Domov KONTAKTY

Predmetová komisia cudzích jazykov

Predmety:

Predstavenie PK CJ (PPTX)

Nemecký jazyk

Obsah výučby nemeckého jazyka vychádza zo vzdelávacej oblasti „Jazyk a komunikácia“ ŠVP 63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby.

Nemecký jazyk sa na našej škole vyučuje ako druhý cudzí jazyk tri hodiny týždenne počas celého štúdia. Vzhľadom na široké využite nemeckého jazyka v súkromnej a profesijnej oblasti života sa v jazykovom vyučovaní kladie dôraz na praktické využitie osvojených kompetencií, efektívnu komunikáciu a činnostne zameraný prístup. Cieľom predmetu je rozvíjať u žiakov štyri rečové zručnosti – počúvanie, čítanie, ústny prejav, písomný prejav a zároveň osvojiť si gramatické štruktúry, lexiku a ich používanie v komunikačných situáciách.

Témy a texty sú prepojené na reálny život a korešpondujú s danou vekovou kategóriou. V priebehu štúdia sa žiaci oboznamujú s tematickými okruhmi ako rodina, domov, voľný čas, cestovanie, vzdelávanie a práca, kultúra, obchod a služby, ale aj zvyky a tradície nemecky hovoriacich krajín…

Požiadavky na vzdelávanie v nemeckom jazyku vychádzajú zo Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Od základnej úrovne A1 sa postupuje k výstupnej úrovni pre druhý cudzí jazyk A2+, prípadne B1. Žiak dokáže komunikovať v bežných situáciách každodenného života, udržiava a rozvíja základnú spoločenskú komunikáciu a zároveň pozná základnú odbornú terminológiu z oblasti techniky administratívy , obchodnej a úradnej korešpondencie.

Svoje nadobudnuté vedomosti a zručnosti si žiaci môžu otestovať zapojením sa do súťaže o najlepšiu prezentáciu v nemeckom jazyku alebo priamo v uliciach Viedne v rámci poznávacej exkurzie, ktorú každoročne organizujeme.

Osvojenie si cudzieho jazyka prispieva k zvýšeniu mobility v rámci EÚ a zlepšuje šance pri uplatnení sa na domácom i zahraničnom trhu práce.

Ruský jazyk

Obsah výučby ruského jazyka vychádza zo vzdelávacej oblasti „Jazyk a komunikácia“ ŠVP 63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby.

Ruský jazyk sa na našej škole vyučuje ako druhy cudzí jazyk tri hodiny týždenne počas celého štúdia. V jazykovom vyučovaní sa kladie dôraz na praktické využitie osvojených kompetencií, efektívnu komunikáciu a činnostne zameraný prístup. Cieľom predmetu je rozvíjať u žiakov štyri rečové zručnosti – počúvanie, čítanie, ústny prejav, písomný prejav a zároveň osvojiť si gramatické štruktúry, lexiku a ich používanie v komunikačných situáciách.

Ruský jazyk umožňuje poznávať odlišnosti v spôsobe života ľudí iných krajín a ich odlišné kultúrne tradície.

Žiaci budú vedieť primeraným spôsobom používať jazykové intencie, zdvorilostné frázy (pozdravy, pozvanie, ospravedlnenie, blahoželanie, poďakovanie a pod.), vyjadriť požiadavku, príkaz, súhlas, nesúhlas, zákaz. Budú vedieť taktiež vyjadriť svoje subjektívne pocity a záujmy ( radosť, sklamanie, prekvapenie, nádej), vymieňať si názory, spoločne prehodnotiť problém a diskutovať o ňom.

Požiadavky na vzdelávanie v ruskom jazyku vychádzajú zo Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Od základnej úrovne A1 sa postupuje k výstupnej úrovni pre druhý cudzí jazyk A2+, prípadne B1. Žiak dokáže komunikovať v bežných situáciách každodenného života, udržiava a rozvíja základnú spoločenskú komunikáciu.

Žiaci majú možnosť zapájať sa do celoslovenských súťaží, v rámci ktorých si môžu otestovať a súčasne rozvíjať svoje získané vedomosti a jazykové zručnosti.

Francúzsky jazyk

Predmet je zameraný na získavanie základných vedomostí o reáliách frankofónnych krajín, slovnej zásoby určenej na dorozumievanie sa v reálnych podmienkach na úrovni B1 európskeho referenčného rámca.

Cieľom osvojovania cieľového  jazyka je nadobudnutie  komunikatívnej kompetencie rozvíjaním 4 rečových zručností : čítanie a počúvanie s porozumením, tvorenie ústneho a písomného prejavu.

Základné vyučovacie metódy spočívajú na komunikatívnom a konštruktivistickom prístupe a zážitkovom vyučovaní založenom na didaktických hrách, hraní rolí a tvorení prezentácií. Metódy, formy a prostriedky vyučovania majú stimulovať rozvoj poznávacích schopností, viesť k samostatnosti a tvorivosti.

Predmet integruje aj témy osobného a sociálneho rozvoja, environmentálnej výchovy, multikultúrnej výchovy, finančnej gramotnosti, ľudských práv.  

Žiaci v rámci predmetu majú možnosť zapájať sa do celoslovenských súťaží, v rámci ktorých môžu rozvíjať svoj talent tvorivého písania v cudzom jazyku, spevácky talent v súťaži Spievam po francúzsky alebo rozširovať svoje vedomosti a zručnosti účasťou na olympiáde z francúzskeho jazyka. 

Nadobudnuté znalosti a jazykové zručnosti žiaci môžu zúročiť na plánovanej exkurzii do Francúzska alebo získaní medzinárodného certifikátu DELF (Diplôme initiale de Langue Française) vo Francúzskom inštitúte na Slovensku.