Domov KONTAKTY

Predmetová komisia teoretického odborného vzdelávania

Predstavenie PK teoretického odborného vzdelávania (PPTX)

Predmety:

Predstavenie PK TOV (PPTX)

Tieto predmety sú rôznou mierou zahrnuté v maturitnej skúške – ktorú nazývame  TEORETICKÁ ČASŤ ODBORNEJ ZLOŽKY. Táto skúška je v časovo najväčšom rozsahu – trvá 30 minút (cudzí jazyk aj slovenský jazyk 20 minút).

 Je zložená z dvoch častí:

 • teoretickej časti – je tvorená z obsahu učiva predovšetkým predmetu Ekonomika a podnikania, ale aj z Právnej náuky a Úvodu do makroekonómie.
 • aplikačnej časť – jej obsah je tvorený Tovaroznalectvom, Hospodárskou geografiou, Svetom práce a komunikácie ako aj úlohami opäť z predmetu Ekonomika a podnikanie a Úvod do makroekonómie.

Ekonomika a podnikanie

 • zaradenie predmetu v učebnom pláne školy
 • maturitná skúška
 • tematické celky
 • projekty a úlohy žiakov
 • exkurzie
 • prednášky

Predmet sa vyučuje vo všetkých štyroch ročníkoch Obchodnej akadémie.

V maturitnej skúške z odborných teoretických predmetov má najväčšie zastúpenie – celý obsah učiva je zaradený do maturitnej skúšky.

Žiaci sa oboznamujú v tematických celkoch napr. s výrobnou činnosťou, materiálovým hospodárstvom, daňovou sústavou, burzou, poisťovníctvom, personálnym manažmentom, odmeňovaním zamestnancov, finančným hospodárstvom, majetkom podniku a inými skutočnosťami. Celkovo za štyri roky štúdia sa naučia skoro 30 tematických celkov.

Žiaci v každom ročníku pracujú na projektových úlohách. Vypracujú napr. Analýzu práce, Reklamnú kampaň – trhové testy, Finančnú analýzu, Daňové priznania, Marketingové stratégie, Prístupy k zákazníkom  a iné projektové úlohy.

Realizujú sa odborné exkurzie – MOBIS, KIA, Metsä Tissue,   iné.

Odborné prednášky zamestnancov podnikov, bánk, poisťovní, SOPK a iných inštitúcií.

Tovaroznalectvo

 • zaradenie predmetu v učebnom pláne školy
 • maturitná skúška
 • tematické celky
 • projekty a úlohy žiakov
 • exkurzie
 • prednášky

Predmet sa vyučuje v prvom a druhom ročníku na OA a v druhom a treťom ročníku na BOA.

Je úzko prepojený s predmetom Ekonomika a podnikanie. Obsah tohto predmetu je zahrnutý v maturitnej skúške, v jej aplikačnej časti.

Žiaci získajú vedomosti o:

 • rozdieloch medzi  zlepšovacími návrhmi, patentami  a licenciami,
 • postupe pri certifikácii výrobkov,
 • trikoch potravinárskeho priemyslu, ktoré na nás číhajú čoraz vo väčšej miere,
 • dôležitosti obalu výrobku, jeho funkciách a druhoch,
 • nevyhnutnosti recyklácie obalov,
 • zákone o ochrane spotrebiteľa, ako postupovať pri reklamácii,
 • potravinách rastlinného, živočíšneho pôvodu, drogériovom tovare, chem .výrobkoch,
 • textilnom tovare,
 • procese spracovania kože a dreva,
 • výrobnom postupe pri spracovaní sklárskych črepov,
 • elektrotechnickom tovare  a zdrojoch energií a iné.

Žiaci počas štúdia pracujú na viacerých projektoch:

 • VÝZNAM SEPAROVANIA ODPADU
 • ÚSPORY VŠETKÝCH DRUHOV ENERGIÍ V DOMÁCNOSTIACH

Exkurzie:

 • Čistička odpadových vôd v Hornom Hričove

Realizujú sa odborné prednášky z rôznych oblastí –napr. zdravej výživy, ochrany spotrebiteľa, ochrany životného prostredia….

Spotrebiteľský seminár u nás na škole  lektormi priamo z MF a  MH SR

ŽSK usporadúva DNES –  Dni Energii a ekológie na Slovensku

Svet práce a komunikácie

 • zaradenie predmetu v učebnom pláne školy
 • maturitná skúška
 • tematické celky
 • projekty a úlohy žiakov
 • exkurzie
 • prednášky

Predmet sa vyučuje v treťom a v štvrtom ročníku na OA, v treťom ročníku s vyššou hodinovou dotáciou na BOA.

