Domov KONTAKTY

Kam po strednej škole

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici je verejnou vysokou školou, ktorá v roku 2010 obhájila status univerzity. Je členom Európskej asociácie univerzít. Poskytuje kvalitné vysokoškolské vzdelávanie a ďalšie vzdelávanie podľa rozvoja vedy a potrieb praxe. Ponúka klasické univerzitné vzdelávanie vo všetkých troch stupňoch a formách štúdia v oblasti pedagogických, sociálnych, ekonomických, právnych, politických, humanitných a prírodných vied.

Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici je štvrtou najlepšou fakultou zo štrnástich fakúlt v Slovenskej republike, hodnotených v kategórii ekonomického zamerania. Vyplýva to z aktuálne zverejneného Rankingu fakúlt vysokých škôl v Slovenskej republike na základe porovnania ukazovateľov kvantity a kvality vzdelávania a výskumu, ktorý vypracovala Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) pre rok 2012.

Obchodná akadémia v Žiline privítala dňa 14. februára 2013 internú doktorandku Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – Ing. Lenku Hvolkovú, ktorá predstavila žiakom 4. ročníka informácie o možnostiach štúdia na ekonomických fakultách vysokých škôl v Slovenskej republike. O besedu bol veľmi veľký záujem, nakoniec sa jej zúčastnilo 60 žiakov našej školy.

Na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici študuje v akademickom roku 2012/2013 takmer 4.000 študentov v šiestich akreditovaných študijných odboroch: 1. cestovný ruch, 2. ekonomika a manažment podniku, 3. ekonomika a manažment v anglickom jazyku, 4. financie, bankovníctvo a investovanie, 5. regionálny rozvoj a verejná správa, 6. verejná ekonomika a služby. Štandardná dĺžka štúdia je tri roky. Absolventi štúdia získajú prvý stupeň vysokoškolského vzdelania – akademický titul bakalár (Bc.). Študijné programy v externej forme štúdia sa uskutočňujú kombinovanou dištančnou a prezenčnou metódou. Fakulta vytvára pre študentov priestor pre rôzne voľno-časové a spoločenské aktivity, ktoré zabezpečujú športové kluby, umelecké súbory a študentské organizácie pôsobiace na univerzite.