Domov KONTAKTY

Predmetová komisia praktického odborného vzdelávania

Predmety

Predstavenie PK POV (PPTX) a predmetu ADK (PPTX)

Účtovníctvo

Cieľom vyučovacieho predmetu účtovníctvo  je poskytnúť žiakom komplex kompetencií v požadovaných teoretických ale predovšetkým v praktických vedomostiach a zručnostiach. Ide predovšetkým o to, aby zvládli postupy účtovania v sústave podvojného a jednoduchého účtovníctva, analýzu výsledkov, kalkulácie a rozpočtovníctvo.

Žiaci tak majú možnosť získať predpoklady uplatniť  sa a úspešne presadiť na trhu práce.

Dôležitou súčasťou je nadväznosť tohto predmetu na predmet cvičenia z účtovníctva, v ktorom si žiaci prehlbujú a precvičujú vedomosti z účtovníctva riešením problémových úloh a zadaní v ekonomických programoch na spracovanie účtovníctva OMEGA a na spracovanie miezd OLYMP.

Cvičenia z účtovníctva

Ciele vyučovacieho predmetu cvičenia z účtovníctva sú stanovené v súlade s didaktickými zásadami pre vyučovanie odborných predmetov. Sú usporiadané do tejto hierarchickej štruktúry:

  • formovanie  mravného vedomia žiakov, rozvoj tvorivého a samostatného myslenia, schopnosť komunikácie a spolupráce, práca v kolektíve, súťaživosť.
  • vzdelávacie, ktoré  sú zamerané na všestranný rozvoj vedomostí z účtovníctva ako predpokladu sebavýchovy a sebavzdelávania, zabezpečujú rozvoj záujmov a potrieb žiaka, jeho pamäti, reproduktívneho a tvorivého myslenia, racionálneho učenia. Jednotlivé praktické cvičenia sú zostavované tak, aby boli  zamerané hlavne na získavanie praktických odborných vedomostí a zručností.
  • výchovno-vzdelávacie ciele sú zamerané na formovanie vzťahu žiakov predmetu.

Konkrétnymi cieľmi predmetu je jednoznačné stanovenie požiadaviek na vyučovanie predmetu v súlade s  existujúcimi materiálnymi a učebnými podmienkami na škole. Obsah tematických celkov vo vyučovaní musí mať jednoznačné riešenia úloh, pravidlá pre ich riešenie žiakmi. S výkonom, t. j konečným stavom riešenia úloh, ktoré má žiak dosiahnuť sú žiaci oboznámení vopred.

Komplexný súvislý príklad, riešený v programe OMEGA a OLYMP je obsahom praktickej zložky maturitnej skúšky z odborných predmetov.

Administratíva a korešpondencia

Cieľom vyučovacieho predmetu administratíva a korešpondencia je osvojiť si základnú odbornú terminológiu v oblasti techniky administratívy a obchodnej a úradnej korešpondencie, získať zručnosti písať desaťprstovou hmatovou metódou na počítačoch, získať zručnosti v editovaní textu, vo vypracovávaní úradných a obchodných písomností, ako aj písomností občanov.

Obsah učiva kladie dôraz na ovládanie desaťprstovej hmatovej metódy a rozličné techniky spracovávania textov, dodržiavanie platných noriem pri písaní a formálnej úprave textu a vypracovaní vecne, gramaticky, štylisticky a formálne správnych a psychologicky účinných písomností z administratívnej praxe. Žiaci musia vedieť prakticky uplatňovať vedomosti najmä pri vypracovávaní písomností s osobitným zreteľom na kultúru jazykového prejavu.

Daňová  sústava

Predmet vedie žiakov k nadobudnutiu vedomostí z oblasti daňovej politiky štátu, zásad zdaňovania a platnej daňovej sústavy.  Predmet rozvíja schopnosti žiakov racionálne sa učiť, logicky myslieť, vzdelávať sa po celý život a orientovať sa v množstve informácií, osobitne v aktuálnych daňových zákonoch. Žiaci získajú schopnosti aktuálne vyhľadávať, využívať a aplikovať informácie na konkrétne úlohy ekonomickej praxe v oblasti daní.

Výstupné špecifické ciele predmetu sú: upevniť, precvičiť a spojiť s praxou základné teoretické poznatky z oblasti daní získané v predmetoch ekonomika a podnikanie, účtovníctvo, hospodárske výpočty, ekonomické cvičenia a pod. Ďalším cieľom je získať ucelený prehľad o aktuálnej daňovej sústave Slovenskej republiky, naučiť sa vypočítať rôzne druhy daní, pri zohľadnení platných daňových predpisov, naučiť sa vyplňovať daňové priznanie, efektívne využívať elektronické daňové formuláre a orientovať sa na webových stránkach finančného riaditeľstva Slovenskej republiky.

Účtovníctvo fyzických osôb

Vytvorenie nového voliteľného  predmetu účtovníctvo fyzických osôb vyplynulo z potreby väčšej orientácie  na  výučbu predmetov približujúcich sa k praxi. V úzkej väzbe na vyučovanie predmetov účtovníctvo a cvičenia z účtovníctva umožňuje tak zavedenie nového metodologického princípu k vyučovaniu tohto predmetu na obchodnej akadémii. Je praktickým odborným predmetom, ktorý umožňuje uprednostňovať nové formy organizácie vyučovania na hodinách účtovníctva, ktoré vytvárajú predpoklady pre komplexnejšie pochopenie účtovníctva s rozšírením na účtovnú agendu fyzických osôb – podnikateľov. Zároveň poskytuje široké možnosti využívania medzipredmetových vzťahov  s ostatnými praktickými ale i teoretickými odbornými predmetmi. Učebné aktivity  sú koncipované tak, aby umožňovali  podporovať a rozvíjať aktivitu, tvorivosť, zručnosť  pri  učení žiaka.

Obsahovú náplň predmetu sú praktické cvičenia z vedenia jednoduchého účtovníctva, spracovanie miezd. Vyučovanie tohto predmetu využíva ekonomický softvér firmy KROS, a. s., Žilina. Pre vyučovanie jednoduchého účtovníctva je to softvér ALFA a pre vyučovanie spracovávania miezd je to  program OLYMP.

Odborná prax

Predmet odborná prax je povinným vyučovacím predmetom s integrujúcou funkciou. Jeho úlohou je pripraviť žiakov tak, aby po ukončení štúdia vedeli prakticky využiť osvojené poznatky na svojich pracoviskách.

Predmet odborná prax využíva, doplňuje, prehlbuje a upevňuje vedomosti žiakov získané v odborných predmetoch a vytvára u žiakov potrebné zručnosti a pracovné návyky. Predmet je určený na spájanie čiastkových teoretických vedomostí, na poznanie širších súvislostí medzi odbornými predmetmi.

Odborná prax sa realizuje na pracoviskách mimo školy. Odporúčanými pracoviskami sú podnikateľské subjekty – fyzické a právnické osoby, príspevkové a rozpočtové organizácie, verejná správa, banky, sporiteľne, poisťovne. Podľa možností žiaci vykonávajú odbornú prax na rôznych pracoviskách v treťom a štvrtom ročníku.

Žiaci si počas praxe vedú denné záznamy a na konci praxe vypracujú súhrnnú správu o priebehu a výsledkoch praxe vrátane spracovania vybraných ekonomických úloh na špecifiká pracoviska.