obj.č.64/2018 18.9.2018
KV/2/2018 stavebné práce na diele Obchodná akadémia Žilina – vybudovanie parkoviska 7 569,84 18.9.2018 JAMANAT s.r.o. ,   Clementisova 1358/27,               024 01  Kysucké Nové Mesto,  IČO: 36410233 zmluva 58/10-18 18.10.2018
198/2018 oprava kopírovacieho stroja 156,60 18.09.2018 TRIFIT-ZA, s.r.o. ,  Republiky 1049/16, 010 01  Žilina,           IČO: 31611494 obj.č.66/1/2018 20.9.2018
199/2018 mesačný poplatok 9/2018, hovorné 8/18 22,92 18.09.2018 Žilinský samosprávny kraj, ul. Komenského č. 48,  011 09  Žilina, IČO: 37808427 zmluva č. 14 19.9.2018
200/2018 Servisný prenájom rohoží za obdobie 13.08.-09.09.2018 96,78 20.09.2018 Lindstrom s.r.o., Orešianská ulica č.3, 917 01 Trnava,       IČO 35742364 zmluva č. 15/07-17 25.9.2018
201/2018 papier xerox premier A4 60 ks, papier A3 5 ks, kalendár stolový 12 ks, kôš na papier 10 ks, zošit 444 10 ks,  lepidlo tyčinkové 10 ks, zvýrazňovač sada 4 ks 4 sady, pero solidly 30 ks, nožnice 2 ks, mydlo tekute 10 ks, euroobal leskly 5 bal., euroobal matny 5 bal. 340,39 24.09.2018 Tibor Varga TSV PAPIER,                             Adyho 14,                           984 01  Lučenec,        IČO: 32627211 obj.č.70/2018 25.9.2018
202/2018 Dane a účtovníctvo v praxi ročník 2018 189,00 24.09.2018 Wolters Kluwer s r.o.,                                 Mlynské nivy 48,           821 09  Bratislava,      IČO: 31348262 predplatné 25.9.2018
203/2018 tonery+spotrebný materiál k serveru do učebne Bankovníctvo 267,60 27.09.2018 H-TEAM s.r.o.,      Javorová 3072/7,            010 07  Žilina,          IČO: 36408573 obj.č.72/2018 1.10.2018
204/2018 knihy AJ a RJ 195 ks z príspevku MŠ 2 925,00 28.09.2018 Richard Šrobár – Littera,         M.R. Štefánika 22,          036 01  Martin,      IČO: 33580511 obj.č.68/2018 1.10.2018
205/2018 školenie Povinnosti škôl a školských zariadení v oblasti BOZP 40,00 01.10.2018 JUDr. Danica Bedlovičová and spol., s.r.o..,      Kráľovohoľská 11, 974 11  Banská Bystrica,  IČO: 50341286 obj.č.73/2018 2.10.2018
206/2018 Záloha za plyn 10/2018 1 949,00 01.10.2018 SPP a.s.,        Mlynské nivy 44/a,         825 11  Bratislava,    IČO 35815256 zmluva č.2/09-17 4.10.2018
207/2018 elektrina 10/18 942,00 01.10.2018 Stredoslovenská energetika, a.s.,                   Pri Rajčianke 8591/4B,      010 47  Žilina,                            IČO: 36403008 zmluva 1/10-17 4.10.2018
208/2018 čistiace prostriedky na základe verejného obstarávania zabezpečeného ŽSK pre OVZP 324,73 2.10.2018 BANCHEM, s.r.o., Rybný trh 332/9, P.O.Box 164,             929 01 Dunajská Streda,     IČO: 36227901 obj.č.71/2018 4.10.2018
209/2018 dobitie stravných poukážok na karty GGFS 669,60 02.10.2018 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690 obj.č.74/2018 4.10.2018
210/2018 stravovanie zamestnancov za september 2018 príspevok 500,38 02.10.2018 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01  Žilina, IČO: 00160890 zmluva č. 5/02-18 3.10.2018
211/2018 stravovanie zamestnancov za september 2018 príspevok zo SF 55,16 02.10.2018 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01  Žilina, IČO: 00160890 zmluva č. 5/02-18 3.10.2018
212/2018 pracovné odevy 244,03 02.10.2018 Ing. Dušan Filimonov ACAPO ,  Sasinkova 1, 010 01  Žilina,           IČO: 22604145 obj..69/2018 4.10.2018
213/2018 PP 4 x zamestnanec 90,00 4.10.2018 KRANKAS s.r.o., Bratislavská 1,      010 01  Žilina,      IČO: 36372111 obj.č.57,58/2018 5.10.2018
214/2018 pracovná zdravotná služba za 9/2018 50,40 4.10.2018 KRANKAS s.r.o., Bratislavská 1,      010 01  Žilina,      IČO: 36372111 zmluva č. 7 5.10.2018
215/2018 prenájom zariadenia + kópie 192,01 4.10.2018 RICOH Slovakia s r.o.,             Vajnorská 100/B,             831 04  Bratislava,             IČO: 31331785 zmluva 49/04-17 5.10.2018
216/2018 pracovné odevy 59,02 5.10.2018 Ing. Dušan Filimonov ACAPO ,  Sasinkova 1, 010 01  Žilina,           IČO: 22604145 obj..69/2018 8.10.2018
217/2018 Prenájom telocvične za 9/2018 240,00 5.10.2018 TJ Sokol, Orolská 2, 010 01  Žilina,        IČO: 14223953 zmluva č. 9/08-17 8.10.2018
218/2018 servis 7-9/2018 135,00 5.10.2018 BESONE, s.r.o.,     Priemyselná 1,               031 01  Liptovský Mikuláš, IČO: 44277971 zmluva č. 54/06-18 8.10.2018
219/2018 školenie -ÚZ a finančné výkazy za rok 2018 30,00 05.10.2018 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice n.o., Družstevná 232/2,              040 01  Košice,     IČO: 51424266 obj.č.75/2018 8.10.2018
220/2018 Spravodaj pre mzdové účtovníčky a personalistov od 1.11.2018 do 07.11.2019 188,40 8.10.2018 Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o., Železničiarska 13, 814 99  Bratislava, IČO: 35730129 predplatné 10.10.2018
221/2018 vodné a stočné od 23.06.-30.09.2018 1 336,20 8.10.2018 Severoslovenské vodárne a kanalizácie,                             Bôrická cesta 1960,                           010 57  Žilina,        IČO: 36672297 zmluva č. 17 10.10.2018
222/2018 PO a BP za 9/2018 55,00 8.10.2018 Mgr. Darina Žipaj – Mišková.,             Martinská 1618/6,             010 08  Žilina,             IČO: 47979747 zmluva č. 13/06-17 10.10.2018
223/2018 Služby Virtuálnej knižnice za mesiac 9/2018 16,56 8.10.2018 KOMENSKY s.r.o., Park mládeže 1, 040 04  Košice, IČO: 43908977 zmluva č.10 10.10.2018
224/2018 Školské tlačivá na školský rok 2018/2019 109,20 09.10.2018 ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09  Bratislava,       IČO: 31331131 obj.č.17/2018 10.10.2018
225/2018 Služby Fabasoft, ISPIN, Magma za obdobie 7-9/2018 698,00 09.10.2018 Žilinský samosprávny kraj, ul. Komenského č. 48,  011 09  Žilina, IČO: 37808427 zmluva č. 12 09.10.2018
226/2018 mesačný poplatok 10/2018, hovorné 9/18 22,92 09.10.2018 Žilinský samosprávny kraj, ul. Komenského č. 48,  011 09  Žilina, IČO: 37808427 zmluva č. 14 09.10.2018
227/2018 Pravidelné poplatky – hlasové služby, poplatky za volania 9/2018 62,75 09.10.2018 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava, IČO: 35763469   10.10.2018
228/2018 doména oavoza.sk 14,28 11.10.2018 WebSupport, s.r.o., Staré Grunty 12,          841 04  Bratislava,         IČO: 36421926   12.10.2018
229/2018 Prenájom telocvične za 6/2018 240,00 11.10.2018 TJ Sokol, Orolská 2, 010 01  Žilina,        IČO: 14223953 zmluva č. 9/08-17 12.10.2018
230/2018 Aktualizácia II,III/2019 Z.z. 26,40 11.10.2018 Poradca  s.r.o., Pri celulózke 40, 010 01  Žilina 1, IČO: 36371271 predplatné 2019 12.10.2018
231/2018 Prednáška „Nástup Hitlera k moci a 2. sv.vojna“ 60,00 15.10.2018 O.Z. LIVING MEMORY,  Silvánova 23/D,              902 01  Pezinok,     IČO: 50339176 obj.č.76/2018 16.10.2018
