Erasmus+: Odborná prax vo Veľkej Británii v roku 2016

Obchodná akadémia v Žiline získa v roku 2015 nenávratný finančný príspevok z programu Erasmus+ (kľúčová akcia KA1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov, akcia – Mobilita učiacich sa a zamestnancov v OVP) vo výške 33 458 EUR na realizáciu projektu „Get new skills for better job oportunities“.

Mobilitný projekt, vytvorený v partnerstve Obchodnej akadémie v Žiline a ADC College v Londýne, je zameraný na získanie odborných pracovných zručností žiakov školy pri výkone odbornej praxe v zahraničí a overenie ich odborných jazykových schopností v praxi. Hlavným cieľom projektu je umožniť žiakom školy získať osobné skúsenosti v zahraničí, plniť pracovné povinnosti a zadané úlohy, prispôsobiť sa novému spoločenskému a pracovnému prostrediu, zvýšiť ich motiváciu do práce, flexibilitu a pracovnú mobilitu a schopnosť aktívne komunikovať v anglickom jazyku v multikultúrnom prostredí Veľkej Británie. Do projektu mobility bude zapojená skupina 15 žiakov 3. ročníka študijného odboru 6317 M obchodná akadémia, ktorí absolvujú prípravný jazykový a kultúrny kurz a štrnásťdňovú odbornú stáž vo vybraných firmách a podnikoch vo Veľkej Británii so zameraním na oblasť ekonomiky a organizácie.

Projekt bude realizovaný od 01. 06. 2015 do 01. 06. 2016. Zahraničná odborná prax žiakov sa uskutoční v Londýne v mesiaci máj 2016. Odborná stáž v zahraničí prispeje ku osobnostnému rozvoju žiakov, zvýši ich motiváciu do odborného jazykového vzdelávania a ku výkonu odborných činností ekonomického zamerania v praxi. Pobytom v zahraničí sa rozvinie záujem žiakov o poznanie dejín, kultúry, umenia a životného štýlu obyvateľov Veľkej Británie. Očakávaným výstupom projektu je zlepšenie odborných jazykových zručností žiakov, získanie nových pracovných skúseností európskeho rozmeru a overenie získaných teoretických vedomostí ekonomického zamerania v praxi. Účastníci stáže získajú „Europass – Mobility“ a účastnícky certifikát od ADC College v Londýne. Účasť žiakov Obchodnej akadémie v Žiline na odbornej stáži vo Veľkej Británii zvýši ich konkurencieschopnosť na európskom trhu práce.

erasmusNa realizácii projektu sa podieľajú Ing. Ľubica Pevná – riaditeľka školy, PaedDr. Peter Majer – výchovný poradca a Mgr. Monika Ďuríková – vedúca predmetovej komisie anglického jazyka. Program Erasmus+ sa venuje potrebám detí a mládeže v oblasti formálneho a neformálneho vzdelávania a inštitúciám, ktoré poskytujú odborné vzdelávanie a prípravu. Doplňujúce informácie o programe Erasmus+ a kľúčovej akcii KA1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov sú dostupné na internetovej stránke www.erasmusplus.sk.

Obchodná akadémia v Žiline pokračuje v úspešnej realizácii mobilitných projektov. Za posledné tri školské roky sme získali finančné prostriedky vo výške viac ako 125 tis. EUR na realizáciu projektov z Programu celoživotného vzdelávania (podprogram Comenius – školské partnerstvá, podprogram Leonardo da Vinci) a z programu Erasmus+ (kľúčová akcia Vzdelávacia mobilita jednotlivcov).