Bilingválne štúdium obchodnej akadémie v školskom roku 2016/2017

Študijný odbor: 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium (slovensko-anglické).

Termín podania prihlášky na štúdium: do 28. 02. 2016.

Termín prijímacej skúšky: 04. 04. 2016.

Prijímacia skúška: test z anglického jazyka, test na overenie schopnosti využitia nadobudnutých vedomostí.

Dĺžka štúdia: 5 rokov (štúdium pre žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl).

Profil absolventa: Absolvent študijného odboru 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium (slovensko-anglické) je stredoškolsky vzdelaný pracovník so všeobecným a odborným vzdelaním so znalosťou anglického jazyka na úrovni C1 potrebným na vykonávanie ekonomických činností spojených so získavaním a spracúvaním informácií pre výkon obchodno-podnikateľských funkcií vo výrobných podnikoch, v tuzemskom a medzinárodnom obchode, v peňažníctve, cestovnom ruchu a v ďalších službách štátnej správy a samosprávy.

Absolvent získa schopnosť komunikovať v dvoch cudzích jazykoch, riešiť problémové úlohy a pracovať v skupine, aktívne sa zapájať do spoločnosti a svoje vedomosti a zručnosti priebežne aktualizovať podľa potrieb a požiadaviek trhu práce. Zároveň získa zručnosti pri práci s informačnými a komunikačnými technológiami, naučí sa ich efektívne využívať pre svoj osobný rast a výkonnosť v práci. Po ukončení štúdia je absolvent pripravený na samostatný výkon činností odborného ekonomického pracovníka, na uskutočňovanie činností súvisiacich s podnikateľskou praxou v rôznych formách podnikateľských subjektov, rozpočtových a príspevkových organizáciách a vo vnútropodnikových útvaroch.

Typické činnosti: ekonomické činnosti podniku, činnosti zabezpečujúce finančné hospodárenie podniku, jeho účtovníctvo, štatistiku, cenovú tvorbu, daňovú agendu, činnosti  spojené so získavaním a spracúvaním informácií, kvalifikované sekretárske a korešpondenčné práce. Absolvent je pripravený na vstup do praxe, dosiahnuté vzdelanie mu vytvára podmienky pre získanie oprávnenia  v podnikateľskej činnosti a zároveň má predpoklady pokračovať v štúdiu na vysokej škole s aktívnym využitím cudzieho jazyka.

Kľúčové kompetencie absolventa: a) spôsobilosti konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote, b) spôsobilosti interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné technológie, komunikovať v materinskom a cudzom jazyku, c) schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách.

Organizácia vyučovania: Výchova a vzdelávanie žiakov v päťročnom študijnom odbore 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium (slovensko-anglické) zahŕňa teoretické vyučovanie a súvislú odbornú prax. V 1. ročníku štúdia je vyučovanie orientované na ovládanie anglického jazyka (20 hodín týždenne), t. j. 60 % vyučovacieho času predstavuje štúdium anglického jazyka, gramatiky, konverzácia a všeobecná jazyková príprava. Zvyšok tvoria všeobecnovzdelávacie predmety (napr. slovenský jazyk a literatúra, dejepis, matematika, telesná a športová výchova a pod.). V nasledujúcich ročníkoch pribúdajú odborné predmety. Vybrané ekonomické predmety sa vyučujú aj v anglickom jazyku.

Maturitná skúška je rozdelená do dvoch ročníkov. Žiaci maturujú v 4. ročníku zo slovenského jazyka a literatúry, v 5. ročníku z anglického jazyka, teoretickej časti odbornej zložky a praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky. Praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky vykonávajú v slovenskom jazyku a teoretickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky v slovenskom aj v anglickom jazyku. Súčasne s maturitnou skúškou vykonávajú žiaci aj štátnu jazykovú skúšku z anglického jazyka na úrovni C1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca.

Odborná prax žiakov je realizovaná v 4. a 5. ročníku štúdia v slovenských podnikoch i v zahraničí. Vybraní žiaci školy v spolupráci s ADC College v Londýne vykonajú odbornú prax vo firmách, cestovných kanceláriách a obchodných spoločnostiach vo Veľkej Británii.

Doplňujúce informácie o štúdiu na Obchodnej akadémii v Žiline v študijnom odbore 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium (slovensko-anglické) vám poskytnú zamestnanci školy na telefónnych číslach 041/707 59 10, 041/707 59 13, 041/707 59 20 a 041/707 59 29.

Ing. Ľubica Pevná