232/2018 Montáž bezpečnostných protišmykových vonkajších rohoží 247,25 15.10.2018 KRASPLAST spol. s r.o., Krasňany č.285,              013 03  Krasňany,     IČO: 31583695 obj.č.77/2018 16.10.2018
233/2018 preprava 17 osôb 1 000,00 15.10.2018 KARTVEL AGENCY, s.r.o., Horný Hričov 55,            013 42  Horný Hričov,         IČO: 51760029 obj.č.51/2018 16.10.2018
234/2018 Servisný prenájom rohoží za obdobie 10.09.-07.10.2018 102,12 17.10.2018 Lindstrom s.r.o., Orešianská ulica č.3, 917 01 Trnava,       IČO 35742364 zmluva č. 15/07-17 18.10.2018
235/2018 preprava žiakov na  koncert 10.10.2018 Žilina-Bratislava-Žilina 500,00 17.10.2018 KARTVEL AGENCY, s.r.o., Horný Hričov 55,            013 42  Horný Hričov,         IČO: 51760029 obj.č.51/2018 19.10.2018
236/2018 Predplatné na školský rok 2018-2019, Slovenský stenograf 7 ks mesačníka 56,60 19.10.2018 Vydavateľstvo Parentes – Slovenský stenograf,                   P.O.Box 17,                 902 01  Pezinok,                 IČO: 44924101 obj.č.65/2018 22.10.2018
237/2018 2018 Zbierka zákonov 6. preddavok 84,00 25.10.2018 Poradca podnikateľa, s.r.o., M.Rázusa 23A, 010 01  Žilina 1, IČO: 31592503 predplatné 2018 26.10.2018
238/2018 pomôcky na výučbu matematiky 399,00 25.10.2018 PUBLICOM s. r.o., Poľnohospodárov 6,              971 01  Prievidza,     IČO: 36337898 obj.č.78/2018 26.10.2018
239/2018 Kalendáre, pozvánky 1 041,00 26.10.2018 CORETA, a.s.., S. Sakalovej 1428,             014 01  Bytča,             IČO: 43884644 obj.č.67/2018 29.10.2018
240/2018 Záloha za plyn 11/2018 1 949,00 05.11.2018 SPP a.s.,        Mlynské nivy 44/a,         825 11  Bratislava,    IČO 35815256 zmluva č.2/09-17 6.11.2018
241/2018 elektrina 11/18 942,00 05.11.2018 Stredoslovenská energetika, a.s.,                   Pri Rajčianke 8591/4B,      010 47  Žilina,                            IČO: 36403008 zmluva 1/10-17 6.11.2018
242/2018 knihy RJ  317,55 05.11.2018 Richard Šrobár – Littera,         M.R. Štefánika 22,          036 01  Martin,      IČO: 33580511 telefonicky  6.11.2018
243/2018 dobitie stravných poukážok na karty GGFS 738,00 05.11.2018 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690 obj.č.82/2018 6.11.2018
244/2018 nábytok  1 334,00 6.11.2018 Ing. Katarína Ončová ,                            Abetystová 574/4   ,   010 09  Žilina,       IČO: 34359443  obj.č.80/2018 7.11.2018
245/2018 PC 8 ks 3 240,00 6.11.2018 H-TEAM s.r.o.,      Javorová 3072/7,            010 07  Žilina,          IČO: 36408573 obj.č.81/2018 7.11.2018
246/2018 projektor, tonery, záložný zdroj, sieťové úložisko, príslušenstvo k pc a ntb 1 238,40 6.11.2018 H-TEAM s.r.o.,      Javorová 3072/7,            010 07  Žilina,          IČO: 36408573 obj.č.81/2018 7.11.2018
247/2018 školenie – Správa registratúry škôl 30,00 06.11.2018 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice n.o., Družstevná 232/2,              040 01  Košice,     IČO: 51424266 obj.č.83/2018 7.11.2018
248/2018 stravovanie zamestnancov za október 2018 príspevok 490,22 06.11.2018 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01  Žilina, IČO: 00160890 zmluva č. 5/02-18 6.11.2018
249/2018 stravovanie zamestnancov za október 2018 príspevok zo SF 54,04 06.11.2018 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01  Žilina, IČO: 00160890 zmluva č. 5/02-18 6.11.2018
