Odborná prax v Londýne

Obchodná akadémia v Žiline realizuje od školského roku 2013/2014 odbornú prax pre vybraných žiakov 3. a 4. ročníka vo Veľkej Británii. V roku 2013 sme predložili Slovenskej akademickej asociácii pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC) projektový zámer „Young economists and the European labour market“ z programu Lifelong Learning Programme 2007 – 2013, ktorého realizáciou začala naša úspešná spolupráca s ADC College v Londýne pri výkone odbornej praxe žiakov školy. V aktuálnom školskom roku sa zúčastnili odbornej praxe v Londýne pätnásti žiaci 3. ročníka študijného odboru 6317 M obchodná akadémia. Odborná prax bola realizovaná v rámci mobilitného projektu „Improve your chance at European job market“, financovaného z programu Erasmus+. Odborná prax sa uskutočnila v termíne od 17. mája 2015 do 30. mája 2015.

saaicV nasledujúcom období máme záujem získať „Chartu pre mobility v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v rámci programu Erasmus+ na obdobie rokov 2016 – 2020“. Charta je určená pre organizácie, ktoré v minulosti kvalitne organizovali mobility v oblasti odborného vzdelávania a prípravy s cieľom rozvíjať svoje európske stratégie. Cieľom charty je zjednodušiť postupy na získanie financovania mobilít. Veľké poďakovanie za realizáciu mobilitných projektov a vytvorenie podmienok pre prácu pedagogických zamestnancov patrí Ing. Ľubici Pevnej – riaditeľke školy.