Domov KONTAKTY

História školy

 Obchodná akadémia v Žiline oslavovala 70-tku. Nie je to síce okrúhla storočnica, avšak je to dôvod obzrieť sa späť, získať prehľad o minulosti a poučiť sa do budúcnosti. Pripomeňme si najvýznamnejšie míľniky z jej histórie.

Vznik prvej obchodnej školy v Žiline súvisí s hospodárskym rozvojom severozápadného Slovenska. Žilina bola oddávna najväčším a najvýznamnejším centrom tejto časti Slovenska. I napriek tomu, že v neďalekom Martine bola obchodná škola s dlhoročnou tradíciou (od konca minulého storočia), v 30. rokoch nášho storočia sa ukázala potreba zriadiť v Žiline školu, ktorá by pripravovala odborníkov v oblasti obchodnej náuky, účtovníctva a obchodnej korešpondencie.

Na základe rozhodnutia Okresného grémia obchodníctva v Žiline z 25. mája 1938 povolilo Ministerstvo školstva v Prahe otvoriť v Žiline dvojročnú obchodnú školu.

Nová škola začala svoju činnosť 1. septembra 1938 pod názvom Verejná obchodná škola Okresného grémia obchodníctva v Žiline. Pod vedením riaditeľa školy Miroslava K. Talpu v dvoch triedach prvého ročníka vyučovali dvaja interní a niekoľko externých profesorov. Škola bola umiestnená v neveľkej budove v centre mesta v blízkosti divadla, na konci ulice Burianova medzierka.

K prvej zmene vo vývine školy došlo hneď po skončení 2. svetovej vojny roku 1945, keď bola premenovaná na Štátnu obchodnú školu, ktorá sa aj naďalej venovala príprave žiakov v dvojročnom štúdiu. Od školského roku 1947/48 sa znižuje počet žiakov z dvoch tried na jednu triedu v ročníku.

K podstatným zmenám vo vývoji školy dochádza v 50-tych rokoch. Plán výkonov sa rozširuje o štúdium ekonomiky spojov, plánovania a organizácie priemyslu s postupným prechodom na štvorročné štúdium, ukončené maturitnou skúškou. Od 1. septembra 1958 sa ku škole pričleňuje i študijný odbor ekonomika spoločného stravovania. Škola sa rozrástla na 8-triednu a presťahovala sa do väčších priestorov dnešného Gymnázia sv. Františka z Assisi.

Rozhodujúce zmeny v histórii školy sa udiali roku 1960, keď ako 10-triedna stredná škola sa presťahovala do budovy investičnej banky na ulici Veľká okružná. Je to hlavná budova dnešnej školy. V júni 1961 bola premenovaná na Strednú ekonomickú školu v Žiline.

Hlavnou úlohou školy od jej reorganizácie na štvorročné štúdium bola príprava absolventov študijného odboru všeobecná ekonomika. Popri tomto odbore sa v nasledujúcich rokoch na pôde školy vystriedali viaceré študijné odbory:

  • prevádzka a ekonomika spoločného stravovania,
  • ekonomika obchodu a služieb,
  • cudzojazyčná korešpondencia a sekretárske práce,
  • ekonomika vnútorného obchodu,
  • hospodárska administratíva (2-ročné štúdium),
  • pomaturitné štúdium (2-ročné, denné i diaľkové).

Škola postupne rástla a bolo treba pre ňu získať nové priestory. Najskôr roku 1967 pribudli tri priestranné triedy v prístavbe do školského dvora. Neskôr, keď sa škola rozrástla na 20 tried, sa uskutočnila prestavba vedľajšej budovy, ktorú škola získala od Drevoindustrie. Prestavba bola ukončená roku 1982.

K významným zmenám v histórii školy došlo po roku 1989. Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky od 1. septembra 1990 sa mení názov školy na Obchodnú akadémiu v Žiline. Nastali určité zmeny i v obsahu vyučovania – znížil sa celkový počet vyučovacích hodín v triedach, z učebného plánu vypadli niektoré predmety (politická ekonómia, branná výchova), posilnilo sa vyučovanie cudzích jazykov.

Popri Obchodnej akadémii od roku 1990 do 1997 na pôde školy pôsobí i Dievčenská odborná škola – štvorročné štúdium s maturitou.

V školskom roku 1994/95 sa zavádza na škole 5-ročný študijný odbor – bankovníctvo, o ktorý je medzi študentmi veľký záujem.

V súčasnosti Obchodná akadémia v Žiline sa vyprofilovala na modernú strednú školu obchodného zamerania, ktorá pripravuje študentov v odboroch všeobecná ekonomika a bankovníctvo.

“História je svedkom doby, dňom pravdy, životom pamiatky, majstrom života a hlásateľom uplynulých čias.„

Cicero