250/2018 pracovná zdravotná služba za 10/2018 50,40 7.11.2018 KRANKAS s.r.o., Bratislavská 1,      010 01  Žilina,      IČO: 36372111 zmluva č. 7 9.11.2018
251/2018 Služby Virtuálnej knižnice za mesiac 10/2018 16,56 8.11.2018 KOMENSKY s.r.o., Park mládeže 1, 040 04  Košice, IČO: 43908977 zmluva č.10 9.11.2018
252/2018 Pravidelné poplatky – hlasové služby, poplatky za volania 10/2018 68,08 9.11.2018 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava, IČO: 35763469   12.11.2018
253/2018 inžinierske práce 550,00 12.11.2018 CHIC DESIGN s.r.o.,  Škultétyho 2870/28,   010 01  Žilina         IČO: 48175285 obj.č.56/2018 14.11.2018
254/2018 papier xerox premier A4 65 ks,nožnice 2 ks, farebný papier mix 5×20 ks, dierovač 1 ks, zošívačka 2 ks, lepiaca páska hrubá 2 ks, lepiaca páska tenká 6 ks,  popisovač centropen flipchart 4 sady/4 ks, popisovač centropen 8576 sada 4 ks 1 sada, výkres A4 200 ks, zošívačka 2 ks 242,05 12.11.2018 Tibor Varga TSV PAPIER,                             Adyho 14,                           984 01  Lučenec,        IČO: 32627211 obj. č.84/2018 14.11.2018
255/2018 Prenájom telocvične za 10/2018 240,00 12.11.2018 TJ Sokol, Orolská 2, 010 01  Žilina,        IČO: 14223953 zmluva č. 9/08-17 14.11.2018
256/2018 PO a BP za 10/2018 55,00 13.11.2018 Mgr. Darina Žipaj – Mišková.,             Martinská 1618/6,             010 08  Žilina,             IČO: 47979747 zmluva č. 13/06-17 14.11.2018
257/2018 mesačný poplatok 11/2018, hovorné 10/18 22,92 14.11.2018 Žilinský samosprávny kraj, ul. Komenského č. 48,  011 09  Žilina, IČO: 37808427 zmluva č. 14 15.11.2018
258/2018 papier xerox premier A4 20 ks,euroobaly 6 bal., obal L 30 ks, ceruzka 12 ks, pero gul. D.RECT 4 ks 86,54 15.11.2018 Tibor Varga TSV PAPIER,                             Adyho 14,                           984 01  Lučenec,        IČO: 32627211 obj.č.87/2018 16.11.2018
259/2018 poistenie majetku od 01.01.2018-31.12.2018, zodpovednosť  785,10 16.11.2018 Žilinský samosprávny kraj, ul. Komenského č. 48,  011 09  Žilina, IČO: 37808427 refakturácia 19.11.2018
260/2018 Servisný prenájom rohoží za obdobie 08.10.-04.11.2018 99,90 16.11.2018 Lindstrom s.r.o., Orešianská ulica č.3, 917 01 Trnava,       IČO 35742364 zmluva č. 15/07-17 20.11.2018
261/2018 maľovanie vestibulu školy 336,00 20.11.2018 Stanislav Žiak.,      Višňové 135,            013 23  Višňové,          IČO: 37601270 obj.č.86/2018 21.11.2018
262/2018 internet 10-12/2018 150,00 20.11.2018 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET,                       Vazovova 5,           811 07  Bratislava, IČO: 17055270 zmluva číslo 48/14-16 21.11.2018
263/2018 školenie NEIS – Elektronické podávanie ročných hlásení o zdrojoch znečisťovania ovzdušia 96,00 21.11.2018 VIK s.r.o.,                            Jadrová 19,                           821 02  Bratislava,        IČO: 36680192 obj.č.88/2018 22.11.2018
264/2018 školenie obsluhy sk Bf 35,00 26.11.2018 Stanislav Žiak.,      Višňové 135,            013 23  Višňové,          IČO: 37601270 telefonicky  27.11.2018
265/2018 lavičky 1+1 3 sety 572,40 29.11.2018 B2B Partner s.r.o.,            Šulekova 2,                 811 06  Bratislava,      IČO: 44413467 obj.č.91/2018 30.11.2018
266/2018 predplatné profit 22,80 29.11.2018 Petit Press a.s.       Lazaretská 12,                       811 08  Bratislava,                        IČO: 35790253 predplatné 30.11.2018
