Domov KONTAKTY

Program celoživotného vzdelávania: Life in Ottoman Empire and Royal Hungary

Obchodná akadémia v Žiline získa nenávratný finančný príspevok z Programu celoživotného vzdelávania (podprogram Comenius, akcia Bilaterálne školské partnerstvá) vo výške 21 000 EUR na realizáciu projektu „Life in Ottoman Empire and Royal Hungary“. Partnerskou strednou školou je ŞEHİTKAMİL HATİCE MUSTAFA GENÇTEN TİCARET MESLEK LİSESİ v Gaziantepe, ktorá získa nenávratný finančný príspevok na realizáciu uvedeného projektu vo výške 23 000 EUR.

Slovensko-turecké partnerstvo „Život v Osmanskej ríši a Uhorskom kráľovstve“ je zamerané na rozvíjanie európskej dimenzie vo vzdelávaní, multikulturalizmus a toleranciu medzi národmi, využívanie moderných informačno-komunikačných technológií a tvorivých vyučovacích metód vo vzdelávaní žiakov vo veku od 16 rokov do 19 rokov. Hlavným cieľom projektu je rozvíjať multikulturalizmus medzi žiakmi partnerských škôl a formovať osobnosť občanov Európskej únie prostredníctvom poznávania tureckých a slovenských dejín, kultúry, umenia a životného štýlu obyvateľov oboch národov. Aktivity partnerstva sú zamerané na poznávanie spoločných dejín Osmanskej ríše a Uhorského kráľovstva, kultúrne dedičstvo, náboženstvo, cestovný ruch, tradície tureckého a slovenského obyvateľstva a rozvíjanie vzájomnej tolerancie medzi národmi strednej Európy a juhozápadnej Ázie.

Do projektu bude zapojená skupina 30 slovenských žiakov a 30 tureckých žiakov vo veku od 16 rokov do 19 rokov. Projekt bude realizovaný počas 24 mesiacov (od augusta 2013 do júla 2015), obsahuje prípravnú fázu, realizačnú fázu (výmenné pobyty, projektové aktivity žiakov) a záverečnú fázu, ktorá súvisí s propagáciou a disemináciou výstupov projektu.

Projekt plánuje uskutočniť 48 medzinárodných mobilít. Výmenné pobyty zvýšia záujem žiakov o poznávanie kultúry, histórie, tradícií a životného štýlu obyvateľov Turecka a Slovenska a zvýšia ich motiváciu do jazykového vzdelávania. Účastníci výmenných pobytov spoznajú počas desiatich dní životný štýl obyvateľov partnerských krajín, predstavia čiastkové projektové výstupy, získajú praktické poznatky o vzdelávaní v partnerských krajinách a overia si komunikáciu v anglickom jazyku v bežných životných situáciách.

Na tvorbe projektu sa podieľali Ing. Ľubica Pevná – riaditeľka školy, PaedDr. Peter Majer – výchovný poradca a Mgr. Monika Ďuríková – vedúca predmetovej komisie anglického jazyka.

Podprogram Comenius – Školské partnerstvá rozvíja  európsku dimenziu vo vzdelávaní prostredníctvom aktivít nadnárodnej spolupráce medzi školami. Zapojenie škôl do partnerstva umožňuje žiakom a učiteľom precvičiť si cudzí jazyk a zvýšiť motiváciu ku štúdiu cudzieho jazyka.  Viac informácií o Programe celoživotného vzdelávania a podprograme Comenius je dostupných na www.saaic.sk.