Domov KONTAKTY

Predmetová komisia matematiky a aplikovanej informatiky

Predmety:

Predstavenie PK MAT a API (PPTX)

Matematika

Predmet matematika rozvíja, prehlbuje a rozširuje učivo matematiky základnej školy. Vedomosti a zručnosti, ktoré žiaci získajú pri štúdiu v tomto predmete, sú potrebné pre použitie v každodennom živote, na úspešné  zvládnutie odborných predmetov a pre výkon ich budúceho povolania.

Žiak si osvojí pojmy, vzťahy, súvislosti, osvojí si niektoré postupy a činnosti pri riešení úloh z praxe. Naučí sa využívať výpočtovú techniku pri riešení matematických úloh. Naučí sa logickému mysleniu, argumentácii, tvorivému prístupu pri riešení problémov,  prezentovaniu svojich postupov a úvah.

Nie je potrebné napríklad riešiť veľmi zložité rovnice a nerovnice, ale pri riešení jednoduchých rovníc a nerovníc získať kvalitné zručnosti s dôrazom na pochopenie logickej podstaty riešenia.

Pri výbere učiva sme prihliadali na jeho aplikáciu v ďalších predmetoch a  na vymedzenú týždennú hodinovú dotáciu. Dôraz sme kládli aj na primeranosť učiva podľa schopností žiakov.

Pri vyučovaní matematiky sa výrazná pozornosť venuje riešeniu aplikovaných úloh a úloh z bežnej praxe na rôznej úrovni:

  • úlohy na reprodukciu a porozumenie (jednoduché myšlienkové operácie)
  • úlohy na aplikáciu poznatkov (zložitejšie myšlienkové operácie)
  • problémové úlohy (vyžadujúce tvorivý prístup).

Vyučuje sa vo všetkých ročníkoch štúdia.

Matematika je medzipredmetovo previazaná s odbornými vyučovacími predmetmi hospodárske výpočty, ekonomika a podnikanie, aplikovaná informatika, účtovníctvo.

Hospodárske výpočty

Vedomosti a zručnosti, ktoré žiaci získajú pri štúdiu v tomto predmete veľmi úzko súvisia s matematikou a štatistikou.

V praxi poznáme rôzne podnikateľské činnosti, ktorých cieľom je ekonomická prosperita rôznych spoločností a tým aj ekonomická prosperita štátu. To je však možné len získaním množstva číselných údajov, nevyhnutných na riadenie. Čísla tiež vyjadrujú hospodárske skutočnosti (napr. spotreba energie, množstvo výkonov, spotreba materiálu). Výpočty, ktoré sa vykonávajú pre potreby hospodárskeho riadenia sú hospodárske výpočty.

Výsledok výpočtov sa musí posúdiť aj z ekonomického hľadiska. Tým sa hospodárske výpočty líšia od matematiky. Výsledkom hospodárskych výpočtov sú číselné údaje, informácie, ktoré umožňujú riadenie a správne rozhodovanie v hospodárskom procese. Hospodárske výpočty sa preto musia robiť presne, rýchlo a pohotovo.

Úlohou tohto predmetu a teda aj metód, foriem a prostriedkov vyučovania je nielen naučiť žiakov dobre počítať, ale aj vytvoriť si základy na rozvíjanie logického a ekonomického myslenia. Nadobudnuté vedomosti žiaci využijú aj v ďalších odborných predmetoch (ekonomika, účtovníctvo).

Aplikovaná informatika

Obsah výučby predmetu aplikovaná informatika vychádza zo vzdelávacej oblasti „Matematika a práca s informáciami“ a „Odborné vzdelávanie“ ŠVP 63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby.

Poslaním vyučovania informatiky je viesť žiakov k pochopeniu základných pojmov, postupov a techník používaných pri práci s údajmi a toku informácií v počítačových systémoch. Vychováva k efektívnemu využívaniu prostriedkov informačnej civilizácie s rešpektovaním právnych a etických zásad používania informačných technológií a produktov. Vyučovací predmet aplikovaná informatika umožňuje žiakom nadobudnúť základné teoretické a predovšetkým praktické poznatky  z oblasti informatiky, informačného procesu a spracovania údajov z pohľadu používateľa so zameraním na využívanie modernej digitálnej techniky s využitím dostupného programového vybavenia.

