tabletova-ucebna 2% dane

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole
darovaním 2% z dane. Viac informácií nájdete v článku 2% z dane.

Bankovníctvo

Vianočná „Business Schoolgames“

Business Schoolgames si 19.12.2017 „rozdali“ a svoje vedomosti porovnávali žiaci 3. a 4. ročníka. Tretiaci verzus Štvrtáci, inak aj Cvičná firma verzus Bankovníctvo. Ide o žiakov týchto dvoch voliteľných predmetov, ktorí pod vedením Ing. L. Synákovej a Ing. R. Fojcíkovej v predvianočnom období namiesto učenia sa zasadli do lavíc a zarábali. Samozrejme, zarábali len fiktívne. Kupovali si firmy, investovali ich, niektorí

Vianočná recepcia bankárov!

Vo štvrtok 14. 12. 2017 sa uskutočnila vianočná recepcia bankárov. Pani profesorky Ing. Darina Kolmanová a Ing. Renáta Fojcíková spolu so žiakmi III. A triedy vyhodnotili svoju polročnú prácu. Vypočuli sme si odprezentovanie niekoľkých prezentácií na zaujímavé témy. Musíme skonštatovať, že úroveň vystúpení žiakov sa zvýšila. Rovnaký názor mala aj pani zástupkyňa Mgr. Andrea Eliášová,

Bankári v roli „učiteľov“ už po tretí raz

Dňa 16. novembra 2017 sa Obchodná akadémia stala školou, kde prebiehalo zvláštne vyučovanie. Bankári tretieho ročníka (III. A triedy) pod vedením Ing. Renáty Fojcíkovej sa zhostili role učiteľov. Najskôr privítali žiakov 8. ročníka CZŠ R. Zaymusa ako hostí spolu s ich pani zástupkyňou Mgr. J. Krajčíkovou a to nielen bankári, ale aj zástupkyňa OA JUDr. J. Tomaníčková a vyučujúca

Kremnica

Bankári tretieho ročníka sa 11. októbra 2017 zúčastnili odbornej exkurzie do Múzea NBS a Mincovne v meste Kremnica pod vedením Ing. D. Kolmanovej a Ing. R. Fojcíkovej. Videli prácu raziacich strojov v „Starej mincovni“. Podnik pracuje v nepretržitej prevádzke od roku 1328. Pokračovali sme v exkurzii v Múzeu NBS, kde sme si vypočuli odbornú prednášku o histórii mesta, ťažbe drahých kovov, baníctve,

Hráme BUSINESS MASTER!

Bankári tretieho ročníka si vyskúšali svoje schopnosti v investovaní finančných prostriedkov. Najskôr 3. mája 2017 triedy III. B a III. C  a v piatok 5. mája zas bankári III. A. Žiaci, ak chceli získať nejakú firmu alebo zvýšiť v nej základné imanie opätovným investovaním finančných prostriedkov – museli najskôr zodpovedať správne otázky, ktorú z kartičky

Pokladničné operácie banky

Dňa 26. apríla sa bankovníci tretieho ročníka – tried III. B a III. C pod vedením Ing. lng. Renáty Fojcíkovej zúčastnili prednášky v Slovenskej sporiteľni. Cieľom bolo oboznámiť žiakov s činnosťou hlavnej pokladne a práce zamestnancov za klientskými stolíkmi. Po prednáške sme si odniesli materiály, ktoré môžeme využiť na vyučovacom procese. Ďakujeme. Ing. Renáta Fojcíková

Finančná olympiáda

Do piateho ročníka finančno-vedomostnej súťaže s názvom Finančná olympiáda, ktorá je určená študentom stredných škôl sa zapojili aj naši tretiaci a štvrtáci. Súťažilo sa v troch kolách, ktoré postupne čoraz náročnejším spôsobom preverili  znalosti  vo finančnej problematike. Prvé dve kolá boli realizované formou online testu, počas ktorého bolo možné využívať akékoľvek dostupné pomôcky. Do druhého kola

Stretnutie bankárov OA a VIII. B CZŠ

Dňa 20. apríla boli bankári hosťami na základnej škole. aby po tretíkrát „odučili“ žiakov tejto školy poslednú tému z pojmov a javov finančnej gramotnosti. Oboznamovali o pasívnych a aktívnych operáciách komerčných bánk – presnejšie o vkladových a úverových produktoch. Prostredníctvom testov v úvode stretnutia si overili, aké vedomosti žiaci doteraz majú. Na začiatku boli testy vyplnené málo alebo nesprávne. Nasledovala „výuka“. 