Jeho obsah je súčasťou maturitnej skúšky z odborných teoretických predmetov.

Žiaci v preberajú tematické celky:

 • Práca a kariéra v živote človeka; Trh práce a nezamestnanosť; Profesijná budúcnosť; Medziľudská komunikácia; Mobilná etiketa; Ako sa správať v novom zamestnaní; Tímová práca; Time manažment; Odlišnosť kultúr a interkultúrna komunikácia; Konflikt, ako mu predchádzať a spôsoby riešenia konfliktov; Pracovné a spoločenské udalosti, Orientácia na trhu práce, Komunikácia pri hľadaní zamestnania a iné.

Žiaci realizujú projekty na zadané témy /na BOA v anglickom jazyku/.

Organizujú sa odborné prednášky zamestnancov z praxe.

Právna náuka

 • zaradenie predmetu v učebnom pláne školy
 • maturitná skúška
 • tematické celky
 • projekty a úlohy žiakov
 • exkurzie
 • prednášky

Predmet sa vyučuje vo štvrtom ročníku na OA a v piatom ročníku na BOA.

Jeho obsah je celý zahrnutý v maturitnej skúške!

Žiaci získavajú právne vedomie v obchodnom práve vedomosti o základných pojmoch Obchodného zákonníka, obchodných spoločnostiach, obchodných záväzkových vzťahoch. Dokážu posúdiť výhodnosť založenia jednotlivých typov právnych foriem podnikania a vygenerovať hlavné znaky obchodných spoločností.

V správnom práve žiaci získavajú vedomosti o živnostníkoch, živnostenskej prevádzke, živnostenskom registri a iné skutočnosti.

V pracovnom práve sa žiaci oboznámia so Zákonníkom práce.

Žiaci vypracovávajú projekty a úlohy zadané učiteľom – napr. výber obchodného mena a zvolenú spoločnosť, analýzu spoločenskej zmluvy, vygenerovaní hlavných zásad zvolenia právnej formy podnikania…

Exkurzie

 • žiaci sa zúčastňujú súdnych pojednávaní.

Prednášky

 • Zamestnancov personálnej agentúry.

Úvod do makroekonómie

 • zaradenie predmetu v učebnom pláne školy
 • maturitná skúška
 • tematické celky
 • projekty a úlohy žiakov
 • exkurzie
 • prednášky

Predmet sa vyučuje v 4. ročníku OA a v 5. ročníku BOA.

V maturitnej skúške sú obsiahnuté tematické celky tohto predmetu.

Žiaci získavajú vedomosti z dejín ekonomických teórií, fungovania trhového mechanizmu, o ekonomickom raste, cyklickom vývoji ekonomiky, hospodárskej politike, nezamestnanosti, inflácii, medzinárodnej integrácii, meraní a vyjadrovaní výkonnosti ekonomiky – agregátnych ukazovateľoch, Európskej únii  a  pod.

Vedomosti z predmetu sú potrebné pre úspešné zvládnutie prijímacích testov na vysoké školy ako aj pri samotnom štúdiu na vysokej škole.

Projekty a úlohy

Žiaci riešia úlohy na posun krivky dopytu a ponuky, analyzujú stav náhodného hospodárstva – či je v recesii, expanzii, na vrchole alebo dne a iné zadania.

Exkurzie sa v tomto predmete nerealizujú.

Prednášky

 • VŠ realizujú prednášky pre žiakov, aby ich prilákali na štúdium na ich škole.

VOLITEĽNÉ PREDMETY:

Bankovníctvo

Cieľom vyučovacieho predmetu je poskytnúť žiakom súbor kompetencií, aby boli schopní bez problémov komunikovať s komerčnými bankami ako klienti, prípadne získali prehľad o základných činnostiach komerčnej banky a mohli sa uchádzať o miesto bankového pracovníka.

Dôležité je, aby získali finančnú gramotnosť a vedeli sa orientovať na finančnom trhu, boli schopní zvážiť svoje investovanie do rôznych produktov finančného trhu, vedeli odhadnúť návratnosť investícií a pod.