Aplikovaná informatika má dôležité postavenie vo vzdelávaní, rozvíja myslenie žiakov, ich schopnosť analyzovať a syntetizovať, zovšeobecňovať, hľadať vhodné stratégie riešenia problémov a overovať ich v praxi. Vedie k presnému vyjadrovaniu myšlienok a postupov a ich zaznamenaniu vo formálnych zápisoch, ktoré slúžia ako všeobecný prostriedok komunikácie. Úlohou predmetu je pripraviť žiakov na aplikovanie získaných vedomostí a zručností vo vyučovaní ostatných predmetov, medzipredmetových projektoch a následne v rôznych pracovných a životných situáciách počas celého svojho života.

V prvom ročníku sa zameriame predovšetkým na problematiku operačného systému, ochranu počítača pred vírusmi, zvládnutie digitálnych technológií v kancelárskom prostredí, prostredí Internetu a elektronickú komunikáciu. S využitím programového balíka Microsoft Office si študenti osvoja základné nástroje programov Word (spracovanie textu)  a PowerPoint (prezentácie).

V ďalších ročníkoch sa študenti naučia spracovávať informácie (texty, tabuľky, grafy, obrázky, prezentácie, video) pomocou programov kancelárskeho balíka Microsoft Office. Zoznámia sa aj s otvoreným (voľným) softvérom a prácou s ním. Študentov vedieme k rozvíjaniu schopnosti komunikácie, naučia sa pracovať v skupine pri riešení problému, zhromažďovať výsledky a zostaviť ich do celkového riešenia, verejne referovať v skupine alebo individuálne.

Rozvíjajú si schopnosti potrebné pre výskumnú prácu, realizovanie jednoduchých projektov. Umožňujeme im aby si rozvíjali svoju osobnosť, tvorivosť, logické myslenie, zodpovednosť morálne a vôľové vlastnosti.

Internetový marketing

Internetový Marketing patrí medzi voliteľné odborné predmety. Jeho obsahová náplň je koncipovaná tak, aby sa značnou mierou podieľala na formovaní celkového profilu absolventa študijného odboru 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium.

Sila internetu neustále rastie a stáva sa jedným z najlepších miest pre rozvíjanie rôznorodých podnikateľských aktivít. Stovky, tisíce a desaťtisíce ľudí, ktorí denne hľadajú rôzne produkty a služby. Firme ale nepostačuje mať webovú stránku, jej webstránka musí zákazníka presvedčiť a na strane druhej sa musí zobraziť vo výsledkoch vyhľadávača či katalógu. Internetový marketing je tak dnes neodmysliteľnou súčasťou marketingového oddelenia každej firmy a každej úspešnej webovej stránky – webového projektu. Mať technicky dokonalú a graficky príťažlivú webovú stránku nestačí, dôležitejšia je návštevnosť webovej stránky a jej obsah.

Internetový marketing má spoločné základy s klasickým marketingom, pričom niektoré z činností sú zhodné a niektoré sú špecifické pre internet. Internetový marketing predstavuje spôsob, ako dosiahnuť požadované marketingové ciele s využitím Internetu. Veľký dôraz je v internetovom marketingu kladený na marketingovú komunikáciu, kam patrí napr. PPC reklama, e-mailing alebo blogovanie. Pre rôzne spôsoby a formy marketingovej komunikácie sú využívané rôzne internetové komunikačné prostriedky, ako napr. webové stránky, elektronické obchody, sociálne siete alebo diskusné fóra. Špecifickou oblasťou v rámci internetového marketingu je budovanie odkazového portfólia a optimalizácia stránok.

Výučba je zameraná čiastočne na teóriu a hlavne na praktické cvičenia. V  predmete sa rozvíjajú a skvalitňujú kľúčové, všeobecné i odborné kompetencie, komunikatívne a sociálno-interakčné, interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti tvorivo riešiť problémy, spôsobilosti využívať informačné technológie a spôsobilosti byť demokratickým občanom.

V predmete Internetový marketing sa okrem marketingových zručností kladie dôraz aj na určité základné technické zručnosti súvisiace s využívaním internetových komunikačných prostriedkov, konkrétne základné znalosti HTML jazyka, kaskádových štýlov (CSS) a JavaScriptu. Súčasťou týchto zručností je aj ovládanie nástrojov na meranie návštevnosti a vyhodnocovanie marketingovej komunikácie a kampaní.

V treťom ročníku sa zameriavame na pojem, cieľ a význam Internetového marketingu, oboznamujeme sa s tým, ako pracujú vyhľadávače, vytvárame webové stránky, anaylzujeme ich návštevnosť a budujeme odkazové portfólio.

Vo štvrtom ročníku sa venujeme priamemu marketingu, video marketingu, marketingu a reklame na sociálnych sieťach a internete a podpore predaja.