267/2018 Záloha za plyn 12/2018 1 949,00 03.12.2018 SPP a.s.,        Mlynské nivy 44/a,         825 11  Bratislava,    IČO 35815256 zmluva č.2/09-17 5.12.2018
268/2018 elektrina 12/18 942,00 03.12.2018 Stredoslovenská energetika, a.s.,                   Pri Rajčianke 8591/4B,      010 47  Žilina,                            IČO: 36403008 zmluva 1/10-17 5.12.2018
269/2018 predplatné časopisov na rok 2019 98,56 03.12.2018 Slovenská pošta, Partizánska 9,       975 99  Banská Bystrica,                IČO: 36631124 predplatné 5.12.2018
270/2018 dobitie stravných poukážok na karty GGFS 687,60 03.12.2018 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690 obj.č.92/2018 5.12.2018
271/2018 dobitie stravných poukážok na karty GGFS 9,60 03.12.2018 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690 obj.č.93/2018 5.12.2018
272/2018 stravovanie zamestnancov za november 2018 príspevok 458,47 03.12.2018 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01  Žilina, IČO: 00160890 zmluva č. 5/02-18 4.12.2018
273/2018 stravovanie zamestnancov za november 2018 príspevok zo SF 50,54 03.12.2018 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01  Žilina, IČO: 00160890 zmluva č. 5/02-18 4.12.2018
274/2018 monitor 16 ks 1 600,00 07.12.2018 H-TEAM s.r.o.,      Javorová 3072/7,            010 07  Žilina,          IČO: 36408573 obj.č.91/1/2018 10.12.2018
275/2018 nábytok  1 520,00 07.12.2018 Ing. Katarína Ončová ,                            Abetystová 574/4   ,   010 09  Žilina,       IČO: 34359443  obj.č.95/2018 10.12.2018
276/2018 Prenájom telocvične za 11/2018 480,00 10.12.2018 TJ Sokol, Orolská 2, 010 01  Žilina,        IČO: 14223953 zmluva č. 9/08-17 11.12.2018
277/2018 Služby Virtuálnej knižnice za mesiac 11/2018 16,56 10.12.2018 KOMENSKY s.r.o., Park mládeže 1, 040 04  Košice, IČO: 43908977 zmluva č.10 11.12.2018
278/2018 mesačný poplatok 12/2018, hovorné 11/18 22,92 10.12.2018 Žilinský samosprávny kraj, ul. Komenského č. 48,  011 09  Žilina, IČO: 37808427 zmluva č. 14 10.12.2018
279/2018 pracovná zdravotná služba za 11/2018 50,40 10.12.2018 KRANKAS s.r.o., Bratislavská 1,      010 01  Žilina,      IČO: 36372111 zmluva č. 7 11.12.2018
280/2018 vývoz VKK 30.11.2018 207,63 10.12.2018 T+T a.s.,      Andreja Kmeťa 18,            010 01  Žilina,          IČO: 36400491 obj.č.85/2018 11.12.2018
281/2018 prenájom auly 6.12.2018 1,00 10.12.2018 Stredná priemyselná škola stavebná,                       Veľká okružná 25,            010 01  Žilina,              IČO: 00161691 zmluva č. 61/17-18 10.12.2018
282/2018 Pravidelné poplatky – hlasové služby, poplatky za volania 11/2018 65,21 11.12.2018 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava, IČO: 35763469   12.12.2018
283/2018 slávnostné posedenie k 80. výročiu školy 1 451,50 11.12.2018 VIX RESTAURANT, SPOL. S R.O., Poľná 17A, 010 01   Žilina, IČO: 31625975   12.12.2018
284/2018 Služby Fabasoft, ISPIN, Magma za obdobie 10-12/2018 698,00 11.12.2018 Žilinský samosprávny kraj, ul. Komenského č. 48,  011 09  Žilina, IČO: 37808427 zmluva č. 12 11.12.2018
285/2018 OP a OS technických zariadení plynových a tlakových 1 390,00 11.12.2018 Ingrid Tichá – KESEL.,                             Hornádska 1411/3,                           010 01  Žilina,        IČO: 40740374 obj.č.90/2018 12.12.2018
