Domov KONTAKTY

Program celoživotného vzdelávania: Young economists and the European labour market

Obchodná akadémia v Žiline získa nenávratný finančný príspevok z Programu celoživotného vzdelávania (podprogram Leonardo da Vinci, akcia Mobility) vo výške 40 300 EUR na realizáciu projektu „Young economists and the European labour market“.

Projekt „Mladí ekonómovia a európsky trh práce“ je zameraný na získanie odborných pracovných zručností žiakov študijného odboru 6317 M obchodná akadémia v zahraničí a overenie ich jazykových schopností v praxi. Hlavným cieľom projektu je umožniť žiakom školy získať skúsenosť v zahraničí, plniť pracovné povinnosti a zadané úlohy, prispôsobiť sa novému spoločenskému a pracovnému prostrediu, zvýšiť ich motiváciu do práce, flexibilitu a pracovnú mobilitu a schopnosť aktívne komunikovať v anglickom jazyku.

Do projektu mobility bude zapojená skupina 15 žiakov Obchodnej akadémie v Žiline vo veku od 18 rokov do 19 rokov. Projekt bude realizovaný počas 12-tich mesiacov (od júna 2013 do mája 2014), obsahuje prípravnú fázu, realizačnú fázu (priamy výkon odbornej praxe žiakov v zahraničí) a záverečnú fázu, ktorá súvisí s propagáciou a disemináciou výstupov mobility. Stáž (zahraničná odborná prax) žiakov sa uskutoční v Londýne v priebehu novembra 2013 až februára 2014. Výkon odbornej praxe bude realizovaný vo firmách a organizáciách, zameraných na oblasť administratívy – pracovná pozícia „administratívny asistent“ a „informačný asistent v knižnici“.

Partnerom projektu „Young economists and the European labour market“ je organizácia ADC College v Londýne, ktorá zabezpečí výkon odbornej praxe žiakov v hlavnom meste Veľkej Británie. Očakávaným výstupom projektu je zlepšenie odborných jazykových schopností žiakov, získanie nových pracovných skúseností európskeho rozmeru a overenie získaných teoretických vedomostí ekonomického zamerania v praxi. Účastníci stáže získajú „Europass – Mobility“ a účastnícky certifikát od ADC College v Londýne.

Na tvorbe projektu sa podieľali Ing. Ľubica Pevná – riaditeľka školy, PaedDr. Peter Majer – výchovný poradca a Mgr. Monika Ďuríková – vedúca predmetovej komisie anglického jazyka.

Podprogram Leonardo da Vinci sa venuje potrebám mládeže v oblasti stredoškolského odborného vzdelávania a ďalšieho vzdelávania, ako aj inštitúciám a organizáciám, ktoré poskytujú odborné vzdelávanie a prípravu. Viac informácií o Programe celoživotného vzdelávania a podprograme Leonardo da Vinci je dostupných na www.saaic.sk.