Domov KONTAKTY

Moderné formy vyučovania s orientáciou na prax

 

„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť“

Projekt je spolufinancovaný z ESF

agentura-min-skolstva-pre-strukturalne-fondy-eu operacny-program-vzdelavanie eu

zsk oavoza

 

Názov projektu: Moderné formy vyučovania s orientáciou na prax

Operačný program Vzdelávanie, prioritná os 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, opatrenie 1.1 Premena tradičnej školy na modernú

Kód výzvy: OPV-2008/1.1/04-SORO

Cieľom projektu je prestavba vzdelávacieho systému školy v rámci vedomostnej ekonomiky s orientáciou na potreby trhu práce a nadväzujúce vzdelávanie v systéme vysokého školstva. Uvedená zmena sa bude realizovať vytvorením nových učebných osnov, nových vzdelávacích štandardov, upravením tematických plánov, realizáciou školení pre pedagogických pracovníkov, implementáciou nových foriem vyučovania a to rozšírením využívania IKT technológií a cudzích jazykov, ako aj prispôsobením formy vyučovania potrebám trhu práce. Projekt vychádza z analýzy cieľových skupín a ich potrieb a je rozdelený podľa logiky cieľov projektu a nevyhnutných aktivít na ich dosiahnutie do dvoch oblastí, a to nasledovne:

  1. Modernizácia vyučovacieho procesu pri realizácii troch aktivít, a to úprava učebných osnov a tematických plánov, ďalšie vzdelávanie a implementácia nových foriem do vzdelávania a
  2. Inovácia didaktických prostriedkov pri realizácii aktivity modernizácia IKT technológií

Náš projekt predstavuje reakciu na prebiehajúce a nevyhnutné zmeny vo výchovno-vzdelávacom procese pri rešpektovaní požiadaviek trhu práce, požiadaviek na rešpektovanie postavenia jednotlivca – žiaka v celom systéme a tiež identifikáciu možností využitia nových odborných ako i technických poznatkov. Do realizácie projektu je zapojených 29 pedagogických pracovníkov a dopad projektu bude na všetkých cca 615 žiakov školy. Projekt zohľadňuje strategické dokumenty na národnej i regionálnej úrovni, poslanie našej školy a jej postavenie v regióne. Navrhované postupy, jednotlivé kroky ako i ciele vychádzajú z našich skúseností pri realizácií iných projektov ako i skúseností jednotlivých pedagógov a členov vedenia školy.

Silnými stránkami projektu sú určite záujem vedenia školy o jej rozvoj, dosiahnuté úspechy školy a najmä jej žiakov, postavenie v regióne a prepojenie s praxou, ako aj kvalifikovaný personál školy.

 

ikona-wordVýzva na predloženie ponuky: Externý projektový manažment a publicita

ikona-pdfVýzva na predloženie ponuky: Zariadenia a pomôcky pre moderné formy vyučovania