Stretnutie bankárov OA a VIII. A CZŠ

Dňa 19. apríla boli bankári hosťami na základnej škole. aby po tretíkrát „odučili“ žiakov tejto školy poslednú tému z pojmov a javov finančnej gramotnosti. Oboznamovali o pasívnych a aktívnych operáciách komerčných bánk – presnejšie o vkladových a úverových produktoch. Prostredníctvom testov v úvode stretnutia si overili, aké vedomosti žiaci doteraz majú. Na začiatku boli testy vyplnené málo alebo nesprávne. Nasledovala „výuka“. 

Prednáška bankárov

Získať informácie o činnosti komerčných bánk zameranej na prácu s klientmi – či už fyzickými alebo právnickými osobami – na pobočke alebo Private Bankingu bolo hlavným cieľom Ing. Renáty Fojcíkovej zorganizovať prednášku bankárov tretieho ročníka. Pani Mgr. Aneta Ihnátová veľmi pútavou formou podala informácie o práci na pobočke, korporácii či Private Bankingu a predstavila nám

Vianočná recepcia bankárov

Dňa 14. decembra 2016 bankári tretieho ročníka so svojimi vyučujúcimi Ing. Renátou Fojcíkovou a Ing. Darinou Kolmanovou zorganizovali VIANOČNÚ RECEPCIU.  V každej z troch skupín bankárov vystúpili traja najúspešnejší riešitelia semestrálnych zadaní na pridelené témy z oblasti bankovníctva. Svoje práce veľmi pekne odprezentovali pred ostatnými. Získali diplom a sladkú odmenu. Môžeme skonštatovať, že každoročne sa zvyšuje úroveň prác, ktoré žiaci

Učíme finančnú gramotnosť divadlom[:en]We are learning about financial literacy

Žiaci 3. ročníka voliteľného predmetu BANKOVNÍCTVO pod vedením Ing. Renáty Fojcíkovej realizovali 2. stretnutie so žiakmi CZŠ R. Zaymusa v rámci Európskeho týždňa odborných zručností. Stanovili si cieľ – naučiť žiakov základnej školy prostredníctvom zahraného divadla pojmy finančnej gramotnosti súvisiace so založením účtu v komerčnej banke. Úvod stretnutia bol zameraný na otestovanie vedomostí, ktoré majú ôsmaci

Bankári nesklamali

Dňa 26. 10. 2016 sa uskutočnilo stretnutie bankárov III. B a C triedy pod vedením Ing. Renáty Fojcíkovej so žiakmi VIII. B triedy CZŠ R. Zaymusa. Bankovnícky workshop na tému PENIAZE otvorila pani riaditeľka Ing. Ľubica Pevná. Ako aj predchádzajúca skupina bankárov III. A a žiakov VIII. A    riešili úlohy z pripraveného scenára /viď

Bankári učia žiakov základnej školy

Dňa 21. októbra 2016 sa bankári III. A triedy Obchodnej akadémie pod vedením Ing. Renáty Fojcíkovej stali učiteľmi v oblasti finančnej gramotnosti.  Žiakom základnej školy R. Zaymusa z VIII. A s pani učiteľkou Mgr. Jankou Bálintovou odovzdali svoje vedomosti o vývoji peňazí, ochranných prvkoch bankoviek, o minciach… Pracovali podľa časového harmonogramu v štyroch skupinách. Farba

Odborná exkurzia do Múzea NBS a Mincovne v Kremnici

Bankári tretieho ročníka sa 17. októbra 2016 zúčastnili odbornej exkurzie do Múzea NBS a Mincovne v meste Kremnica pod vedením Ing. D. Kolmanovej a Ing. R. Fojcíkovej. Vypočuli si odbornú prednášku o histórii mesta, ťažbe drahých kovov, baníctve, vývoji peňažných obežív a veľa zaujímavostí. Pani Agáta Lešková nás všetkých zaujala vedomosťami z dejepisu, ale predovšetkým rečníckym majstrovstvom – používaním slovenského jazyka.

Opäť učiteľmi!

Záverečné stretnutie bankárov III. C triedy so žiakmi CZŠ R. Zaymusa kurzu finančnej gramotnosti sa uskutočnilo 11. mája 2016 pod vedením Ing. Renáty Fojcíkovej. Pozvanie prijal pán riaditeľ Mgr. Radoslav Kačur aj pani učiteľka Ing. Renáta Šimková, ktorí nám pripravili priestory a na akcii nás privítali. Bankári predviedli výborné schopnosti zaujať ôsmakov a rôznymi metódami

Business s (r)učením obmedzeným

O akom biznise je reč? Hovoríme o stolnej hre Business Schoolgames. Súboj rozohrali medzi sebou študenti cvičnej firmy praktikum pod vedením Ing. L. Synákovej a bankovníctva pod vedením Ing. R Fojcíkovej. Hralo sa v dvojčlenných tímoch. Bolo utvorených 5 hracích polí s 3 tímami pri každom stole. Víťazmi sa stali 3 tímy, ktoré nahrali najviac bodov. Ako sa body počítali?

