Erasmus+ – Kurz jazykovej a kultúrnej prípravy

Obchodná akadémia v Žiline získala v roku 2014 nenávratný finančný príspevok z programu Erasmus+ (kľúčová akcia KA1 – vzdelávacia mobilita jednotlivcov) vo výške 30 930 EUR na realizáciu projektu „Improve your chance at European job market“. Cieľom projektu je umožniť žiakom 3. ročníka študijného odboru 6317 M obchodná akadémia získať odborné jazykové skúsenosti v zahraničí, zvýšiť ich motiváciu do práce, flexibilitu a pracovnú mobilitu, plniť pracovné povinnosti a aktívne komunikovať v anglickom jazyku počas výkonu odbornej praxe vo Veľkej Británii.

V mesiaci február 2015 začali stretnutia účastníkov odbornej stáže v Londýne, ktorí v nasledujúcich týždňoch ukončia kurz jazykovej a kultúrnej prípravy. Obsah kurzu je zameraný na poznanie kultúry, histórie, tradícií a životného štýlu obyvateľov Veľkej Británie. Odborná jazyková príprava je zameraná na Business English. Žiaci v priebehu kurzu vyplnia životopis v anglickom jazyku a registračné formuláre, obsahujúce informácie ohľadom ich zdravotného stavu a špeciálnych potrieb pre pobyt v zahraničí „English Screening Assesment“ a „Work Preferences Form“.

Odborná prax v zahraničí prispeje ku osobnostnému rozvoju žiakov, zvýši ich motiváciu do odborného jazykového vzdelávania a ku výkonu odborných činností ekonomického zamerania v praxi. Žiaci získajú interkultúrne pracovné skúsenosti a jazykové zručnosti, ktoré zvýšia ich možnosť uplatnenia sa na európskom trhu práce. Pracovný pobyt v zahraničí im umožní spoznať kultúru, tradície a históriu Veľkej Británie, prispeje ku odstráneniu predsudkov o trhu práce v zahraničí a zabezpečí im motiváciu k ďalšiemu vzdelávaniu v podmienkach Európskej únie.

Obsahové zameranie projektu mobility a výkon odbornej praxe v zahraničí korešponduje s výkonom odbornej praxe žiakov v slovenských podnikoch a organizáciách štátnej správy a samosprávy (napr. výkon administratívnych činností, styk s verejnosťou, písanie listov a správ, vedenie denníkov a dokumentácie, odborná komunikácia v cudzom jazyku a pod.). Realizácia mobilitného projektu „Improve your chance at European job market“ prispeje ku zníženiu absolventskej miery nezamestnanosti žiakov školy v nasledujúcom období.

IMAG1511

IMAG1503