286/2018 Plyn 11/2018 vyúčtovanie 186,44 13.12.2018 SPP a.s.,        Mlynské nivy 44/a,         825 11  Bratislava,    IČO 35815256 zmluva č.2/09-17 19.12.2018
287/2018 programovanie kotolne 80,00 13.12.2018 Ing. Tibor Kramár , Mládeže 360,           013 41  Dolný Hričov,         IČO: 40583465 obj. č. 94/2018 19.12.2018
288/2018 Servisný prenájom rohoží za obdobie 05.11.-30.11.2018 137,50 13.12.2018 Lindstrom s.r.o., Orešianská ulica č.3, 917 01 Trnava,       IČO 35742364 zmluva č. 15/07-17 19.12.2018
289/2018 PO a BP za 11/2018 55,00 13.12.2018 Mgr. Darina Žipaj – Mišková.,             Martinská 1618/6,             010 08  Žilina,             IČO: 47979747 zmluva č. 13/06-17 19.12.2018
290/2018 vodné a stočné od 01.10.-17.12.2018 1 457,71 18.12.2018 Severoslovenské vodárne a kanalizácie,                             Bôrická cesta 1960,                           010 57  Žilina,        IČO: 36672297 zmluva č. 17 19.12.2018
291/2018 OP a OS technických zariadení elektrických elektrické spotrebiče, inštalácie HB, VB 3 396,00 18.12.2018 FALLBO s.r.o.,                             Cesta k Paľovej búde 3833/25,                           010 08  Žilina,        IČO: 36774499 obj. č.89/2018 19.12.2018
292/2018 tonery, 2 ks tlačiareň 794,40 18.12.2018 H-TEAM s.r.o.,      Javorová 3072/7,            010 07  Žilina,          IČO: 36408573 obj.č.96/2018 19.12.2018
293/2018 stravovanie zamestnancov za december 2018 príspevok 267,97 27.12.2018 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01  Žilina, IČO: 00160890 zmluva č. 5/02-18 27.12.2018
294/2018 stravovanie zamestnancov za december 2018 príspevok zo SF 29,54 27.12.2018 Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01  Žilina, IČO: 00160890 zmluva č. 5/02-18 27.12.2018
295/2018 papier xerox performer A4 41 ks,pero solidly 2 ks 123,79 27.12.2018 Tibor Varga TSV PAPIER,                             Adyho 14,                           984 01  Lučenec,        IČO: 32627211 obj.č.97/2018 28.12.2018
296/2018 servis 10-12/2018 135,00 7.1.2019 BESONE, s.r.o.,     Priemyselná 1,               031 01  Liptovský Mikuláš, IČO: 44277971 zmluva č. 54/06-18 10.1.2019
297/2018 pracovná zdravotná služba za 12/2018 50,40 7.1.2019 KRANKAS s.r.o., Bratislavská 1,      010 01  Žilina,      IČO: 36372111 zmluva č. 7 10.1.2019
298/2018 PO a BP za 12/2018 55,00 7.1.2019 Mgr. Darina Žipaj – Mišková.,             Martinská 1618/6,             010 08  Žilina,             IČO: 47979747 zmluva č. 13/06-17 10.1.2019
299/2018 Služby Virtuálnej knižnice za mesiac 12/2018 16,56 7.1.2019 KOMENSKY s.r.o., Park mládeže 1, 040 04  Košice, IČO: 43908977 zmluva č.10 10.1.2019
300/2018 Servisný prenájom rohoží za obdobie 01.12.-30.12.2018 99,90 11.1.2019 Lindstrom s.r.o., Orešianská ulica č.3, 917 01 Trnava,       IČO 35742364 zmluva č. 15/07-17 15.1.2019
301/2018 Plyn 12/2018 vyúčtovanie 1 223,69 14.01.2019 SPP a.s.,        Mlynské nivy 44/a,         825 11  Bratislava,    IČO 35815256 zmluva č.2/09-17 15.1.2019
302/2018 Pravidelné poplatky – hlasové služby, poplatky za volania 12/2018 60,42 15.1.2019 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava, IČO: 35763469   16.01.2019
303/2018 prenájom zariadenia + kópie 253,31 15.1.2019 RICOH Slovakia s r.o.,             Vajnorská 100/B,             831 04  Bratislava,             IČO: 31331785 zmluva 49/04-17 16.01.2019