Dohovor o právach dieťaťa

Obchodná akadémia v Žiline sa zapojila v školskom roku 2015/2016 do programu Slovenského výboru pre UNICEF „Škola priateľská k deťom“, ktorý je postavený na myšlienke uplatňovania Dohovoru o právach dieťaťa v školskom prostredí. Zámerom programu je zvýšiť informovanosť žiakov školy o uplatňovaní ľudských práv a slobôd, pochopiť kultúrne rozdiely vo svete, pripraviť žiakov na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti a zvýšiť ich účasť na občianskych aktivitách.

Detský fond UNICEF je apolitická organizácia pomáhajúca deťom na nediskriminačnom princípe. V rámci rozvojovej a humanitárnej pomoci sa stará o prežitie a rozvoj detí, propaguje ich práva a upozorňuje na ich dodržiavanie. Pomoc deťom je závislá od dobrovoľných príspevkov jednotlivcov, spoločností a ďalších donorov. V roku 1965 získal detský fond UNICEF Nobelovu cenu mieru za milióny zachránených detských životov a za propagáciu spolupráce medzi národmi. Detský fond UNICEF je na Slovensku zastúpený od roku 1993 samostatným národným výborom – slovenskou mimovládnou organizáciou Slovenský výbor pre UNICEF.

Dohovor o právach dieťaťa

Medzi základné dokumenty vo vzťahu ku výchove a vzdelávaniu žiakov Obchodnej akadémie v Žiline patrí Dohovor o právach dieťaťa, prijatý Valným zhromaždením Organizácie spojených národov dňa 20. novembra 1989. Dohovor o právach dieťaťa vychádza zo Všeobecnej deklarácie ľudských práv, Ženevskej deklarácie o právach dieťaťa a Deklarácie práv dieťaťa.

Dohovor o právach dieťaťa je medzinárodným dokumentom a ako právna norma je súčasťou medzinárodného práva. Jeho ustanovenia sú záväzné pre všetky právne dokumenty zmluvných štátov. Popri základných právach, ako sú právo na život, meno a štátnu príslušnosť, zdravotnú starostlivosť, výchovu a vzdelávanie, primeranú výživu, odpočinok, hru a primeranú životnú úroveň, dokument obsahuje aj právo dieťaťa na rešpektovanie kultúry, z ktorej pochádza, právo na ochranu identity, právo na vyjadrenie svojho názoru, právo na informácie, právo na združovanie, právo na sociálnu istotu, právo na slobodu myslenia, svedomia a náboženstva a ďalšie práva.

Z pohľadu výchovy a vzdelávania žiakov na Obchodnej akadémii v Žiline má osobitný význam právo dieťaťa na vzdelanie, výchovné poradenstvo a profesijné poradenstvo. Výchova a vzdelávanie má byť v súlade so schopnosťami dieťaťa a s ohľadom na všeobecné ľudské práva v duchu humanity a porozumenia. Na Obchodnej akadémii v Žiline majú deti právo slobodne sa prejaviť, vyjadriť svoje názory a postoje. Dieťa má právo slobodne sa prejaviť do takej miery, aby sa nedotýkalo iného človeka a neobmedzovalo práva inej osoby. Žiaci Obchodnej akadémie v Žiline majú právo na ochranu súkromia, cti a povesti. Pedagogickí zamestnanci musia rešpektovať deti a podporovať ich pozitívne sebahodnotenie. Žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa vytvárajú optimálne podmienky na prístup ku primeranému vzdelaniu, pedagogicko-psychologickému a špeciálnopedagogickému poradenstvu a umožňujú im primeranú sociálnu adaptáciu. S Dohovorom o právach dieťaťa sú informovaní žiaci školy, rodičia a zákonní zástupcovia, pedagogickí zamestnanci a nepedagogickí zamestnanci. Obchodná akadémia v Žiline sa zaväzuje chrániť všetkých žiakov školy pred diskrimináciou. V súlade s Dohovorom o právach dieťaťa sú vypracované ďalšie dokumenty školy.

PaedDr. Peter Majer

Príloha: