Domov KONTAKTY

ŠTATÚT ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY

 

ŠTATÚT ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY

  Preambula

 V zmysle ustanovenia § 26 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa vydáva tento štatút žiackej školskej rady.

Článok I.

Základné ustanovenie

 

Žiacka školská rada sa dňom 12. 9. 2005 ustanovuje pri Obchodnej akadémii, Veľká okružná 32,  011 57 Žilina a jej sídlo je v priestoroch Obchodnej akadémie, Veľká okružná 32 , 011 57 Žilina.

 

Článok II.

Pôsobnosť a poslanie žiackej školskej rady

 

 1. Žiacka školská rada je ustanovená podľa § 26 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s pôsobnosťou na Obchodnej akadémii, Veľká okružná 32, 011 57 Žilina.
 2. Žiacka školská rada je iniciatívnym a poradným orgánom školskej samosprávy, ktorý reprezentuje žiakov obchodnej akadémie a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy.

 

 

Článok III.

Činnosť žiackej školskej rady

 

 1. Žiacka školská rada:
 1. sa vyjadruje k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania,
 2. sa podieľa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku,
 3. zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy, predkladá im svoje stanoviská a návrhy, zastupuje žiakov aj navonok,
 4. volí zástupcu žiakov do rady školy a odvoláva ho.
 1. Žiacka školská rada informuje žiakov prostredníctvom nástenky a internetu.
 2. Žiacka školská rada rieši problémy a sťažnosti žiakov s vedením školy.
 3. Žiacka školská rada prijíma, konzultuje a iniciuje návrhy na zveľadenie priestorov školy.
 4. Žiacka školská rada iniciuje školskú záujmovú činnosť.
 5. Žiacka školská rada je schopná uznášať sa, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Na jej platné uznesenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov žiackej školskej rady. Na platné uznesenie žiackej školskej rady vo veci voľby a odvolania zástupcu žiakov do rady školy je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov žiackej školskej rady.

 

Článok IV.

Zloženie žiackej školskej rady a spôsob voľby jej členov

 1. Žiacka školská rada má 20 členov.
 2. Členmi žiackej školskej rady sú zastupovaní všetci žiaci školy.
 3. V každej triede sa zvolí jeden zástupca tajným hlasovaním. Ten získava mandát na:
 1. zastupovanie triedy v ŽŠR,
 2. voľbu a odvolanie predsedu ŽŠR.

 

 1. Na prvom oficiálnom stretnutí žiackej školskej rady sa zvolí stály výbor (8 členov) v zložení :

a) predseda

b) podpredseda

c) PR manažér

e) asistent koordinátora, zapisovateľ

f) fotograf

g) nástenkár

k) grafik ( plagáty, reklama, FB stránka)

l) kultúrny referent

 

 1. Žiacku školskú radu vedie predseda, ktorý je volený na obdobie jedného školského roka.
 2. Predsedom žiackej školskej rady sa stáva žiak, ktorý získal v tajnom hlasovaní najväčší počet hlasov a zároveň sa stáva členom rady školy.
 3. Z každej voľby sa robí zápisnica.
 4. Koordinátor má pri prijímaní uznesení žiackej školskej rady hlas poradný.
 5. Ak zanikne členstvo v žiackej školskej rade, napríklad ukončením štúdia alebo odvolaním, členovia zvolávajú nové voľby.

.

 

Článok V.

Práva a povinnosti člena žiackej školskej rady

 

 1. Člen má právo:
 1. voliť a byť volený,
 2. navrhovať kandidátov na funkciu predsedu žiackej školskej rady,
 3. byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania žiackej školskej rady a slobodne sa k nim vyjadrovať,
 4. hlasovať ku všetkým uzneseniam žiackej školskej rady,
 5. predkladať na rokovanie žiackej školskej rady vlastné námety, prípadne materiály.
 1. Člen žiackej školskej rady je povinný sa zúčastňovať na jej zasadnutí. Neospravedlnená účasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie povinností člena žiackej školskej rady podľa tohto štatútu.
 2. Člen žiackej školskej rady je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 3. Z každého zasadnutia žiackej školskej rady sa vyhotoví zápisnica a priloží sa k nej prezenčná listina účastníkov zasadnutia.

 

Článok VI.

Voľby člena žiackej školskej rady do rady školy

 1. Člen rady školy musí byť členom žiackej školskej rady.
 2. Z 8 stálych členov žiackej školskej rady si jej členovia v tajnom hlasovaní zvolia jedného člena do rady školy.
 3. Členom rady školy sa stáva žiak, ktorý v tajnom hlasovaní získal najväčší počet hlasov.
 4. Člen rady školy prevezme všetky náležité práva a povinnosti, ktoré vyplývajú z jeho funkcie.
 5. Úlohou člena rady školy je reprezentovať žiacku školskú radu, informovať radu školy o činnosti žiackej školskej rady.
 6. Člen rady školy a žiackej školskej rady musí vzorne reprezentovať školu navonok.
 7. Z funkcie člena rady školy je odvolaný, ak poruší závažným spôsobom vnútorný školský poriadok.

 

 

Článok VII.

Povinnosti predsedu žiackej školskej rady

 1. Predseda žiackej školskej rady je štatutárny orgán, ktorý riadi činnosť žiackej školskej rady a koná v jej mene.
 2. Predseda žiackej školskej rady zvoláva, pripravuje a riadi zasadnutia žiackej školskej rady.
 3. Predseda žiackej školskej rady sa za všetku svoju činnosť zodpovedá žiackej školskej rade.
 4. Predseda žiackej školskej rady dohliada na plnenie uznesení a informuje členov žiackej školskej rady.
 5. Ak predseda zo závažných dôvodov nemôže vykonávať svoje práva a povinnosti v zmysle tohto štatútu, prechádzajú tieto práva a povinnosti na podpredsedu.

 

 

Článok VIII.

Hospodárenie žiackej školskej rady

 

 1. Žiacka školská rada zabezpečuje svoju činnosť po dohode s riaditeľom školy z prostriedkov rozpočtu školy na tento účel určenými v súlade s osobitnými predpismi.
 2. Žiacka školská rada nemá vlastný majetok.

Článok IX.

Zasadnutia žiackej školskej rady

 

 1. Žiacka školská rada zasadá v určený deň v prvý týždeň v mesiaci, ak nie je stanovené inak. Alebo ak o to požiadajú najmenej 2 členovia žiackej školskej rady.
 2. Zasadnutie žiackej školskej rady je verejné, ak žiacka školská rada dvojtretinovou väčšinou nerozhodne inak.

 

 

Článok IX.

Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadnutí žiackej školskej rady dňa 16. 9. 2011 a od tohto dňa nadobúda účinnosť.

 

 

Dátum 16. 9. 2011

 

podpis predsedu ŽŠR