Domov KONTAKTY

Moderné formy vyučovania s orientáciou na prax II.

Vstup Slovenskej republiky do Európskej únie priniesol pre našu krajinu viacero úloh a povinností na jednej strane, avšak i obrovské množstvo príležitostí a výziev na strane druhej. Jednou z kľúčových výziev pre našu spoločnosť je reforma systému vzdelávania, ktorú je potrebné realizovať na každom stupni vzdelávacieho systému. My, zamestnanci Obchodnej akadémie v Žiline, sme uvedenú možnosť prijali a aj z tohto dôvodu sme pripravili a aktívne realizujeme projekt v rámci výzvy (OPV – 2008/1.1/04 – SORO) Operačného programu Vzdelávanie s názvom Moderné formy vyučovania s orientáciou na prax.

V súlade s názvom opatrenia – Premena tradičnej školy na modernú – sme si stanovili náš hlavný cieľ – prestavbu vzdelávacieho systému na našej škole v rámci vedomostnej ekonomiky s orientáciou na potreby trhu práce a nadväzujúce vzdelávanie v systéme vysokého školstva. Takto koncipovaný cieľ je v súlade so strategickým cieľom Operačného programu Vzdelávanie a súčasne ním chceme prispieť k rastu konkurencieschopnosti Slovenska skvalitnením vzdelávacieho systému na stupni stredného školstva. Úspešnosť realizácie projektu budeme merať na základe naplnenia dvoch základných oblastí a to:

  1. schopnosťou našej školy zmodernizovať vyučovací proces prostredníctvom zmeny obsahu a následnej implementácie nových moderných foriem do vyučovacieho procesu a
  2. reálnou inováciou didaktických prostriedkov s orientáciou na moderné informačno-komunikačné technológie.
  • Modernizácia vyučovacieho procesu sa realizuje v troch aktivitách, a to úpravou učebných osnov a tematických plánov, ďalšieho vzdelávania a začlenenia nových foriem do vzdelávania.
  • V rámci prvej aktivity, t.j. úpravy učebných osnov a tematických plánov, učitelia vybraných predmetov v priebehu októbra 2009 až marca 2010 vytvorili nové učebné osnovy, upravili tematické plány a vytvorili vzdelávacie štandardy a cieľové požiadavky s prihliadnutím na požiadavky školského vzdelávacieho programu.
  • V súčasnej dobe prebiehajú v rámci druhej aktivity, t.j. ďalšieho vzdelávania pedagogického kolektívu, školenia učiteľov všeobecno-vzdelávacích aj odborných predmetov so zameraním na zvýšenie organizačných a manažérskych zručností, efektívneho využitia IKT prostriedkov, Bloomovej taxanómie, daňové a ekonomické právo pre prax, odborné školenia pre vybrané predmety (účtovníctvo, hospodárska geografia, ekonomika a podnikanie, cudzie jazyky), a projektové riadenie.
  • V rámci tretej aktivity, t.j. začlenenia nových foriem do vzdelávania je v mesiacoch marec 2010 až jún 2011 cieľom spracovanie odborného obsahu vybraných odborných a všeobecnovzdelávacích predmetov, vytvorenie elektronických aplikácií a prezentácií ako aj nových učebných pomôcok.

Inovácia didaktických prostriedkov pri realizácii aktivity modernizácia IKT technológií bola realizovaná dovybavením multimediálnej učebne pre výučbu administratívy a korešpondencie pre 17 žiakov, ako aj dokúpením učebných pomôcok pre fyzikálno-chemické laboratórium.

Náš projekt predstavuje reakciu na prebiehajúce zmeny vo výchovno-vzdelávacom procese pri rešpektovaní požiadaviek trhu práce, požiadaviek na rešpektovanie postavenia žiaka v celom systéme a tiež identifikáciu možností využitia nových odborných ako i technických poznatkov. Do realizácie projektu je zapojených 29 učiteľov a dopad projektu bude na všetkých 592 žiakov našej školy. Projekt zohľadňuje poslanie školy a jej postavenie v regióne. Navrhované postupy, jednotlivé kroky ako i ciele vychádzajú z našich skúseností pri realizácii iných projektov ako i skúseností jednotlivých pedagógov a členov vedenia školy.