Domov KONTAKTY

Predmetová komisia prírodovedného vzdelávania a telesnej a športovej výchovy

Predmety:

Predstavenie HOG (PPTX), BIE (PPTX) a TŠV (VIDEO)

Hospodárska geografia

Predmet je zameraný na získavanie základných vedomosti o všetkých svetadieloch (Ázii, Afrike, Amerike, Austrálii a Oceánii, Európe), geografických charakteristikách svetadielov – či už z hľadiska prírodných pomerov alebo hospodárskej charakteristiky.

Žiaci si osvoja základné geografické pojmy, budú chápať podstatu hospodárskych vzťahov a vedieť  ich aplikovať v praxi. Dokážu komplexne chápať a hodnotiť hospodárske procesy vo svete, samostatne zanalyzujú záujmy regionálnych a globálnych konfliktov, dokážu posúdiť súčasnú politickú a ekonomickú situáciu v jednotlivých regiónoch sveta, orientovať sa v aktuálnych situáciách vo svete a na Slovensku.

Predmet integruje aj témy osobného a sociálneho rozvoja, environmentálnej výchovy, multikultúrnej výchovy, témy z ekonomiky, národného hospodárstva, ľudských práv.

Teoretické vedomosti žiaci zúročia nielen pri súkromnom cestovaní na Slovensku, v Európe a vo svete, ale aj pri exkurziách uskutočňovaných prostredníctvom mnohých vyučovacích predmetov.

Vybrané témy z hospodárskej geografie sú zaradené do teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky.

Prezentácia predmetu: PPTX

Biológia a ekológia

Predmet Biológia a ekológia integruje tri obsahové štandardy: Ekológia, Živé sústavy a Človek a jeho zdravie.

Učebný predmet umožňuje rozvíjať a prehlbovať poznatky o živých organizmoch s dôrazom na vzájomné vzťahy organizmov a vzťahy k prostrediu, ako aj človeka k živým a neživým zložkám prostredia. Predmet je zameraný na chápanie živej a neživej prírody ako celku.

Štruktúra učiva biológie umožňuje plynulý prechod k pochopeniu človeka ako biologického objektu a na základe anatomicko-fyziologických poznatkov, smeruje k pochopeniu princípov individuality, biologickej a sociálnej podstaty človeka, pochopeniu základných spoločenských vzťahov na základe etických noriem, v prospech ich rozvoja.

Predmet integruje aj témy osobného a sociálneho rozvoja, environmentálnej výchovy, multikultúrnej výchovy a ľudských práv.

Na základe využitia poznatkov z prírodopisu, z príbuzných prírodovedných vyučovacích predmetov sa podieľa na formovaní ekologického myslenia, cítenia a postojov žiakov a na tvorbe novej hierarchie hodnôt z aspektu trvalo udržateľného rozvoja.

Prezentácia predmetu: PPTX

Telesná a športová výchova

Predmet je špecifický svojím zameraním na cieľavedomé telesné, funkčné a pohybové zdokonalenie mládeže, čím prispieva k upevňovaniu zdravia, k zvyšovaniu telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti. Plní významnú kompenzačnú, motivačnú funkciu a pomáha odstraňovať nedostatky u zdravotne oslabených žiakov.

Žiaci si osvoja základné teoretické a praktické vedomosti  z vybraných odvetví telesnej výchovy a športu. Získajú informácie o biologických, fyzických a sociálnych základoch zdravého životného štýlu.  Osvoja si vedomosti, zručnosti a návyky, ktoré sú súčasťou zdravého štýlu života počas školskej dochádzky i v dospelosti.  Žiaci si osvoja zručnosti a návyky na efektívne využitie voľného času.

Predmet aj využíva medzi predmetové vzťahy biológie,  environmentálnej výchovy a zdravotnej výchovy prvej pomoci.

Prezentácia predmetu: bude priložený link na stiahnutie videa

Aktivity predmetovej komisie:

  • Účelové cvičenia
  • Lyžiarsky kurz
  • Plavecký kurz v Chorvátsku
  • Športové súťaže – školské turnaje, aktívna účasť na mestskej a okresnej úrovni
  • Projekty – športové, environmentálne
  • Exkurzie realizované s ostatnými predmetovými komisiami