tabletova-ucebna 2% dane

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole
darovaním 2% z dane. Viac informácií nájdete v článku 2% z dane.

Exkurzia v ČOV v Hornom Hričove

V dňoch 19.,20. a 24.októbra 2017 sa žiaci  tried : 1.A., 1.B.   a  2.G.  OA  zúčastnili exkurzie v Čističke odpadových vôd (ČOV) v Hornom Hričove pod vedením p. učiteliek Ing. Hlačinovej  a  Ing. Kostolnej.  

Exkurzia bola organizovaná v rámci predmetu Tovaroznalectvo. Keďže sa žiaci v rámci tohto predmetu s princípom fungovania čističky odpadových vôd oboznámili len teoreticky, exkurzia im poskytla možnosť prakticky pochopiť jej význam a fungovanie.

Aj napriek sychravému a chladnému počasiu, žiaci mali možnosť vidieť na živo komplexný technologický postup čistenia odpadovej vody z celej Žiliny a okolia. Žiaci mali možnosť aj otestovať nákladnú váhu na určenie celkovej hmotnosti celej triedy. Mohli si  prezrieť nielen interiér ale i exteriér ČOV, ktorým nás sprevádzal  Ing. Pavol Haluška. Jeho odborný výklad bol zaujímavý, pričom ochotne odpovedal  na všetky naše otázky.

 Po prvotnom „boji so zápachom“ sme so záujmom sledovali jednotlivé fázy čistenia odpadovej vody, až po jej úplné vyčistenie a odtečenie do neďalekej rieky Váh. Uvedomili sme si tak význam fungovania ČOV pre životné prostredie i pre nás ľudí.

Ing. Andrea Hlačinová
Ing.Michaela Kostolná