Erasmus+ Odborná prax vo Veľkej Británii v roku 2017

Obchodná akadémia v Žiline získa v roku 2016 nenávratný finančný príspevok z programu Erasmus+ (kľúčová akcia KA1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov, Mobilita učiacich sa a zamestnancov v odbornom vzdelávaní a príprave) vo výške 31 280,00 EUR na realizáciu projektu „Take your chance for better life in the European union“.

Naša škola sa tak zaradila medzi najúspešnejšie stredné odborné školy ekonomického zamerania v  Žilinskom kraji v oblasti čerpania finančných prostriedkov z komunitárnych programov Európskej únie za posledných päť rokov.

Mobilitný projekt bol vytvorený v partnerstve Obchodnej akadémie v Žiline a ADC College v Londýne. Projekt je zameraný na získanie odborných pracovných zručností žiakov školy pri výkone odbornej praxe v zahraničí a overenie ich odborných jazykových schopností v praxi. Hlavným cieľom projektu je umožniť žiakom školy získať osobné skúsenosti v zahraničí, plniť pracovné povinnosti a zadané úlohy, prispôsobiť sa novému spoločenskému a pracovnému prostrediu, zvýšiť ich motiváciu do práce, flexibilitu a pracovnú mobilitu a schopnosť aktívne komunikovať v anglickom jazyku v multikultúrnom prostredí Veľkej Británie. Do projektu mobility bude zapojená skupina 15 žiakov 3. ročníka študijného odboru 6317 M obchodná akadémia, ktorí absolvujú prípravný jazykový a kultúrny kurz a štrnásťdňovú odbornú stáž vo vybraných firmách a podnikoch vo Veľkej Británii so zameraním na oblasť ekonomiky a organizácie.

Projekt bude realizovaný od 01. 07. 2016 do 30. 06. 2017. Zahraničná odborná prax žiakov sa uskutoční v Londýne v mesiaci máj 2017. Odborná stáž v zahraničí prispeje k osobnostnému rozvoju žiakov, zvýši ich motiváciu do odborného jazykového vzdelávania a ku výkonu odborných činností ekonomického zamerania v praxi. Pobytom v zahraničí sa rozvinie záujem žiakov o poznanie dejín, kultúry, umenia a životného štýlu obyvateľov Veľkej Británie. Očakávaným výstupom projektu je zlepšenie odborných jazykových zručností žiakov, získanie nových pracovných skúseností európskeho rozmeru a overenie získaných teoretických vedomostí ekonomického zamerania v praxi. Účastníci stáže získajú „Europass – Mobility“, „Certifikát ECVET“ a účastnícky certifikát od ADC College v Londýne.

Na realizácii projektu sa podieľajú Ing. Ľubica Pevná – riaditeľka školy, PaedDr. Peter Majer – výchovný poradca a Mgr. Monika Ďuríková – vedúca predmetovej komisie anglického jazyka. Doplňujúce informácie o programe Erasmus+ sú dostupné na internetovej stránke www.erasmusplus.sk.

PaedDr. Peter Majer