Domov KONTAKTY

Zmluvy 2012

Číslo zmluvy podľa číselníka zmlúv OA Názov zmluvy Identifikácia zmluvných strán Predmet zmluvy (popis) Celková hodnota predmetu zmluvy v € Doba trvania zmluvy (doba neurčitá/určitá – platnost do..) Dátum uzavretia zmluvy Dátum účinnosti zmluvy
19/01-12 Zmluva o uverejnení inzercie

pozrieť

MEDIATEL spol. s r.o., Prešovská 38/B, 821 02 Bratislava, IČO: 35859415 Inzercia KOMBI 2, firemný profil, riadková inzercia, špeciálne formy 658,80 neurčitá 20.01.2012 28.01.2012
1/2012 Nájomná zmluva Zdenko Hudec, Veľká okružná 32, 011 57 Žilina Nájom služobného bytu a služby spojené s užívaním bytu 110,95/ mesiac určitá do 31.01.2014 11.01.2012 28.01.2012
1/02-12

pdf1

pdf2

Príloha k Zmluve o dodávke a distribúcii elektriny – cena za dodávku elektriny Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 Cena za dodávku elektriny – špecifikácia cenníkových položiek za dodávku elektriny 71,94 bez DPH/MWh určitá do 31.12.2012 4.1.2012 28.01.2012
20/03-12 Zamestnávateľská zmluva doplnkové dôchodkové sporenie AXA d.d.s., Kolárska 6, 811 06 Bratislava, IČO: 35977540 príspevok 2% zo mzdy zamestnancov 2% zo mzdy neurčitá 31.01.2012 07.02.2012
21/04-12 Zamestnávateľská zmluva doplnkové dôchodkové sporenie ING Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s., Trnavská cesta 50/B, 821 02 Bratislava príspevok 2% zo mzdy zamestnancov 2% zo mzdy neurčitá 02.02.2012 07.02.2012
22/05-12 Kolektívna zmluva Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Obchodnej akadémii, Veľká okružná 32, 011 57 Žilina KZ upravuje pracovné podmienky a podmienky zamestnávania, individuálne a kolektívne vzťahy medzi zamestnávateľom a jeho zamestnancami a práva a povinnosti zmluvných strán KZ upravuje pracovné podmienky a podmienky zamestnávania, individuálne a kolektívne vzťahy medzi zamestnávateľom a jeho zamestnancami a práva a povinnosti zmluvných strán určitá do 31.12.2012 27.1.2012 10.02.2012
23/06-12 Zamestnávateľská zmluva doplnkové dôchodkové sporenie DDS Tatra banky, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 36291111 príspevok 2% zo mzdy zamestnancov 2% zo mzdy neurčitá 31.1.2012 02.03.2012
24/07-12 Zmluva o poskytovaní verejných služieb podľa § 44 zák. č. 351/2011 o elektronických komunikáciách UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, IČO: 35971967 Prístup do siete internet FIBER POWER BUSINESS, NÁJOM ROUT+1 STAT.IP doba zvýhodnenia a viazanosti 24 mesiacov INP bez kalkulácie – cena v € individuálna kalkulácia, UPC Fiber Power Business 40,33 €/mesiac, nájom Rout+1 stat. IP 3,00 €/mesiac doba viazanosti 24 mesiacov 02.04.2012 13.04.2012
25/08-12 Poistná zmluva č.: 5720046908 Generali Slovensko poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 35709332 Poistenie hnuteľných vecí Projekt ŠPÚ – požiar, ostatný živel celý, Vodovodné škody, krádež vlámaním – Notebook Lenovo ThinkPad SL500c l ks, Dataprojektor Benq MP624DLP 1 ks 34,-€/rok neurčitá 24.04.2012 27.04.2012
1/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov Prom.ped. Vladimír Ohrádka AUTOŠKOLA, Na Šefranici 16, 010 01 Žilina, IČO: 17822513 Nájom nebytových priestorov – miestnosť č.42 o výmere 47,30 m² 2xtýždenne v popoludňajších hodinách- štvrtok, piatok 2 hodiny od 16,00 h po skončení vyučovacieho procesu 100,00 €/štvrťrok – nájom, 100,00 €/štvrťrok za služby spojené s nájmom /elektrina, teplo, vodné a stočné/ určitá do 30.06.2013 23.04.2012 27.04.2012
26/09-12 Darovacia zmluva č. 077/2011 Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8, 830 00 Bratislava, IČO: 30807506 Darca bezplatne prenecháva obdarovanému hnuteľný majetok štátu – Notebook Lenovo Thik Pad SL500c 1 ks OC 987,70 €, Dataprojektor Benq MP624 DLP 1 ks OC 963,25 €, Kingston DataTraveler 4GB 1 ks OC 8,98 € a obdarovaný tento majetok prijíma 1959,93 € neurčitá 09.04.2012 05.05.2012
22/05-12/1 Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Obchodnej akadémii, Veľká okružná 32, 011 57 Žilina Dodatok sa týka doplnenia ods.1 písm.a) čl. 20 KZ na rok 2012 Dodatok sa týka doplnenia ods.1 písm.a) čl. 20 KZ na rok 2012 určitá do 31.12.2012 9.5.2012 13.06.2012
2/10-12 Zmluva o dodávke plynu č.5101586894/1 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 Predmetom zmluvy je záväzok dodávateľa dodať odberateľovi do každého OM množstvo plynu dohodnuté pre príslušné OM po dobu trvania obdobia, na ktoré sa toto množstvo objednáva, a záväzok odbereteľa odobrať plyn v každom príslušnom OM a zaplatiť za plyn odobratý vo všetkých OM dohodnutú zmluvnú cenu. Záväzok dodávateľa dodať plyn do príslušného OM je splnený umožnením odberateľovi plyn odobrať. Rovnomerný preddavok vrátane DPH /EUR/ 2686,- určitá do 31.12.2013 17.10.2012 29.10.2012
27/11-12 Zmluva o darovaní Občianske združenie VZDELANIE, Veľká okružná 32, 011 57 Žilina, IČO: 17060478 Predmetom zmluvy o darovaní je vnútorné zariadenie OZ VZDELANIE podľa protokou o zaradení prostriedkov do majetku Obchodnej akadémie v Žiline. 2 302,00 neurčitá 23.11.2012 07.12.2012
28/12-12 Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č.2012-PKR-GR-3996 METODICKO-PEDAGOGICKÉ CENTRUM, Ševčenkova 11, 850 01 Bratislava, IČO: 00164348 Predmetom zmluvy je bezodplatný prevod nasledovnej techniky : Notebook HP ProBook 5 ks, aplikačný softvér MSOffice Standard 5 ks, Aplikačný softvér ESET NOD32 Antivirus 5 ks 3 684,00 neurčitá 17.9.2012 14.12.2012
dodatok k 25/08-12 Dodatok č. 1 ku poistnej zmluve č.: 5720046908 Generali Slovensko poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 35709332 Mení sa časť I. Poistenie hnuteľných vecí a poistenie pre prípad prerušenia prevádzky (PHP) ako je uvedené v nasledovnom texte tohto dodatku. Jednotlivo určené veci – živel, krádež – Hnuteľné veci podľa Zoznamu uvedené v Prílohe č. 2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy 34,-€/rok neurčitá 10.12.2012 14.12.2012