tabletova-ucebna 2% dane

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole
darovaním 2% z dane. Viac informácií nájdete v článku 2% z dane.

Výkonová motivácia žiakov 1. ročníka

Školská úspešnosť žiakov nezávisí len od ich rozumových schopností. Za rozdielne výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov zodpovedá aj rozdielna úroveň ich motivácie k učeniu. Nedostatok motivácie k učeniu býva častým dôvodom zlyhávania žiakov v školskom prostredí. Významnú úlohu pri hodnotení výchovno-vzdelávacích výsledkov zohráva výkonová motivácia žiakov.

Počas prvého týždňa školského roka 2013/2014 sme uskutočnili prieskum zameraný na zistenie výkonovej motivácie žiakov 1. ročníka. Prieskumu výkonovej motivácie sa zúčastnilo 101 žiakov zo 104 žiakov 1. ročníka. Výkonovú motiváciu žiakov sme vyhodnotili z autorského dotazníka „Dotazník výkonovej motivácie“, ktorého cieľom bolo zistiť predpokladanú výkonovú orientáciu žiakov (potrebu úspešného výkonu a potrebu vyhnutia sa neúspechu).

Žiaci s prevažujúcou potrebou úspešného výkonu sú v školskom prostredí orientovaní na cieľ, radi súťažia s rovnocennými partnermi, vyznačujú sa pozitívnym sebahodnotením a majú tendenciu vytrvať pri riešení úloh i napriek prekážkam. Vyberajú si úlohy so strednou náročnosťou, ktoré majú pre nich najväčšiu motivačnú hodnotu. Úspech je pre nich ďalšou motiváciou a neúspech impulzom ku zmene činnosti. Z vyhodnotenia dotazníka výkonovej motivácie vyplynulo, že 22,77 % žiakov 1. ročníka má veľmi vysokú potrebu úspešného výkonu, 69,31 % žiakov má vysokú potrebu úspešného výkonu a 7,92 % žiakov má priemernú potrebu úspešného výkonu.

Tabuľka 1: Výkonová motivácia žiakov 1. ročníka v školskom roku 2013/2014 – potreba úspešného výkonu

Potreba úspešného výkonu Počet žiakov v triedach 1. ročníka Spolu %
I.A I.B I.C I.D
veľmi vysoká potreba úspešného výkonu  

4

5

6

8

23

22,77 %

vysoká potreba úspešného výkonu  

19

17

17

17

70

69,31 %

priemerná potreba úspešného výkonu  

2

3

2

1

8

7,92 %

nízka potreba úspešného výkonu  

0

0

0

0

0

0 %

veľmi nízka potreba úspešného výkonu  

0

0

0

0

0

0 %

Spolu 

25

25

25

26

101

100,00 %

Žiaci s prevažujúcou potrebou vyhnutia sa neúspechu sú v školskom prostredí úzkostliví, majú obavy z možného neúspechu. Snažia sa vyhnúť situáciám, v ktorých sú hodnotení. Majú strach zo zlyhania, ktoré môže poukázať na ich neschopnosť. Cítia sa byť ohrození pri porovnávaní s inými žiakmi, neradi súťažia, ich sebahodnotenie je nízke až negatívne. Často unikajú z náročných situácií, napr. odpisovanie, záškoláctvo, krátkodobé absencie na vyučovaní v období písomných prác a ústneho skúšania. Z vyhodnotenia dotazníka výkonovej motivácie vyplynulo, že 19,80 % žiakov 1. ročníka má veľmi vysokú potrebu vyhnutia sa neúspechu, 45,55 % žiakov má vysokú potrebu vyhnutia sa neúspechu, 33,66 % žiakov má priemernú potrebu vyhnutia sa neúspechu a 0,99 % žiakov má nízku potrebu vyhnutia sa neúspechu. Prevažujúcu obavu z neúspechu vykazuje 39 žiakov 1. ročníka.

Tabuľka 2: Výkonová motivácia žiakov 1. ročníka v školskom roku 2013/2014 – potreba vyhnutia sa neúspechu

Potreba vyhnutia sa neúspechu Počet žiakov v triedach 1. ročníka Spolu %
I.A I.B I.C I.D
veľmi vysoká potreba vyhnutia sa neúspechu  

3

9

3

5

20

19,80 %

vysoká potreba vyhnutia sa neúspechu  

12

9

9

16

46

45,55 %

priemerná potreba vyhnutia sa neúspechu  

10

7

13

4

34

33,66 %

nízka potreba vyhnutia sa neúspechu  

0

0

0

1

1

0,99 %

veľmi nízka potreba vyhnutia sa neúspechu  

0

0

0

0

0

0 %

Spolu 

25

25

25

26

101

100,00 %

 

Nedostatok motivácie k učeniu býva častým dôvodom zlyhávania žiakov v školskom prostredí a naopak, veľká motivácia k učeniu môže pomôcť preklenúť nedostatky žiakov v určitých schopnostiach. Úlohou pedagogických zamestnancov Obchodnej akadémie v Žiline je rozvíjať výkonové potreby žiakov v súlade s ich schopnosťami a vytvoriť v škole priateľské a motivujúce prostredie. Výsledky vyhodnotenia výkonovej motivácie jednotlivých žiakov sú k dispozícii u triednych učiteľov 1. ročníka a výchovného poradcu školy.