Vianočná recepcia bankárov!

Dňa 18. 12. 2015 sa uskutočnila slávnostná vianočná recepcia žiakov tretieho ročníka voliteľného predmetu Bankovníctvo. Bankári pani profesorky Ing. Renáty Fojcíkovej prezentovali ako prví svoje práce v Power-Pointe a potom svoje práce odprezentovali bankári pani profesorky Ing. Dariny Kolmanovej. Vyhodnotili sme a najlepšími zo skupín boli – Veronika Šromková z III. C triedy a Alžbeta Ťažká z III. A triedy. Pochutili sme

NBS a Burza cenných papierov – vieme viac!!!

Žiaci štvrtého ročníka voliteľného predmetu Bankovníctvo sa 11. 12. 2015  /v piatok/ zúčastnili odbornej exkurzie do Národnej banky Slovenska a na Burzu cenných papierov Bratislava. Viedli ich vyučujúce predmetu – pani profesorky Ing. Fojcíková a Ing. Kolmanová. Obe finančné inštitúcie splnili naše očakávania – odbornosti a aj zážitku. Po odbornej prednáške žiaci za správne odpovede získali USB kľúče

Divadlom – učíme!

Bankári štvrtého ročníka z IV. C triedy pod vedením Ing. Renáty Fojcíkovej hrali divadlo! Tematika založenia bankových účtov bola spracovaná použitím situačnej metódy do zaujímavej formy pre sprostredkovanie vedomostí.  Bankári jej použitie zvládli!  Prostredníctvom  nej vysvetlili žiakom  VIII. A triedy napr. aké doklady sú potrebné k založeniu účtu, kto je majiteľ a kto disponent  účtu, čo znamená pojem „SMS notifikácia“,

Bankári učiteľmi

V piatok 23. 10. 2015 sa uskutočnil workshop bankárov tretieho ročníka pod vedením Ing. Renáty Fojcíkovej a Ing. Dariny Kolmanovej. Cieľom workshopu s názvom PENIAZE bolo zvýšiť finančnú gramotnosť žiakov VIII. A triedy CZŠ R. Zaymusa, ktorí boli hosťami na našej škole spolu s triednou učiteľkou Ing. Renátou Šimkovou. Žiaci základnej školy boli rozdelení do skupín, v ktorých pracovali pod vedením

Peniaze … peniaze… peniaze

Všetko o ich „živote“ sme sa dozvedeli na odbornej exkurzii v Kremnici. Pod vedením pani profesoriek Ing. Fojcíkovej a Ing. Kolmanovej sa bankári tretieho ročníka vybrali  9. októbra 2015 do Múzea Národnej banky Slovenska a do Mincovne. Odbornú prednášku v múzeu NBS viedla veľmi pútavo pani Agáta Lešková, ktorá bankárov zasvätila do dejín mesta Kremnica, ťažby zlata v bani, vývoja peňazí

Raiffeisen banka – Mladý bankár

Obchodná akadémia v Žiline získala na konci školského roka 2014/2015 finančný príspevok od Raiffeisen banky  vo výške 1 000,00 EUR na realizáciu projektu „Mladý bankár“ (program Podpora vzdelávania). Zámerom projektu je zefektívniť vyučovací proces bankovníctva, zvýšiť úroveň finančnej gramotnosti žiakov a rozvíjať ich sociálne, komunikačné a digitálne zručnosti prostredníctvom aktivít zážitkového učenia a práce s interaktívnou tabuľou. Pomocou inovatívnych vyučovacích

BINGO!!!

„Vyhrali sme 500 €! A nielen to. Potešil nás zápisník, pero, zvýrazňovače a v neposlednom rade i diplom,“ hovoria víťazky. Študenti 3.ročníka voliteľných predmetov CFP a BAN sa v rámci popoludňajšieho vyučovania 7. mája 2015 hrali. No nehrali v pravom zmysle slova. Precvičovali si ekonomické teórie, odpovedali na ekonomické otázky, ktoré neboli vždy jednoduché. Hra Business Schoolgames sa páčila. Súťažilo 14 tímov

Vyhrali sme!

Dňa 6. mája 2015 sa uskutočnila súťaž BUSINESS SCHOOLGAMES žiakov štvrtého ročníka cvičnej firmy a bankovníctva pod vedením Ing. Synákovej a Ing. Fojcíkovej. Rozdelenie do tímov, rozdanie hier, zadanie pokynov a odštartovalo sa. V stanovenom čase museli žiaci nahrať čo najviac peňazí a kúpiť maximum firiem, aby postúpili do finále. Štyri tímy, ktoré postúpili, zohrali