Domov KONTAKTY

Etiketou proti diskriminácií

Na našej škole sa opäť efektívne využili prostriedky Európskej únie, OP Vzdelávanie, ktoré boli poskytnuté cez Národný projekt KomPrax – kompetencie pre prax, ktorý realizuje Slovenský  inštitút mládeže  Iuventa. Tá sa zameriava  na podporu kvality práce s mládežou, ktorá má pomôcť pri výchove mladej aktívnej generácie.

Jedným z výstupov tohto Národného projektu boli popri školeniach pre  vybraných účtovníkov aj tzv. ‚malé projektové zámery‘. 40 vybratých žiakov Obchodnej akadémie sa zúčastnilo práve jedného z týchto malých  projektov s názvom  ‚Etiketou proti diskriminácií‘, ktorý bol zameraný na potlačenie diskriminácie mládeže pri ich vstupe na trh práce. Cieľom bolo aspoň čiastočne zvýšiť základné povedomie o formách diskriminačného správania v zamestnaní, ktorému môžu byť mladí ľudia vystavení pri vstupe na trh práce, s dôrazom na znevýhodnené skupiny mládeže, ako aj o spôsoboch, ako je možné týmto prejavom diskriminácie predchádzať, rozpoznať a riešiť. Zážitkovou formou, prostredníctvom osobného prežívania, svojimi aktivitami a diskusiami mohli žiaci tejto strednej školy vidieť a pocítiť,  akým formám diskriminácie môžu byť na svojom pracovisku vystavení. Okrem úvodnej prednášky bola hlavným prostriedkom získania nových vedomostí a skúseností účasť na interaktívnom divadelnom predstavení, kde si mohli študenti rozšíriť svoje vedomosti o etikete – o slušnom správaní sa. Dozvedeli sa viac o tom, ako sa správne pozdraviť, predstaviť, osloviť, správať v reštaurácií, dávať prednosť či predniesť prípitok, ale aj o tom, ako sa na pracovisku prejavuje bossing, mobbing či bullying. Všetci tí, ktorí sa podieľali na realizácií dúfame,  že prostredníctvom projektu sme prispeli k tomu, aby boli naši študenti pri vstupe na pracovný trh lepšie pripravení, aby dokázali využiť získané vedomosti a skúsenosti z projektu a aby boli schopnejší včas rozpoznať prejavy diskriminácie a lepšie poznali spôsoby ich riešenia.