Erasmus+ – Kurz jazykovej a kultúrnej prípravy

Obchodná akadémia v Žiline získala v roku 2015 nenávratný finančný príspevok z programu Erasmus+ (kľúčová akcia KA1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov, akcia – Mobilita učiacich sa a zamestnancov v odbornom vzdelávaní a príprave) vo výške 33 458 EUR na realizáciu projektuGet new skills for better job opportunities“. Cieľom projektu je umožniť žiakom 3. ročníka študijného odboru 6317 M obchodná akadémia získať odborné jazykové skúsenosti v zahraničí, prispôsobiť sa novému spoločenskému a pracovnému prostrediu, zvýšiť ich motiváciu do práce, flexibilitu a pracovnú mobilitu, plniť pracovné povinnosti a aktívne komunikovať v anglickom jazyku v multikultúrnom prostredí Veľkej Británie.

V mesiaci február 2016 začali stretnutia účastníkov odbornej stáže v Londýne, ktorí v nasledujúcich týždňoch absolvovali kurz jazykovej a kultúrnej prípravy. Obsah kurzu bol zameraný na poznávanie kultúry, histórie, tradícií a životného štýlu obyvateľov Veľkej Británie. Odbornú jazykovú prípravu, zameranú na Business English, viedla učiteľka anglického jazyka Mgr. Monika Ďuríková.

Odborná prax v zahraničí prispeje k osobnostnému rozvoju žiakov, zvýši ich motiváciu do odborného jazykového vzdelávania a ku výkonu odborných činností ekonomického zamerania v praxi. Žiaci získajú interkultúrne pracovné skúsenosti a jazykové zručnosti, ktoré zvýšia ich možnosť uplatnenia sa na európskom trhu práce. Pracovný pobyt v zahraničí im umožní spoznať kultúru, tradície a históriu Veľkej Británie, prispeje k odstráneniu predsudkov o trhu práce v zahraničí a zabezpečí im motiváciu k ďalšiemu vzdelávaniu v podmienkach Európskej únie.

Obsahové zameranie projektu mobility a výkon odbornej praxe žiakov v zahraničí je porovnateľný s výkonom odbornej praxe v podnikoch a organizáciách štátnej správy a samosprávy na Slovensku (napr. výkon administratívnych činností, styk s verejnosťou, písanie listov a správ, vedenie denníkov a dokumentácie, odborná komunikácia v cudzom jazyku a pod.). Odborná prax žiakov 3. ročníka vo Veľkej Británii sa uskutoční v termíne od  14. 05. 2016 do 29. 05. 2016.

Realizácia mobilitného projektu „Get new skills for better job opportunities“ prispeje ku zníženiu absolventskej miery nezamestnanosti žiakov školy v nasledujúcom období. Doplňujúce informácie o programe Erasmus+ sú zverejnené na internetovej stránke www.erasmusplus.sk.

Mgr. Monika Ďuríková a PaedDr. Peter Majer