Domov KONTAKTY

INEKO – TOP 5 stredných škôl v meste Žilina

Mimovládna nezisková organizácia Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) zverejnila prehľad gymnázií a stredných odborných škôl v Slovenskej republike s najlepšími výsledkami žiakov. Obchodná akadémia v Žiline patrí medzi päť najlepších stredných škôl v meste Žilina, v rebríčku stredných odborných škôl má svoje prvenstvo s hodnotením 63,1.

Zverejnený rebríček stredných škôl obsahuje dvadsaťpäť percent gymnázií a stredných odborných škôl v Slovenskej republike s najlepšími výsledkami žiakov za posledné štyri školské roky. Medzi hodnotiace kritéria patrili – výsledky žiakov v externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka (maďarského jazyka), matematiky a cudzích jazykov (anglický jazyk, nemecký jazyk), uplatnenie absolventov školy na trhu práce (evidencia nezamestnaných žiakov na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny) a hodnotenie mimoriadnych výsledkov žiakov podľa metodiky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Do hodnotenia nie sú zaradené stredné školy, ktoré v sledovanom období nemali dostatočný počet žiakov pre štatistické spracovanie údajov. Škála hodnotenia stredných škôl je od 0 do 100, pričom 0 predstavuje najhoršie výsledky a 100 najlepšie výsledky žiakov školy. Informácie o stredných školách s najlepšími výsledkami žiakov za posledné štyri školské roky sú dostupné na internetovej stránke www.skoly.ineko.sk.