Domov KONTAKTY

Demokracia očami mládeže

V školskom roku 2010/2011 sa Občianske združenie Vzdelanie a Obchodná akadémia v Žiline zapojili do realizácie projektu „Demokracia očami mládeže“, ktorý bol vypracovaný na základe výzvy Ministerstva školstva SR v programe finančnej podpory aktivít detí a mládeže „ADAM 2 – Podpora projektovej činnosti zameranej na rozvoj práce s deťmi a mládežou v roku 2010“. Hlavným zámerom projektu je zvýšiť pocit spoluzodpovednosti žiakov Obchodnej akadémie v Žiline za vývoj spoločnosti v Žilinskom kraji.

Projekt „Demokracia očami mládeže“ podporuje vzťahy mladých ľudí k aktívnemu demokratickému občianstvu a formuje ich vzťah k orgánom štátnej a verejnej správy na miestnej a regionálnej úrovni. Prioritnou úlohou projektu je:

1) formovať vzťah mladých ľudí k demokracii a demokratickému zriadeniu,

2) podporovať spoluprácu mladých ľudí so zástupcami miestnej a regionálnej samosprávy,

3) zvýšiť pocit spoluzodpovednosti mladých ľudí za vývoj spoločnosti na miestnej a regionálnej úrovni.

 

Projekt obsahuje štyri hlavné aktivity:

1) vzdelávanie zástupcov žiackej školskej rady, žiakov 1. ročníkov študijného odboru obchodná akadémia a pedagogických zamestnancov so zameraním na formovanie osobnosti mladých lídrov, výchovu k demokracii, participáciu mládeže, činnosť samosprávy obce a vyššieho územného celku, tvorbu projektov,

2) realizácia prieskumu „Participácia mládeže na miestnej a regionálnej úrovni“,

3) vytvorenie vzdelávacích manuálov a informačných letákov (z oblasti formovania vzťahu mladých ľudí k občianstvu a demokratickým hodnotám),

4) realizácia workshopu „Demokracia očami mládeže“.

 

Projekt „Demokracia očami mládeže“ je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva školstva SR.

 

Fotografie – vzdelávanie mladých lídrov a zástupcov žiackej školskej rady v Kamennej Porube

 

Odkazy:

Ministerstvo školstva SR – www.minedu.sk

Slovenský inštitút mládeže – www.iuventa.sk

logo-demokracia-ocami-mladeze