Domov KONTAKTY

Zapojili sme sa

Realizované vzdelávacie projekty:

1) školský rok 2010/2011 – názov projektu „Demokracia očami mládeže“, vyhlasovateľ: Ministerstvo školstva SR, výzva: program finančnej podpory aktivít detí a mládeže – ADAM 2 – Podpora projektovej činnosti zameranej na rozvoj práce s deťmi a mládežou v roku 2010.

Cieľom projektu je formovať vzťah mladých ľudí k demokracii a demokratickému zriadeniu, podporovať spoluprácu mladých ľudí so zástupcami miestnej a regionálnej samosprávy a zvýšiť pocit spoluzodpovednosti mladých ľudí za vývoj spoločnosti na miestnej a regionálnej úrovni.

Ministerstvo školstva SR – Slovenský inštitút mládeže: www.iuventa.sk

2) školský rok 2009/2010 – 2010/2011 – názov projektu „Moderné formy vyučovania s orientáciou na prax“, vyhlasovateľ: Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ, výzva: Operačný program Vzdelávanie, Priorita 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, opatrenie 1.1 Premena tradičnej školy na modernú.

Cieľom projektu je inovovať systém výchovy a vzdelávania v rámci vedomostnej ekonomiky s orientáciou na potreby trhu práce a nadväzujúce vzdelávanie v systéme vysokého školstva.

Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ: www.asfeu.sk

 

3) školský rok 2009/2010 – 2010/2011 – názov projektu: „Modernizácia vzdelávacieho procesu“, vyhlasovateľ: Ústav informácií a prognóz školstva, Bratislava.

Cieľom projektu je inovovať a modernizovať obsah, metódy a výstupy vyučovacieho procesu pre nové kľúčové kompetencie v Modernej škole 21. storočia a zvyšovať podiel pedagogických zamestnancov participujúcich na programoch ďalšieho vzdelávania.

Ústav informácií a prognóz školstva: www.uips.sk

4) školský rok 2009/2010 – názov projektu: „Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť“, vyhlasovateľ: Štátny pedagogický ústav, Bratislava.

Cieľom projektu je podporovať rozvoj ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov základných škôl a stredných škôl prostredníctvom vzdelávania vo vyučovacom predmete informatika.

Štátny pedagogický ústav: www.statpedu.sk

5) školský rok 2008/2009 – názov projektu: „Otvorená škola“, vyhlasovateľ: Ministerstvo školstva SR, výzva: Otvorená škola – informačná spoločnosť 2008.

Cieľom projektu je zvýšiť kvalitu vyučovania všeobecno-vzdelávacích a odborných predmetov formou využívania inovatívnych vyučovacích metód a prostriedkov.

Ministerstvo školstva SR: www.minedu.sk

6) školský rok 2007/2008 – názov projektu: „Vybudovanie moderného e-learningového jazykového laboratória na Obchodnej akadémii v Žiline“, vyhlasovateľ: Ministerstvo školstva SR, výzva: Jazykové laboratóriá pre základné a stredné školy 2007.

Cieľom projektu je zvýšiť efektívnosť vyučovania cudzích jazykov zavedením e-learningovej výučby ako inovatívnej formy vo vzdelávaní a výchove.

Ministerstvo školstva SR: www.minedu.sk

7) školský rok 2006/2007 – názov projektu: „Porovnanie úrovne maturitnej skúšky z ekonomických predmetov so školou podobného typu v zahraničí“, vyhlasovateľ: Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, výzva: Program Socrates – Comenius 1 – Partnerstvá škôl – 1.2 Jazykové projekty.

Cieľom projektu je podporiť medzinárodnú spoluprácu stredných škôl zo Slovenska a Bulharska a porovnať úrovne a realizáciu maturitnej skúšky z ekonomických predmetov. Partnerská škola: Eurostandart Private Business School Sofia, Bulharsko: www.eurostandart.org.

Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu: www.saaic.sk

8) školský rok 2006/2007 – 2007/2008 – názov projektu: „Zvýšenie excelentnosti Žilinského regiónu prostredníctvom podporu inovatívneho tvorivého potenciálu mladých ľudí“, vyhlasovateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, výzva: SOP Ľudské zdroje, predkladateľ: Slovenské centrum produktivity, Žilina.

Cieľom projektu je podporovať tvorivý inovatívny potenciál mladých ľudí v regióne, prepojiť vzdelávací systém s požiadavkami regionálneho trhu práce, vytvárať partnerské väzby medzi organizáciami v regióne smerom k zvýšeniu konkurencieschopnosti regiónu a podporovať regionálny trh práce.

Európsky sociálny fond: www.esf.gov.sk

Multimediálne príbehy a rozprávky