Domov KONTAKTY

Elektronické testovanie z anglického jazyka

Dňa 4. júna 2013 sa 15 žiakov  tretieho ročníka zúčastnilo pilotného elektronického testovania z anglického jazyka na úrovni B1 pre vzdelávací stupeň ISCED 3. Testy ako aj súvisiace dotazníky boli administrované zamestnancami NÚCEM v rámci národného projektu spolufinancovaného z prostriedkov EÚ pod názvom „Hodnotenie kvality vzdelávania na základných a stredných školách v SR v kontexte prebiehajúcej obsahovej reformy vzdelávania.“ Žiaci mali možnosť overiť si svoje vedomosti a zručnosti z anglického jazyka elektronickou formou, vyskúšať si maturitnú skúšku zatiaľ na „nečisto“ a zároveň sa dozvedieť výsledok ihneď po ukončení testovania.

Za túto možnosť overenia si vedomostí zamestnancom NÚCEM ďakujeme.