Predmet zahŕňa učivo o základných činnostiach komerčnej banky. Žiaci sú schopní aplikovať svoje vedomosti v oblasti platobného styku, získajú zručnosť správne vyplniť a použiť jednotlivé platobné nástroje hotovostného a bezhotovostného platobného styku. Žiaci zargumentujú rozdiel medzi tuzemským a zahraničným platobným stykom, zreprodukujú históriu a vznik peňazí, rozpoznajú ochranné prvky bankoviek, získajú vedomosti a vyslovia výhody elektronického platobného styku.

Predmet zahŕňa vedomosti z bankového systému a jeho organizácie. Žiaci poukážu na dôležité postavenie centrálnej banky, jej úlohy, ciele, zmeny postavenia po vstupe do EU a po zavedení eura na Slovensku.

Predmet bankovníctvo formuluje právne vedomie žiakov v oblasti finančníctva, nadobudnú potrebné informácie o pasívnych obchodoch komerčných bánk a význame ochrany vkladov klientov, získajú zručnosť  rýchlo získať finančné prostriedky v prípade potreby získania úveru na osobné alebo podnikateľské činnosti, získajú informácie o potrebných dokumentoch na získanie úveru, zreprodukujú proces od požiadania o úver až po jeho schválenie.

Projekty a súťaže

 • Novinár, hovorca banky, súťaž BANKÁR, prezentácie KB

Exkurzie

 • Kremnica – mincovňa, múzeum NBS,
 • Banská Štiavnica – burza cenných papierov a NBS

Cvičná firma praktikum

Je voliteľným odborným predmetom, ktorý má v sústave odborných predmetov špecifické postavenie. Vyplýva to z integrujúceho charakteru tohto predmetu – dáva žiakom priestor na praktické využitie všetkých vedomostí, zručností a návykov, ktoré si osvojili v jednotlivých vyučovacích predmetoch ako ekonomika a podnikanie, účtovníctvo, aplikovaná informatika, administratíva a korešpondencia, hospodárske výpočty a štatistika, právna náuka, tovaroznalectvo, cudzie jazyky a i.

Bezprostredným cieľom predmetu je zdokonaliť žiakov v získaní poznatkov a zručností pri vybavovaní objednávok, pri vedení účtovníctva, platobného styku, v administratíve a pod. Naučiť žiakov riešiť komplexné obchodné prípady, znášať riziko a zodpovednosť, ktoré vyplývajú z podnikania. Umožniť im, aby si osvojili odborné poznatky a zručnosti pomocou praktických skúseností, a to formou samostatne riadenej výučby, účasťou na národných a medzinárodných súťažiach, výstavách, veľtrhoch a pod.

Na základe práce v cvičnej firme sa žiaci učia poznávať komplexné hospodárske, výrobné, obchodné a iné prípady. Týmto je umožnené spoznávanie štruktúry podniku, odhaľovanie súvislostí a stratégie podnikania.

Vyučovací predmet cvičná firma – praktikum tak ponúka riešenie na splnenie súčasných požiadaviek hospodárskej praxe, na rozvoj a prehĺbenie vedomostí a zručností žiakov pri simulovaní základných operácií a prác, s ktorými sa budú stretávať v reálnych firmách a reálnych pracoviskách. Ide o rozvoj kľúčových kvalifikácií, t. j. kompetencií konať, riešiť problémy, pracovať v tíme, rozhodovať sa, korigovať svoju činnosť v podmienkach, ktoré sú podobné podmienkam reálnej praxe. Práca v cvičnej firme zároveň rozvíja i cudzojazyčné kompetencie žiakov a integruje poznatky z informačných technológií pri praktickej komunikácii, prostredníctvom moderných prostriedkov výpočtovej techniky, počítačových programov a sietí.

Predmet CFP

 1. podporuje samostatnosť v práci žiakov,
 2. rozvíja u žiakov schopnosť komunikácie, spolupráce,  tímovosti, kreativity,
 3. rozvíja podnikateľské myslenie žiakov, zodpovednosť za vlastnú prácu,
 4. vedie k rozvoju jazykových vedomostí žiakov prostredníctvom komunikácie so zahraničnými cvičnými firmami, účasťou na medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem,
 5. rozvíja schopnosť orientovať sa v množstve informácií, vedieť ich vyhľadať, triediť, spracovať,
 6. rozvíja kľúčové kvalifikácie žiakov ako schopnosť konať, riešiť problémy, rozhodovať sa a korigovať svoju činnosť v podmienkach, ktoré sú podobné podmienkam v reálnej praxi.